2 Corintios 8

1Gʉa acawererã, ire mʉare masicʉ̃ gahmea gʉa. Cristo yarã Macedonia yeba majarã Goãmʉ mahiri mera ĩgʉ mojomoro ĩari mera erã iirare mʉare weregʉra. 2Erã ñero tariquererã ta, niyeru moorã árĩquererã ta mahiro mariro eropa ocãma gajirãre. Cristo mera turaro mucubirirã árĩrã, erã gajirãre õaro mera erã oparire eropa ocãma. 3Mʉare arĩgʉ iiaa. Erã erã oparopẽ orã, tauñariro oma. Erã gamero oma erã. 4Goãmʉ yarãre mojomorocʉrãre turaro itamudiarã, erãre erã obeorire aĩdorema gʉare. 5“Ipẽ orãcoma erã,” arĩ gʉa pepidiro tauro oma erã. Õpa iima erã: Negohraguere niyerure erã oboro core mari Opʉ ĩgʉ gamerire iidiarã árĩtuhama. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta gʉa sãre umupeori mera yʉhrinirã árĩma. Eropa iirã árĩrã erã niyeru sãre oma. 6Erã eropa ocʉ̃ ĩarã Titore gʉapʉ õpa arĩbʉ: “Erãre mʉ buhenʉgadiro dopa ta Corinto majarã sãre erã mojomorocʉrãre oburire wereque,” arĩbʉ gʉa ĩgʉre. Mʉa sã gajirãre mojomoro ĩarã mʉa itamuboro dopa eropa arĩbʉ ĩgʉre. 7Eropirã mʉapʉ árĩpehrerire õaro iirã árĩtuhaa. Cristore diaye ta õaro umupeoa mʉa. Eropirã ĩgʉ yare õaro werea. Eropirã Goãmʉ yare õaro masia mʉa. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta turaro iidiaa. Eropirã gʉare mahia mʉa. Eropa ta õaro iirã árĩtuhaa mʉa. Mʉa eropa õaro iirã árĩquerecʉ̃ ta merogã dʉhyania mʉa iipehoburi. Mojomorocʉrã tamerare mʉa mojomoro ĩacʉ̃ gahmea gʉa. Eropirã erãre mʉa õaro mera wʉaro ocʉ̃ gahmea gʉa. 8Eropa arĩgʉ mʉare doregohragʉ iibeaa yʉhʉ. Eropa arĩ weregʉ iiaa mʉare. Gajirã mojomorocʉrãre erã turaro itamurare mʉare weregʉ iiaa. ¿Mʉa diaye ta gajirãre mojomoro ĩhari? arĩ masidiagʉ iiaa. 9Mari Opʉ Jesucristopʉ marire ĩgʉ mojomoro ĩarare masia mʉa. Iri diaye ta ãhraa. Ĩgʉ ʉmaroguere wʉaro opagʉ árĩqueregʉ ta i yebaguere arigʉ mojomorocʉro wapʉ. Eropigʉ mʉa ya árĩburire sĩrigʉ sã mojomorocʉro wapʉ. Õpa ta wapʉ mʉapʉ mʉa wʉaro opaboro dopa, ĩgʉ mera mʉa õaro árĩniguicãborore. 10Mʉare weregʉ iiaa. Õpa pepia yʉpʉ: Yuju bojori wahaa mʉa mojomorocʉrãre odiara pʉhrʉ. Mʉapʉ mojomorocʉrãre odiamʉhtaribʉ. Eropirã erãre omʉhtabonirã árĩbʉ mʉa. 11Eropirã mʉa odiarare dohpaguere oho ojogorocʉque. Mʉa odiamʉhtadiro dopa ta dohpaguere õaro opehoque. Eropirã pagari oparã árĩrã wʉaro oque. Merogã oparã árĩrã merogã oque. 12Bʉrigã mʉa odiari mera irire mʉa orare Goãmʉ mucubirigʉcumi. Eropirã õaro mʉa omasiropẽ oque. Mʉa oropẽ ta mucubirigʉcumi. Mʉa opabirirare mʉa ocʉ̃ gamebeami ĩgʉ. 13“Mojomorocʉrãre oque,” arĩgʉ erãre wʉaro opadoregʉ iibeaa. Eropigʉ mʉapʉre mojomorocʉrã dujacʉ̃ iidiabeaa. 14Mʉare yujuro mera opadoregʉ eropa arĩgʉ iiaa. Dohpaguere mʉapʉ wʉaro opaa. Eropa oparã gajinore moorãre omasia mʉa. Pʉhrʉ mʉare gajino moocʉ̃ erã sã mʉare omasima. Mʉa eropa game orã yujuropa oparãca árĩpehrerã Cristo yarã. 15Eropa ta ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũ: “Wʉaro aĩgʉ sã gajigʉ tauro opabeami. Merogã aĩgʉ sãre ne merogã dʉhyabeaa,” arãa Goãmʉ yare erã gojarapũ. 16Eropi mʉare yʉ itamudiro dopa ta Tito sã mʉare itamudiami. Goãmʉpʉ ĩgʉ itamudiacʉ̃ iimi ĩgʉre. Ĩgʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ “Õhaa,” arãa Goãmʉre. 17Titore gʉa mʉa pohrogue wadorecʉ̃ ĩgʉ õaro mera yʉhriami. Eropigʉ ĩgʉre mʉa pohrogue gʉa wadoreboro coregue ta mʉa pohroguere “Wagʉra,” arĩ guñatuhadi ãhrami ĩgʉ. 18Ĩgʉ gajigʉ Jesu yagʉ mera wapimoa obeobʉ gʉa. Tito mera majagʉ árĩpehrerã gajirã Jesu yarã erã umupeogʉ ãhrimi. Õari buherire õaro ĩgʉ mohmegʉ árĩcʉ̃ ĩarã ĩgʉre õaro umupeoma. 19Eropirã Jesu yarã ĩgʉre ta gahmeama gʉa mera curibure. Iri niyerure mojomorocʉrã pohrogue gʉa aĩcʉ̃ gʉa mera curibure gahmeama ĩgʉre. Iri niyerure mʉa gameneorare gʉa mojomorocʉrãre orã wacʉ̃ ĩarã mojomorocʉrãpʉ “Marire mari Opʉ itamugʉ iimi,” arĩrãcoma. Gʉa eropa ocʉ̃, erãre bʉrigã mari itamudiarare masirãcoma. 20Eropirã i niyerure wʉaro Jesu yarã erã odorerare gʉa aĩrã õaro ĩhadiburãca erã orare gʉare weresãri arĩrã. 21Mari Opʉ ĩgʉ ĩhabeoro diaye õaro iidiaa gʉa. Eropirã masa erã ĩhuro sãre õaro iidiaa. 22Eropa iimorã gajigʉre mari acaweregʉre obeorãca Tito sã mera. Gʉa ĩgʉ mera obeogʉre bajasuburi gajirãre ĩgʉ õaro itamucʉ̃ ĩabʉ gʉa. Eropigʉ dohpaguere mʉapʉ gajirãre mʉa itamudiacʉ̃ ĩagʉ ero core ĩgʉ iidiro tauro õaro mʉare itamudiami. 23Tito sãre mʉare weregʉra. Ĩgʉ yʉ mera majagʉ ãhrimi. Mʉare yʉ itamucʉ̃ ĩgʉ yʉ mera mohmegʉ ãhrimi. Gajirã ĩgʉ mera wamorã Jesu yarã erã beyenirã erã obeorã ãhrima. Erã Cristo yare iima gajirã Cristore erã umupeoboro dopa. 24Erã eropa árĩrãre mahiri mera õaro erãre bocatĩrique mʉa. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩarã gajirã Jesu yarãpʉ õarã mʉa árĩricʉrire masirãcoma. Mari obeonirãre “Õaro mera bocatĩrirãcoma Corinto majarã,” arĩ weretuhabʉ gʉa mera majarãre. Mʉa eropa õaro bocatĩricʉ̃ ĩarã gʉa werera diaye árĩcʉ̃ ĩha masirãcoma gajirã Jesu yarã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\