2 PEDRO 2

1Iribojegue mari acawererã judio masa mera majarã gajirã “Goãmʉ yare weremʉhtarã ãhraa,” arĩ gʉyamʉriñuma. Erã iidiro dopa ta dohpague sãre mʉa mera majarãre eropa ta arĩ gʉyarã árĩrãcoma. Erã diaye Goãmʉ yare buherã arĩ buheboro dopa ta gʉyaripʉre buherãcoma. Eropa buherã Cristo yapʉre goroweorãcoma. Eropa iirã Cristo erã ya dipuwajare sĩribasadigʉre guñabirãcoma. Eropirã ĩgʉre “Gʉa Opʉ ãhrimi,” arĩ ne pepisome. Iri árĩpehrerire erã eropa iira dipuwajare mata Goãmʉ erãre peamegue wadoregʉcumi. 2Eropa erã gʉya buhecʉ̃ peerã erã, erã ñerire ʉaribejaro dopa ta bajarã masa erãre ĩhacũ ñero iirãcoma. Erã ñero iicʉ̃ ĩha gajirã Jesucristo yare diaye majare ñero wereniguirãcoma. 3Eropirã erã gʉyaricʉrã niyerure waja gamerã gʉyari buherire buherãcoma mʉare. Eropa buhera dipuwaja Goãmʉ erãre peamegue wadoregʉcumi. Iribojegue ta eropa iinirãre dipuwaja moadoretuhañumi ĩgʉ. 4Eropa ta iribojegue dipuwaja moadoreñumi ñerã anyua sãre. Erãre peamegue peresu iiñumi. Eropa iigʉ i ʉmʉ pehrerinʉ árĩcʉ̃ erãre dipuwaja moagʉcumi. 5Eropa ta iribojegue majarãre Goãmʉre gamebirinirãre dipuwaja moañumi ĩgʉ. Eropigʉ árĩpehrero i yebare miugʉ, árĩpehrerã ñerã masare miu wejẽpehocãñumi. Noé dihtare gajirã siete masa mera tauñumi. Noépʉ irisubu majarãre Goãmʉ yare õarire buhemʉririñumi. 6Eropa ta Sodoma waĩcʉri maca majarãre Gomorra waĩcʉri maca majarã sãre Goãmʉ dipuwaja moañumi. Iri macarire peame mera õaro soepehocãñumi. Eropigʉ pʉhrʉgue árĩmorãre ĩgʉre gamebirinirãre ĩgʉ dipuwaja moaborore ĩhmugʉ iiñumi. Ñerãre ĩgʉ dipuwaja moaborore ĩhmugʉ iiñumi “Güiporo,” arĩgʉ. 7Eropigʉ Lote waĩcʉgʉre tauñumi. Lotepʉ õagʉ árĩñumi. Eropa árĩgʉ árĩgʉ Sodoma majarã Goãmʉ dorerire tarinʉgarã ñetariaro erã iicʉ̃ ĩagʉ gariborea wañumi. Eropigʉ ʉma erã basi erã ñero iicʉ̃ ĩagʉ gariboretaria wañumi ĩgʉ. 8Ĩgʉ õagʉ ñerã watope árĩñumi. Eropigʉ ʉmʉri nʉcʉ ñetariaro erã iicʉ̃ ĩagʉ ñero erã wereniguicʉ̃ peegʉ ñero sĩporãcʉñumi. 9Ĩgʉre Goãmʉ taucʉ̃ ĩarã ire masia mari. Goãmʉ mari Opʉ marire ĩgʉre gamerãre mari ñerã watope árĩcʉ̃ marire taugʉcumi mari ñero iibiriboro dopa. Eropigʉ ñerãpʉre erã ñero iira dipuwajacʉrã árĩcʉ̃ apigʉcumi. Pehrerinʉ árĩcʉ̃guere erãre dipuwaja moagʉcumi. 10Ñerire turaro ʉaribejarã Goãmʉ dorerire tarinʉgarã erã tamerare ñero dipuwaja moagʉcumi ĩgʉ. Oã mʉa mera majarãre gʉya buherã ñeri ʉaribejarire iirã ne mari Opʉre umupeobeama. “Gajirãre mari tarinʉgaa,” arĩ pepirã ãhrima erã. Eropa arĩrã erã deyobirãre ʉmaro majarãre, ñerã turarãre ne güibirã ñero arĩ wereyama erãre. Erãpʉre tauro dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ. 11Goãmʉ yarã anyuapʉ ne erã iiro dopa iibeama. Erã tauro turarã ãhrima. Eropa turarã árĩquererã ta erã ne wereyari mera ʉmaro majarãre ñerã turarãre “Peamegue waporo,” arĩ weresãbeama mari Opʉre. 12Erã gʉya buherãpʉ nʉgʉ majarã waimʉrã iro dopa pee masibirã ãhrima. Erã gamero dopa ta iima erã. Eropirã erã masibirirare wereya ñero arĩ wereniguicorema. Eropa iirã erã árĩcʉ̃ waimʉrãre mari wejẽro dopa ta Goãmʉ erãre peamegue cóãgʉcumi. 13Eropigʉ erã ñero iira dipuwaja dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ. Erã ñerire ʉaribejataricãma. Eropirã ñerire ñero iiniguicãma. Mʉa mera bosenʉ iiquererã iri bosenʉ iri ñerire iidiama. Erã eropiirã gʉhyasĩricʉ̃ iima erã querecʉrã árĩrã. 14Eropirã nomere ĩarã ñeadiama erã. Eropirã ñerire eropa iiniguidiama. Goãmʉ yare dabero masinʉgarãre ñerire iidorerã, eropa árĩrãre erã ĩhacũcʉ̃ iima. Eropirã erã seyaro gajinore, niyeru sãre gʉya emamehrerã ãhrima. Eropirã erã Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moamorã ãhrima. 15Erã diaye majare duhu Balaam ĩgʉ iidiro dopa iirã iima. Balaam mʉrʉ Beor mʉrʉ magʉ árĩñumi. Ĩgʉ iribojegue ĩgʉ ñeri iiri mera niyerure wajatadiariñumi. 16Ĩgʉ eropa iigʉ wacʉ̃ ĩgʉ burropʉ ĩgʉre turiñumi. Ĩgʉ burro wereniguimasibigʉ ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉ ĩgʉre wereniguicʉ̃ iiñumi. Ĩgʉ eropa wereniguicʉ̃ peegʉ Balaam turaro ĩgʉ ñeri iidiarare duhucãñumi. 17Erã gʉyaricʉrã maʉ dipague deco mariro iro dopa ãhrima. Deco mariri maʉri dipari iri duhpiburi árĩbiriro dopa ta erã gʉyaricʉrã ne duhpimorã árĩbeama. Eropirã imica cururi miruñe weãbeori cururi gohrotoro dopa ta erã gʉyaricʉrã sã erã wereniguirire gohrotoniguima. Eropigʉ naitĩarogue erã warore amutuhapʉ Goãmʉ erogue erãre dipuwaja moabu. 18Erã gʉyaricʉrã erã wereniguiri duhpiburi gohra árĩbeaa. Masirã iro dopa masare eropa buhemaacãma. Õpa arĩ buhema erã: “Mari gamero dopa ta mari iicʉ̃ õapũrica,” arĩ buherima erã. Erã eropa arĩ buhecʉ̃ masa peerã, erã ʉaribejarire iidiarã erã ya buherire gahmema. Gajirã masa Goãmʉre ne umupeonʉgarã erã gʉyaricʉrire peerã ãhrima. Erã ñerire erã duhura pʉhrʉgã erã gʉyarire peenʉgama daja. Eropa peerã Goãmʉ yapʉre erã peeborapʉre peebeama daja. Ñeripʉre gohrotoma daja Goãmʉ yarã árĩbonirã. 19Erãre õpa arĩ buhema gʉyarã: “Mari iidiaro dopa ta mari iimasia,” arĩrima erã. Erã eropa arĩ buhequerecʉ̃ ta erã arĩdiro dopa wabeaa erãre. Õaripʉre iidiaquererã iimasibeama. Ñerire yoari boje duhudiabirã, pʉhrʉ irire duhudiaquererã duhumasibeama. Iri ñeri erãre dorea. Erã ñeri ʉaribejari erãre dorea. Eropiro yujugʉre ñeripʉ tarinʉgacʉ̃ ĩgʉpʉre ñerire duhumasiya mara. 20Mari Opʉ Jesucristore marire taugʉre ne masinʉgarã i yeba maja ñerire duhucãma. Erã eropa duhura pʉhrʉ dipaturi ñerire gohrotorã daja, ñero gohra dujaboñuma erã. Cristore erã masiboro core erã árĩmʉhtadiro tauro ñetariaro dujama pare dipaturi ñerire gohrotorã daja. 21Eropa ñero dujarã õari buheripʉre erã ne masinʉgabiricʉ̃ õatariaboya erãre. Erã Goãmʉ dorerire masira pʉhrʉ irire cóãnirã ñetariaro dujarãcoma. 22Eropirã dipaturi ñerire gohrotorã, masa nʉcʉ erã õpa arĩ wereniguidiro dopa ta iirã iima erã. “Diaye etocapi ĩgʉ etocapirare dipaturi ĩgʉ basi ta bahami daja. Eropigʉ yese ĩgʉre guhbura pʉhrʉ dipaturi ĩgʉ ñeri tarague oyami daja,” arĩ wereniguima masa. Eropa ta iima õarire ne gamenʉgarã dipaturi ñerire gohrotorã daja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\