2 Tesalonicenses 2

1Dohpague mari Opʉ Jesucristo i yebaguere ĩgʉ dujariborore werenemodiaca yʉ̱hʉ mʉare. Ĩgʉre mari gamenere bocatĩriburire werediaca. Eropigʉ õpa arĩ bʉrigã werea mʉare, gʉa acawererãre. 2Gajirã mʉare õpa arĩbocoma: “Mari Opʉ ĩgʉ dujariburinʉ, pehrerinʉ árĩrogue iiaa,” arĩbocoma mʉare. Erã eroparĩcʉ̃ peerã pee ʉcabiricãque. Eropirã peerã peewisibiricãque. “Goãmʉ yʉre eropa ta arĩdi árĩmi,” arĩbocumi mʉare gajigʉ. Gajigʉ sã mʉare buhegʉ eropa ta arĩbocumi. Gajigʉ sã eropa ta arĩ gojabeobocumi, “Yʉhʉ Pablo ta ãhraa,” arĩ gʉya gojabeogʉ. Irire mʉare weregʉre masibeaa yʉhʉ. 3Eropirã gajirã mʉare gʉyacʉ̃ ne peebiricãque. Irinʉ Jesucristo dujariburinʉ árĩboro core õpa waroca. Bajarã masa Goãmʉre cóãrãcoma. Eropigʉ ñeri mera masare weresãgʉ dehyoamʉhtagʉcumi. Ĩgʉ dederebu árĩgʉ ãhrimi. 4Ĩgʉ Goãmʉre umupeorire, goãmarã sãre umupeorire gamebigʉcumi. Ĩgʉ dihtare umupeodoregʉ “Árĩpehreri weca opʉ ãhraa yʉhʉ,” arĩgʉcumi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ Goãmʉ ya wihi doagʉ, “Yʉhʉ ta Goãmʉ ãhraa,” arĩgʉcumi ĩgʉ masare ĩgʉre umupeodoregʉ. 5Yʉhʉ mʉa mera árĩrasubure irire ta werebʉ. ¿Irire guñari mʉa? 6Dohpaguere ĩgʉre ñeri mera masare weresãgʉre árĩdorebeami dohpa. Ĩgʉre árĩdorebigʉre masica mʉa. Queorinʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ ñeri mera masare weresãgʉ dehyoagʉcumi. 7Dohpaguere ĩaro mariro ĩgʉ ñerire mohmenʉgatuhajacumi. Ĩgʉ ñeri iidiarire árĩpehrerire iimasibeami dohpa. Ĩgʉre árĩdorebigʉ ĩgʉ wara pʉhrʉ árĩpehrerire ñerire iigʉ ĩgʉ ñeri mera masare weresãgʉ dehyoagʉcumi. 8Eropiira pʉhrʉ mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ wereniguiri mera ĩgʉre wejẽcãgʉcumi. Eropigʉ Jesupʉ dujarigʉ ĩgʉ dehyoari mera ĩgʉre wejẽ dedeocãgʉcumi ĩgʉre. 9Ĩgʉ ñeri mera masare weresãgʉpʉ watĩ dorero mera arigʉ baja deyoro moaro dopa árĩrire ii gʉyagʉcumi masare. 10Ĩgʉ eropa árĩpehrerire ii gʉyacʉ̃ peamegue wamorãpʉ ĩgʉre peerãcoma. Erã diaye árĩrire gamebirã ãhrima. Erã eropa gamebiricʉ̃ Goãmʉ erãre dederemorãre tausome. 11Eropigʉ diaye árĩrire gamebirãre Goãmʉ erãre gʉyaripʉre peecʉ̃ iigʉcumi. 12Goãmʉ árĩpehreri diaye árĩrire peediabirinirãre, ñerire iidianirãre erã ya dipuwaja moagʉcumi. 13Acawererã, mari Opʉ mahirã, matague ta Goãmʉ mʉapʉre dederebonirãre ĩgʉ taumorãre beyepʉ mʉare. Mʉa Espíritu Santo itamuri mera ñeri mariro mʉa árĩmorã sãre beyepʉ. Mʉa ĩgʉ yare peemorã árĩmorãre beyepʉ. Eropirã ĩgʉ mʉare beyerare guñarã Goãmʉre serẽrã “Õhaa,” arĩniguicãro gahmea gʉare. 14Eropigʉ iri õari buherire gʉa buhera mera Goãmʉ mʉare ĩgʉ yarã árĩcʉ̃ iimi mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ õari oparire mʉa sã opaboro dopa. 15Eropirã õaro guñaturarã árĩque mʉa. Eropirã gʉa wereniguiri mera gʉa gojabeorapũri mera iri buherire õaro guñaque mʉa. Eropirã iri buherire tarinʉgabiricãque. 16Mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ basi Goãmʉ mari Pagʉ mera marire mahigʉ, ʉmʉri nʉcʉ marire mucubiricʉ̃ iimi. Marire mahigʉ peamegue wabonirãre taugʉcumi marire. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ tauborore õaro masi mucubiria mari. 17Eropigʉ Jesucristo mari Pagʉ mera mʉare sĩporã turaniguicʉ̃ iiporo. Eropigʉ mʉa ĩgʉ yare duhubiricʉ̃ iiporo. Árĩpehreri õari iirire õari wereniguiri sãre mʉare iicʉ̃ iiporo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\