2 Tesalonicenses 3

1Acawererã, dohpague gʉa ya árĩburire Goãmʉre serẽbasaque. Mari Opʉ buheri cãhmotaro mariro bajarã masare buheburire serẽbasaque. Eropirã ĩgʉ buherire mʉa õaro gamediro dopa ta gajirã bajarãpʉ iri buherire umupeori mera erã gameboro dopa serẽbasaque mʉa Goãmʉre. 2Gajirã Jesure umupeobeama. Eropirã erã Jesure umupeobirã ñerã masa gʉare erã ñero iidiarire Goãmʉre serẽbasaque gʉare ĩgʉ itamuboro dopa. 3Mari Opʉ õagʉ ĩgʉ werediro dopa ta iimʉrimi ĩgʉ. Eropigʉ mʉare ĩgʉre umupeocʉ̃ iigʉcumi. Eropigʉ mʉa ñero iibiriburire ĩgʉ mʉare cãhmotagʉcumi. 4Ĩgʉ mʉare ĩgʉ eropa cãhmotarare masia gʉa. Eropirã mʉare gʉa dorediro dopa ta iiaa mʉa. Eropirã irire iirãca daja mʉraro ta. Iri sãre masia gʉa. 5Eropigʉ mari Opʉ Goãmʉ ĩgʉ mʉare mahirire mʉare masicʉ̃ iiporo. Eropigʉ Cristo ñero taririsubu ĩgʉ sĩporã turadiro dopa ta mʉa sãre sĩporã turaniguicʉ̃ iiporo mari Opʉ. 6Jesucristo mari Opʉ ĩgʉ dorero mera õpa dorea mʉare: Mʉa Jesu yarã mera majarã mohmediabirãre gʉa dorerire iibirãre wapicʉbiricãro gahmea. Eropa ĩacãque erãre. 7Sohõ árĩrasubu mʉa mera gʉa árĩrasubure gʉa turaro mohmecʉ̃ ĩabʉ mʉa. Eropirã gʉa iidiro dopa ta mʉa sãre mohmero gahmea. Mʉa basi irire õaro masia. 8Eropirã mʉa barire waja mariro ne babirabʉ. Eropirã ʉmʉri nʉcʉ, ñamiri sãre bʉrigã mohmemʉrabʉ gʉa mʉare barire serẽri arĩrã. 9Gʉa mʉare buhera waja mʉare wajayedoreboaya gʉa. Wajayedorebirã gʉa basi bʉrigã mohmeabʉ mʉa gʉare ĩhacũburire. 10Mʉa mera árĩrasubu õpa arĩ buheabʉ mʉare: “Mohmebigʉ babiricãporo,” arĩ buhemʉrabʉ gʉa mʉare. 11Yujurãyeri mʉa mera majarã ne mohmebirañorã. Eropirã gajirãre serẽrã garibotariañorã erã. 12Eropirã mohmediabirãre mari Opʉ Jesucristo dorero mera õpa arãa: “Erã yare ĩha erã basi mohmeporo erã baburire,” arãa yʉhʉ. 13Gʉa acawererã, mʉapʉ õarire iiniguirã gariborebiricãque. 14Eropirã ero majarã yujugʉ ire gʉa gojabeo dorerare tarinʉgacʉ̃ ĩha masi ĩgʉre wapicʉbiricãque. Ĩgʉ ñero iira mera ĩgʉ gʉhyasĩuro pepiboro dopa ĩgʉre wapicʉbiricãque. 15Ĩgʉre wapicʉbiriquererã ĩgʉre ĩhaturibiricãro gahmea. Ĩgʉ mʉa acaweregʉ Jesu yagʉ ta ãhrimi. Eropirã ĩgʉ tarinʉgagʉre õaro wereque ĩgʉre ĩgʉ dipaturi irire iibirimaja õaro dopa. 16Mari Opʉ marire õaro árĩcʉ̃ iigʉ mera ʉmʉri nʉcʉ õaro árĩque mʉa. Eropigʉ “Mari Opʉ mʉa árĩpehrerã mera árĩporo,” arĩgʉ mʉare õadorea. 17Dohpaguere yʉ basi ta gojatugʉ iiaa. Eropigʉ mʉare õadorea. Árĩpehreri pũrire yʉ gojabeori pũrire õpa ta arĩ gojatuhaa yʉhʉ. Eropa gojatura pʉhrʉ yʉ basi iripũre arĩ gojagʉ árĩcʉ̃ masirãca mʉa. 18Mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ mahiri mera bʉrigã õadorea mʉare árĩpehrerãre. Eropa ta árĩniguicãporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\