2 TIMOTEO 1:12

12Eropa ĩgʉ yare buhegʉ árĩgʉ dohpaguere ñero taria yʉhʉ. Eropa ñero tariqueregʉ ta sĩporã mucubirigʉ ãhraa. Yʉ guñaturagʉre Jesure masia yʉhʉ. Turagʉ ãhrimi ĩgʉ. Eropigʉ ĩgʉ yare buhedore apigʉ õaro itamugʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ yʉre apirare yʉre buhe ojogorocʉcʉ̃ ĩhadibugʉcumi yʉre. “Yʉre itamugʉcumi,” arĩ irire õaro masigʉ sĩporã mucubirigʉ ãhraa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More