2 TIMOTEO 3

1I ʉmʉ pehreburinʉ coregã ñero tarirãcoma masa. Irire õaro masique mʉhʉ. 2Irisubure masa gajirãre guñabirã, erã ya árĩburi dihtare guñarã, niyerure gamerã, “Gajirãre tarinʉgaa gʉa,” arĩ erã basi pepirã, masare ñero turirã, erã pagʉ sʉmarãre tarinʉgarã, erãre oquerecʉ̃ ta “Õhaa,” arĩbirã, Goãmʉre umupeobirã árĩrãcoma. 3Eropirã masare mahibirã, mojomoro ĩabirã, ñeri quere iirã, ñeri ʉaribejarire duhumasibirã, masare eropa paniguirã, õarire gamebirã árĩrãcoma. 4Erã mera majarãre ñero iirã, pepiri moorã, “Masipehorã ãhraa,” arĩ pepirã árĩrãcoma masa. Eropirã erã, erã ʉaribejarire iisʉarã árĩrã Goãmʉre umupeo sʉabeama. 5Eropirã erã masa erã ĩhabeoro Goãmʉre umupeoquererã ta “Goãmʉ duhpibu árĩbeami,” arĩ pepirima erã. Eropa árĩrãre wapicʉbiricãque mʉhʉ. 6Erã mera majarã pee masibirã nome pohro ñaja, erã nomere gʉyarire buhema. Erã nomepʉ turaro ñerire iiniguirã árĩrã, turaro ñerire iidiarã ãhrima. 7Erã nome eropa peeniguirã nome árĩquererã ta, diaye majapʉre ne masibeama. 8Iribojegue Jane, Jambre sã yeea árĩnirã Moise wererare gamebiridiro dopa ta erã sã õari wereniguirire diaye majare gamebeama. Erã ñeri dihtare pepirã ãhrima. Eropirã Jesure umupeorã gohra árĩbeama. 9Eropa iirã gʉyari mera erã iidiarire yujuro bojesome. Pʉhrʉ erã gʉyarire, erã pee masibiriri sãre árĩpehrerã ĩha masirãcoma. Jane, Jambre mera erã gʉyarire iribojegue masa erã ĩha masidiro dopa ta eropa ta masirãcoma masa pehreburinʉ coregã árĩrã erã gʉyarire. 10Mʉpʉ yʉ buherare, yʉ árĩricʉrare, yʉ iidiarare, Jesure yʉ umupeorare õaro ĩhabʉ. Eropigʉ guaro mariro yʉ iirare, masare yʉ mahi umupeorare, ñero tariqueregʉ yʉ yujuro bojerare masia mʉhʉ. 11Eropigʉ Jesucristo yare yʉ iira waja yʉre erã ñero iirare, yʉ ñero tarirare masia mʉhʉ. Eropigʉ Antioquíague, Iconiogue, Listrague yʉre ñetariaro erã iira sãre masia mʉhʉ. Eropa yʉ wacʉ̃ ĩha mari Opʉ Jesucristopʉ yʉre itamumʉrimi. 12Árĩpehrerã Jesucristo yarã árĩdiacʉ̃ Goãmʉ gamerire iiniguidiacʉ̃ gajirã erãre ñero iirãcoma. Iri diaye ta ãhraa. 13Eropirã ñerãpʉ, gʉyarã sã, ñetariarã árĩniguicãrãcoma erã. Gajirãre gʉyarã, erã basi sã gʉyarire peerã eropa ta ñetariarã árĩniguicãrãcoma. 14Mʉpʉ yʉhʉ mʉre buherare õaro mʉ peerare eropa iiniguicãque. Mʉre buhenirãre masia mʉhʉ. 15Mʉ majigʉ árĩgʉgue ta, Goãmʉ yare erã gojarapũre masinʉgayoro. Ĩgʉ yare erã gojarapũ mʉ buhegʉ masia Jesucristo marire tauburire. Eropa buhegʉ “Jesucristore umupeorã dihtare peamegue wabonirãre taumi Goãmʉ,” arĩ masia. 16Goãmʉ yare erã gojarapũre árĩpehrerire Goãmʉpʉ gojadorepʉ erãre. Eropirã iripũre buherã mari masinemoa. Iripũre buherã mari õaro iiburire masia. Eropirã mari ñeri iirire masia iripũre buherã. Eropiro iripũ marire õaripʉre gohrotodorea. Eropiro ʉmʉri nʉcʉ mari õarire mari iiniguiburire werea iripũ. 17Eropigʉ Goãmʉ yagʉ ĩgʉ yapũre buhegʉ, masi?-?pehocãgʉcumi. Eropa masigʉ árĩpehrerire õarire iimasigʉcumi ĩgʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\