2 TIMOTEO 4

1Jesucristo árĩpehrerãre doregʉ arigʉ dujarigʉcumi. Eropa dujarigʉ ojocarirãre, sĩrinirã sãre dipuwaja moagʉcumi. Eropigʉ ĩgʉ ĩhabeoro ire mʉre dorea yʉhʉ: Goãmʉ sã ĩgʉ ĩhabeoro ire dorea mʉre. 2Ʉmʉri nʉcʉ masa erã peediacʉ̃, erã peediabiricʉ̃ sãre Goãmʉ yare wereque. Eropa weregʉ masare erã ñeri dipuwajare masicʉ̃ iique erãre. Eropigʉ “Mʉa ñeri iirire iinemobiricãque,” arĩ wereque erãre. Õaripʉre iidoreque. Eropa weregʉ ne guabigʉ gariborebigʉ árĩque mʉhʉ. Eropigʉ gajirãre buhe duhubita. 3Pʉhrʉ, gajisubuguere masa õari buherire peediasome. Eropa peediabirã erã gamero dopa ta iirã, erã peediari dihtare buhemorãre amarãcoma erã. Eropirã gʉyari buherire buherã bajarã oparãcoma erã. Erã eropa iirã õari buheri diaye majapʉre cohã, erã eropa arĩ bocara buheripʉre peenʉrʉrãcoma. 5Eropigʉ mʉpʉ diaye majare buhe duhubita. Eropa iigʉ ʉmʉri nʉcʉ õaro pee masigʉ árĩque. Eropigʉ ñero tariqueregʉ ta yujuro bojeque. Eropigʉ õari buherire eropa buheniguique masa Jesu yarã waboro dopa. Goãmʉ mʉre ĩgʉ iidorerare iipehocãque mʉhʉ. 6Yʉhʉ Goãmʉ yare yʉ iira dipuwaja yʉ sĩriboro merogã dʉhyaa. Eropigʉ bajamenʉrigã árĩnigʉca. Eropigʉ dohpaguere mʉre dorea. 7Yʉ sĩriboro coregã ire weregʉra: Jesucristo yʉre õari buherire buhedoregʉ ĩgʉ apirare õaro buhe ojogorocʉabʉ. Ĩgʉ dorerire õaro iipehocãbʉ. Eropigʉ ñero tariqueregʉ ta ĩgʉre ne umupeo duhubiribʉ. 8Yʉ eropa õarire iira wajare ʉmʉsigue dibugʉcumi yʉre. Eropigʉ mari Opʉ árĩpehrerãre masipehogʉ, diaye ta dipuwaja moabu árĩgʉ, queoro weregʉ ĩgʉ dujaririnʉ yʉ wajatarare ogʉcumi yʉre. Gajirã sãre ĩgʉ dujariborore corerãre, ĩgʉre mahirãre erã wajatarare ogʉcumi Jesu. 9Yʉ pohrogue yojaro ĩagʉ arique mʉhʉ. 10Dema waĩcʉgʉ i yeba majare árĩpehrerire gamegʉ yʉre cóãgã waha wami Tesalónicague. Crescentepʉ yʉre cóãbiriqueregʉ Galacia yebague wahámi Goãmʉ yare buhegʉ. Tito sã eropa ta Dalmaciague wahámi. 11Luca dihta yʉ mera ãhrimi. Marco yʉre õaro itamubu ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉre aĩgãrique mʉhʉ. 12Tíquicore Efeso macague obeoabʉ. 13Eropigʉ mʉhʉ õgue arigʉ, yʉ weca sañari suhrirore, Troa maca Carpo ya wihi yʉ apirañere aĩgãrique. Eropi sohõ árĩra gojara turirire aĩgãrique. Sohõ árĩra gojara gasiri tamerare turaro gahmea yʉhʉ. Eropigʉ iri gasiri sãre aĩgãrique. 14Alejandro comere mohmegʉ yʉre ñetariaro iimi. Eropigʉ ĩgʉ eropa iira dipuwaja Goãmʉ dipuwaja moagʉcumi. 15Ĩgʉ Alejandro mari buherire ne gamebirimi. Eropigʉ mʉare ñero iiri arĩgʉ õaro ĩgʉre guña masique. 16Peresu iidoregʉre yʉ iirare ĩgʉre yʉ ne werecʉ̃ ne yujugʉ Jesu yagʉ yʉre itamudiabirimi. Árĩpehrerã yʉre itamubirã cóãgãpehrea wama. Erã eropa cóãquerecʉ̃ ta yʉre erã cóãra dipuwaja Goãmʉre “Erãre dipuwaja moabita,” arĩbʉ. 17Yʉ yujugʉ ta árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉ õaro ãhrimi yʉ mera. Eropigʉ ĩgʉ buherire yʉ õaro wereburire weremasicʉ̃ ĩgʉ turari mera itamumi yʉre. Árĩpehrerã Judio masa árĩbirã iri buherire erã peeburire werecʉ̃ itamumi. Eropigʉ masa erã yʉre ñero iidiaquerecʉ̃ ta yʉre erã ñero iibodigʉre itamumi mari Opʉ. 18Árĩpehrerire erã yʉre ñero iirire yʉre taugʉcumi mari Opʉ. Eropigʉ ʉmʉsigue ĩgʉ Opʉ árĩrogue yʉ árĩborore itamugʉcumi ĩgʉ. Eropirã “Mari Opʉ õatariagʉ, turatariagʉ ãhrimi,” árĩpehrerinʉri arĩrã mari. Eropa ta arĩrã. 19Priscila, igo marapʉ Aquila, Onesíforo ya wihi majarã sã õaporo. 20Erasto Corintogue dujami. Trófimo dorecʉa wahámi. Eropigʉ Miletogue apiabʉ ĩgʉre. 21Puhiró core yojaro arique mʉhʉ. Eubulo, Pudente, Lino, Claudia sã, árĩpehrerã Jesu yarã mʉre õadorema. 22Mari Opʉ Jesucristo mʉ mera árĩporo. Eropigʉ mʉare Goãmʉ mera turaro õadorea. Eropa ta árĩniguicãporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\