HECHOS 11:18

18Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã, erã ĩgʉre ne arĩnemobiriñorã. Ĩgʉre erã turimasibiriñorã. Eropirã erã Goãmʉre mucubirirã, ―Goãmʉ õagʉ, turagʉ ãhrimi, arĩñorã. Õpa arĩnemoñorã erã: ―Judio masa árĩbirã sã erã ñerire bʉjawererã árĩrã Goãmʉ ĩgʉ taunirã árĩrãcoma. Eropa ĩgʉ taunirã árĩrã erã sã ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉ mera árĩniguirãcoma, arĩnemoñorã erã.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More