Colosenses 2

1Ire mʉa masicʉ̃ gahmea. Mʉa ya árĩburire, Laodicea majarã ya árĩburire, árĩpehrerã ya árĩburire turaro mohmea yʉhʉ. Árĩpehrerã masa yʉre ĩabirã ya árĩburi sãre turaro mohmea yʉhʉ. 2Õpa ta mohmea yʉhʉ mʉa árĩpehrerã õaro sĩporãcʉborore. Mʉa mera majarãre mʉa yujuro mera game umupeoburi sãre eropa mohmea yʉhʉ. Iribojegue majarãre Goãmʉ werebirira Cristore masicʉ̃ iiri ãhraa. Ĩgʉ yare masirã Cristore umupeoa mʉa. Mʉa ĩgʉre õaro masiborore mʉa ĩgʉ mera õaro árĩborore bʉrigã itamua yʉhʉ mʉare. 3Cristo dihta masipehocãmi gajirã masibirirare. Ĩgʉ árĩpehrerire õaro masigʉ ãhrimi. Ĩgʉ masiri õatariaro ãhraa. 4Irire werea mʉare gajirã mʉare peesʉari wereniguiri mera gʉyari arĩgʉ. 5Yʉhʉ mʉa watope árĩbiriqueregʉ yʉ guñari mera mʉa watope árĩgʉ dopa ãhraa. Erogue árĩbiriqueregʉ Cristore mʉa õaro umupeoniguirare mʉa õaro iirare peegʉ mucubiria yʉhʉ. 6Eropirã mari Opʉ Jesucristore opamorã ĩgʉre mʉa umupeonʉgadiro dopa ta umupeoniguicãque. “Eropa ta yʉre itamugʉcumi,” arĩrã ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉ mera õaro árĩniguicãque. 7Ĩgʉre õaro masirã árĩque mʉa. Eropirã ʉmʉri nʉcʉ ĩgʉre masinemoque gajirã erã ero core mʉare erã buhediro dopa ta. Eropirã Cristore mucubirirã “Õhaa,” arĩniguicãrã árĩque mʉa. 8Õaro pee masique mʉa. Masa erã gamero erã buherire erã gʉyarire peebiricãque. Erã iribojegue majarã árĩricʉrare buhema. Masa erã pepiro dopa pepirã árĩrã i doreri dihta buhema. Cristo yapʉre buhebeama. Cristo mari Pagʉ árĩro dopa ta árĩgʉ Goãmʉ gohra ta ãhrimi. Eropigʉ Jesucristo Goãmʉ árĩgʉ i yebague masa dehyoadigʉ Goãmʉ ta árĩmi. Eropirã ĩgʉ yarã árĩrã Goãmʉ mera õaro árĩniguia mari. Ĩgʉ ta árĩpehrerã deyobirã oparã tauro opʉ árĩgʉ ãhrimi. Ʉmʉsi majarãre i yeba majarãre árĩpehrero majarãre doremi. Eropirã gʉyari buherãre peebiricãque. 11Eropirã Cristo yarã árĩrã circuncisiónre iinirã gasiro merogã wiri aĩnirã iro dopa árĩrã ãhraa mʉa. Masa erã dʉpʉre merogã gasirogãre erã wiri cóãro árĩbiriya. Mʉa pepiripʉre Cristopʉ mʉa ñeri ʉaribejarire cóãmi. 12Ĩgʉ yarã árĩra pʉhrʉ waĩyesũnirã árĩnirã árĩbʉ mʉa. Eropa waĩyesũnirã árĩrã õpa ĩhmurã iinirã árĩbʉ mʉa: Iribojegue mʉa ñero iirare duhurare ĩhmurã iibʉ mʉa. Jesucristo sĩridigʉ mera mʉa ʉaribejarare cóãnirã árĩbʉ mʉa. Eropirã Jesucristo sĩridigʉ masa mʉriara mera õaripʉre gohrotonirã árĩbʉ mʉa. Ĩgʉ Goãmʉpʉ Cristore masudigʉ árĩmi. “Ĩgʉ turagʉ ãhrimi,” arĩrã ĩgʉre umupeorã árĩrã õaripʉre gohrotonirã árĩbʉ mʉa. 13Iribojegue mʉa ñerã árĩra dipuwaja peamegue wabonirã árĩriyoro mʉa. Eropa wabonirã árĩriyoro mʉa Goãmʉ yarã árĩbirã. Ĩgʉ dorerire opabirã árĩriyoro mʉa. Dohpaguere mari Pagʉ marire ĩgʉ mera eropa õaro árĩniguimorã iimi. Cristo ĩgʉ sĩridiro mera eropa iimi ĩgʉ marire. Eropa iigʉ mari árĩpehreri ñeri iirare cãdijicãdi árĩmi ĩgʉ. 14Goãmʉ ĩgʉ dorerire gojarare mari tarinʉganirã mari árĩquerecʉ̃ ta ĩgʉ marire dipuwajacʉ‐dorebeami. Cristo crusague ĩgʉ sĩridiro mera Goãmʉpʉ mari ñeri dipuwajare cãdijipehocãdi árĩmi. 15Ĩgʉ Cristo crusague sĩricʉ̃ watẽa ya dorerapʉre Goãmʉpʉ tarinʉgacãpʉ. Eropirã bu árĩrã dujacãñorã erã watẽapʉ. Eropa iigʉ erãre gʉhyasĩuro wacʉ̃ iipʉ erã ĩhuro. 16Eropirã gajirã erã dorerire dorediaricoma mʉare. “Mʉare irire barã, irire ihrirã ñerire iirã iiaa mʉa,” arĩ werewʉama mʉare. Erã eropa arĩ werewʉacʉ̃ eropa ĩacãque erãre. Bojori nʉcʉ árĩrinʉri, aberi nʉcʉ árĩrinʉri, semanari nʉcʉ árĩrinʉri, bosenʉri mʉa iidiabiricʉ̃ werewʉama. Erã eropa werewʉacʉ̃ eropa pepicãque erãre. 17Erã mʉare doreri iribojegue Goãmʉ apira doreri Jesucristo mari ñeri iira dipuwaja sĩriburire ĩhmumʉhtarañe árĩyoro. Dohpaguere Cristo arĩmi marire. Eropirã ĩgʉre umupeorã iri doreripʉre umupeobeaa pare. 18Erã dorerire iidorerã mʉare dipuwajacʉrã dujacʉ̃ iidiama erã. Erã eropiicʉ̃ eropa ĩacãque erãre. “Gajiropa dehyoarire ĩabʉ gʉa,” arĩmaacãrã erã anyuare umupeorima Goãmʉre umupeoboro dopa. Erã eropa pepicãrã iro dopa iirima. Gajirã masa iro dopa erã ñeri ʉaribejarire pepirima erã. Eropa pepirã árĩrã “Masipehocãa gʉa,” arĩ pepirima erã. 19Eropa iirã árĩrã Cristopʉre umupeobeama. Cristo dihta ĩgʉ yarãre doregʉ ãhrimi. Cristopʉ mari ĩgʉ yarã dipuru ãhrimi. Ĩgʉ yarãpʉ ĩgʉ ya curu majarã árĩrã ĩgʉ dʉpʉ waĩcʉa. Mari dipuru mari dʉpʉre gamesʉriro dopa ta ãhrimi Jesucristo ĩgʉ yarãre. Ĩgʉ yarãre itamugʉ marire ĩgʉre umupeonemocʉ̃ iimi. Goãmʉ gamero dopa ta ĩgʉ yarãre ĩgʉre masinemocʉ̃ iimi. 20Marire ñero iira dipuwajacʉnirãre Cristo taudigʉ árĩmi crusague sĩrigʉ. Eropirã Cristore umupeorã ĩgʉ yarã ãhraa. Mʉa eropa árĩrã i yeba maja buherire anyuare umupeori buherire gamebiro gahmea mʉare. ¿Duhpirã gajino buherã erã dorerire iidiari mʉa? 21Õpa arĩ dorema erã basi erã gamero: “Irinore babiricãque. Irinore pẽhrebiricãque,” arĩma. ¿Erã eropa arĩdorecʉ̃ duhpirã yʉhriri mʉa? 22Erã doreriñe bari iro dopa ta pehrea waroca. Erã doreriñe i ʉmʉ maja dihta ãhraa. Masa erã sʉaro erã buheri dihta ãhraa i buheri. Eropiro duhpiburi árĩbeaa. 23Erã dorerire iirã Goãmʉre umupeorã iro dopa árĩrima. Eropirã eropa pepicãrã iro dopa ii ĩhmuma. Erã dʉpʉre ñero taricʉ̃ iirã “Goãmʉre umupeorã iiaa,” arĩrima. Erã eropa iirã erã doreripʉ masipehorã ya doreri iro dopa iirima. Eropa árĩbeaa. Erã dorerire iiquererã erã ñeri ʉaribejarire duhubeama. Eropiro erã doreripʉ duhpiburi árĩbeaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\