Efesios 3

1Mʉa judio masa árĩbirã eropa ĩgʉ ya curu majarã árĩburire yʉ werera dipuwaja peresugue ãhraa yʉhʉ. 2Mʉare judio masa árĩbirãre Jesucristo yare buhebure Goãmʉ yʉre apimi. Yʉre mojomoro ĩagʉ, yʉre mahigʉ õari buherire yʉre weredoregʉ, yʉre apimi. Irire peetuhabʉ mʉa. 3Iribojegue masa erã masibirirare Goãmʉ dohpaguere yʉre masicʉ̃ iimi. Ire merogã were mʉare gojabeotuhabʉ. 4Yʉ eropa gojabeorare buherã Cristo ĩgʉ yare yʉ masirare masirãca mʉa sã. 5Iri ĩgʉ wererare iribojegue majarãre ĩgʉ erã masipehocʉ̃ iibiripʉ. Dohpaguepʉre gʉare Jesu ĩgʉ apinirãre Goãmʉ yare weremʉhtarã sãre irire masipehocʉ̃ iimi Goãmʉ. Ĩgʉ Espíritu Santopʉ gʉare masicʉ̃ iibasami. 6Õpa ãhraa ĩgʉ werera gajirã masibirira: Judio masa dihtare Goãmʉ itamubeami. Judio masa árĩbirã sãre ĩgʉ itamumi. Õari buherire erã õaro peecʉ̃ itamugʉcumi ĩgʉ erãre. Eropirã gʉa judio masa, mʉa judio masa árĩbirã mera yuju dʉpʉ iro dopa yuju curu ta ãhraa mari. Eropirã mari árĩpehrerã Jesucristo yarã árĩrã yujuro mera Goãmʉ ĩgʉ masare “Õaro iigʉra,” ĩgʉ arĩ werepirare oparãca mari. 7Goãmʉ mojomoro ĩagʉ yʉre mahigʉ ire õari buherire werebure yʉre apimi. Ĩgʉ masiri mera apimi ĩgʉ yʉre. 8Árĩpehrerã gajirã Jesucristo yarã erã doca árĩrã erã docague majagʉ gohra ãhraa yʉhʉ. Yʉ eropa árĩquerecʉ̃ ta judio masa árĩbirãre õari buherire werebure apimi Goãmʉ yʉre. Iri buheri Cristo õatariagʉ ĩgʉ árĩrire, õatariari ĩgʉ oparire, õaro ĩgʉ oburire werebure apimi yʉre. 9Yʉre eropa apigʉ Goãmʉ “Õpa masare taugʉca,” arĩgʉ, árĩpehrerã masare dohpa ĩgʉ itamuborore õaro werepehobure apimi yʉre ĩgʉ. Goãmʉ árĩpehrerire ĩhacũnugudigʉ ãhrimi. Iribojegue majarãre irire masare ĩgʉ tauborore masare werepehobirinipʉ Goãmʉ. Dohpaguere yʉre iri õari buherire weredoregʉ apimi masare ĩgʉ õaro tauborore masicʉ̃ iibu. 10Eropirã iri buheri mera masa ĩgʉ yarã wahama. Erã eropa wacʉ̃ ĩha ʉmaro majarã oparã anyua Goãmʉ masipehogʉ ĩgʉ árĩricʉrire masima. Erã eropa masicʉ̃ gamepʉ Goãmʉ. 11Eropigʉ i yeba árĩboro coregue ta “Masare peamegue wabonirãre taugʉra,” arĩtuhapʉ Goãmʉ. Eropa arĩdigʉ árĩgʉ dohpague mari Opʉ Jesucristo ĩgʉ sĩriro mera ĩgʉ arĩdiro dopa ta marire taudi árĩmi. 12Ĩgʉ eropa taucʉ̃ dohpaguere Cristore umupeorã ĩgʉ yarã wahaa mari. Ĩgʉ yarã árĩrã güiro mariro Goãmʉ mera wereniguimasia mari. Eropirã güibiricãque mʉa. 13Eropirã õari buherire yʉ wereri waja dohpaguere peresugue árĩgʉ yʉ ñero taricʉ̃ ĩarã bʉjawerenijarã Goãmʉ yare duhubiricãque. Õari buherire yʉ werecʉ̃ peerã Goãmʉ yarã wahabʉ mʉa. Yʉhʉ eropiira dipuwaja peresugue ãhraa. Eropa árĩgʉ mʉa ĩgʉ yarã árĩburire ñero tarigʉ iiaa. Eropigʉ turaro mucubiridorea mʉare. 14Eropigʉ i árĩpehrerire mari Opʉ Jesucristo Pagʉ ĩgʉ iirare guñagʉ mereja ĩgʉre serẽbasaa mʉare. 15Árĩpehrerã ĩgʉ yarã Pagʉ ãhrimi. Ĩgʉ árĩpehreri cururi majarã ĩgʉ yarã ĩgʉ pohrogue árĩrã i yeba árĩrã sã erã Pagʉ ãhrimi. 16Ĩgʉ masipehogʉ ãhrimi. Turatarigʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉre õpa serẽbasaa mʉare. Mʉare sĩporã ĩgʉ masiri mera õaro turacʉ̃ iiboro dopa serẽbasaa mʉare. Eropigʉ Espíritu Santo ĩgʉ itamuri mera eropa iigʉcumi. 17Eropigʉ Cristore “Diaye iigʉ ãhrimi,” mʉa arĩ umupeonemoboro dopa ĩgʉ mʉa mera õaro árĩboro dopa serẽbasaa mʉare. Eropigʉ gajirãre õaro mahirã mʉa árĩboro dopa, Cristo ĩgʉ turaro mahirire mʉa masiboro dopa serẽbasaa mʉare. 18Mʉa árĩpehrerã gajirã Goãmʉ yarã mera “Cristo ĩgʉ marire turaro mahimi,” mʉa arĩmasiborore serẽbasaa mʉare. Ĩgʉ mari masare turaro mahigʉ ãhrimi. Ĩgʉ mahiri eropa õatariari árĩcʉ̃ mʉa õaro masiboro dopa serẽbasaa mʉare. Eropigʉ ĩgʉ mahirire mʉa masicʉ̃ gahmea Goãmʉ mʉa mera ĩgʉ õaro árĩboro dopa. Eropigʉ irire serẽbasaa mʉare Goãmʉre. 20Eropirã Goãmʉre wʉaro umupeori mera “Ĩgʉ turagʉ ãhrimi,” arĩrãca. Ĩgʉ turari mera õaripʉre gohrotomasimi ĩgʉ marire. Marire õarã árĩcʉ̃ iimasimi. Mari serẽra tauro iimasimi ĩgʉ. Mari gamerire, mari pepira tauro iimasimi ĩgʉ. 21Jesucristo yarã mari árĩcʉ̃ ĩha Cristo ĩgʉ árĩricʉri sãre ĩha árĩpehrerinʉri árĩpehrerã Goãmʉre umupeoporo. Eropa ta iiporo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\