Efesios 4

1Mari Opʉre yʉ itamuri waja peresugue árĩgʉ mʉare turaro werea yʉhʉ. Goãmʉ ĩgʉ yarã árĩmorãre mʉare beyepʉ. Eropirã ĩgʉ beyenirã árĩrã ĩgʉ árĩdorediro dopa ta õarã árĩque mʉa. Irire mʉare werea yʉhʉ. 2Õpa iirã õarã árĩque mʉa: “Gajirãre masitarinʉgaa yʉhʉ,” arĩ pepibiricãque. Gajirãre õaro mera iique. Eropirã guabiricãque. Mʉa mera majarã mʉare gariboquerecʉ̃ ta erãre umupeori mera yuju diaye ĩacãque. 3Eropirã Espíritu Santo ĩgʉ itamuri mera õaro mera yujuro mera árĩniguique mʉa. Eropirã gamequeãro mariro árĩcãque mʉa. 4Yuju dʉpʉ iro dopa yuju curu ta ãhraa mari. Eropigʉ Espíritu Santo yujugʉ ta ãhrimi marire. Eropigʉ Goãmʉ ĩgʉ yarã árĩmorãre marire beyemʉripʉ marire itamubu. Eropirã ĩgʉ itamuborore masia mari. Iri mari masirañe yujuñe ta ãhraa. 5Mari Opʉ Cristo mari umupeogʉ yujugʉ ta ãhrimi. Ĩgʉ buheri sã yujuñe ta ãhraa. Ĩgʉ yarãre waĩyeriñe sã yujuñe ta ãhraa. 6Eropigʉ Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi. Ĩgʉ árĩpehrerã Pagʉ ãhrimi. Eropigʉ árĩpehrerã weca mari Opʉ ãhrimi. Eropigʉ árĩpehrerãre marire itamumi ĩgʉ. Árĩpehrerã mari mera ãhrimi ĩgʉ. Eropigʉ árĩpehrerogue ãhrimi ĩgʉ. 7Yuju curu mari árĩquerecʉ̃ ta árĩpehrerã marire yujurãyerire mari mohmemasiburire apidi árĩmi marire Cristo. Ĩgʉ eropa apidiro dopa ta mohmemasia mari. Ĩgʉ marire eropa apigʉ gajinore ĩgʉ eropa ocãbodiro dopa ta apidi árĩmi ĩgʉ marire. 8Eropa ta ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue sã: Goãmʉre ĩhaturirãre ĩgʉ tarinʉgara pʉhrʉ ĩgʉ dipaturi mʉria wagʉcumi. Eropigʉ masare baja eropa ocãgʉcumi, arĩ gojañuma iribojegue Jesucristo ĩgʉ eraboro coreguere. 9Erã eropa arĩ gojarã õpa werediarã iiriñuma: Jesucristo ʉmʉsigue mʉria wadigʉ árĩgʉ ĩgʉ ero coreguere dijarimʉhtadigʉ árĩmi. I yebaguere dijaridigʉ árĩmi. 10Eropigʉ ĩgʉ dijaridi mʉria wadi ta árĩmi Goãmʉ pohrogue. Árĩpehrero weca mʉria wadi árĩmi ĩgʉ árĩpehrerogue árĩbu. 11Eropigʉ ĩgʉ yarãre baja eropa ocãgʉ erã Goãmʉ ya árĩburire mohmemasiburire apidigʉ árĩmi. Erã mohmemasiburire õpa apidigʉ árĩmi ĩgʉ yarãre. Yujurãyerire Cristo ĩgʉ buherare buhemorãre apidi árĩmi. Gajirãre Goãmʉ yare weretaumorãre apidigʉ árĩmi. Õari buherire buhe curimorãre gajirãre apidi árĩmi. Cristo yarã gamenererã oparã árĩmorãre erãre õaro buhemorãre apidi árĩmi gajirãre. 12Eropa dihta apidigʉ árĩmi marire gajirã ĩgʉ yarãre mari game itamuboro dopa. Eropa apidigʉ árĩmi marire ĩgʉ yarãre, ĩgʉre mari umupeonemoboro dopa, sĩporã turarã mari waboro dopa. 13Eropirã mari árĩpehrerã õaro mera, yujuro mera árĩrãca. Eropa ta árĩro gahmea marire Cristore umupeorã árĩrãre. Eropirã mari árĩpehrerã Goãmʉ magʉre Jesucristore õaro masirãca. Eropirã Cristo turagʉ, pee masigʉ ĩgʉ árĩro dopa ta, mari sã pee masia warãca. 14Mari eropa warã majirãgã iro dopa árĩsome mari. Majirãgã iro dopa ta árĩrã õaro pee masinibeama dohpa. Eropirã gajirã gʉyarã erãre buherã eracʉ̃ “I diaye ãhraa,” erã arĩcʉ̃ erã peema. Pʉhrʉ gajirã gajiropa árĩri buherire buherã eracʉ̃ erã sãre peema. Erã iro dopa árĩsome mari. 15Eropa árĩbirã mari mera majarã mera game mahirã diaye ta wererire game wererãca mari. Eropirã majirãgã erã bʉga erã pee masirã erã waro dopa ta mari sã Goãmʉ yare pee sĩporã turarã Goãmʉ yare õaro masirã warãca. Cristo ĩgʉ árĩro dopa ta warãca. Ĩgʉ ãhrimi mari dipuru. 16Ĩgʉ yarã árĩrã ĩgʉ dʉpʉ iro dopa yuju curu ta ãhraa mari. Mari bajarã árĩquererã ta yujuro mera õaro árĩrã iiaa. Mari eropa árĩborore Cristo itamumi. Eropirã mari yuju dʉpʉ iro dopa õaro gamesʉrirã mari õaro itamua gajirãre Cristo yarãre. Eropirã mari mera majarãre Cristo yarãre õaro mahirã, erãre õaro itamurã, turarã, Cristore umupeonemorã árĩrãca mari. 17Eropi mari Opʉ Cristo ĩgʉ dorero mera õpa werea mʉare. Goãmʉre gamebirã gohra iiro dopa iibiricãque mʉa. Erã, erã pepiripʉ ñeri dihta ãhraa. Eropiro erã pepiri duhpiburi árĩbeaa. 18Eropigʉ watĩpʉ Goãmʉ yare erãre peebiricʉ̃ iimi. Eropirã Goãmʉ yapʉre peebirigohracãma. Peediabeama erã. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ õaro árĩdorediro dopa ta árĩbeama erã. 19Eropirã erã ñerire iirã ne gʉhyasĩribirigohracãma. Eropirã ne bʉjawerebeama. Ñerire erã ʉaribejari dihtare iiniguicãma. Árĩpehreri ñerire erã iirire ne duhudiabirã iinemoniguicãma. 20Mʉapʉ diaye ta ĩgʉ yare peerã mʉa árĩcʉ̃, Jesucristo yare õaro masirã mʉa árĩcʉ̃ mʉapʉre erã ñero iiro dopa iidorebeami Goãmʉ. 22Iribojegue ñerire iiniguicãrã mʉa árĩcʉ̃ iri ñeripʉ mʉare goroweoro iidiro árĩbʉ. Iri ñeri iiri mera mucubiridiaquererã ta ne mucubirimasibirimʉribʉ mʉa. Eropirã “Iribojegue mʉa árĩrare duhucãque,” yʉ mʉare arĩ buhecʉ̃ peebʉ mʉa. 23Eropirã mʉa pepiripʉre õaripʉre gohrotoro gahmea mʉare. 24Ero core mʉa ñero iirare duhucãque. Eropirã õaripʉre gohrotonirã árĩque mʉa. Goãmʉ ĩgʉ õagʉ árĩdiro dopa mʉare õarã árĩcʉ̃ iimi. Ĩgʉ eropa iinirã árĩrã õarire iiniguicãrãca. Eropirã ñerire gamebirãca. 25Mari yuju dʉpʉ iro dopa yuju curu majarã ta árĩrã iiaa. Eropirã mʉa basi gʉyabita. Mʉa mera majarãre diaye wereque gʉyaro mariro. 26Gajirã mera guarã, erãre ñero iibiricãque. Mata irinʉ ta amucãque gua wajaro mariro. 27Yoari boje guarã watĩ ĩgʉ gamero dopa iirã iiaa. Eropa iibiricãque. 28Gajirã mʉa mera majarã Jesu yarã erã árĩboro core yajari masa árĩnirã árĩñorã. Dipaturi yajabiricãporo. Eropirã dohpaguere õaro mohmeporo. Mojomorocʉrãre oburire mohmeporo. 29Ne ñero wereniguibiricãque. Õarire wereniguirã gajirãre itamua mʉa. Erã bʉjawererã erã árĩcʉ̃ ĩarã eropa ta mucubiricʉ̃ iicãque erãre. Eropirã õari dihtare wereniguique. 30Ñerire iirã Espíritu Santore bʉjawerecʉ̃ iirã iiaa mʉa. Eropa iibiricãque. Dohpaguere ne i ʉmʉ pehrerinʉ core, Cristo marire ĩgʉ aĩgãboro core, Espíritu Santo marire ĩhadibumi. Ñerire mari iibiriboro dopa ĩhadibumi. Eropigʉ Cristo yarã mari árĩrire masicʉ̃ iimi ĩgʉ marire. Eropirã ĩgʉre bʉjawerecʉ̃ iibiricãque mʉa. 31Eropirã ne papũriniguibiricãque. Guanemobiricãque. Game dʉyasonemobiricãque. Erãre ñero arĩ gaguiniguibiricãque. Gajirãre quere moanemobiricãque. Gajirãre ĩhaturinemobiricãque. 32Eropi mʉa mera majarãre õaro mera õaro iique. Cristo yarã mʉa árĩcʉ̃ ĩagʉ mʉa ñerare cãdijicãmi Goãmʉ. Eropa ta mʉa sã gajirã mʉare erã ñero iicʉ̃ ĩarã erã ñerire cãdijicãque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\