Efesios 5

1Eropirã Goãmʉ porã ĩgʉ mahirã árĩrã ĩgʉre ĩhacũque mʉa. 2Eropirã gajirãre mahi umupeoniguicãque. Cristo marire mahigʉ, mari ñeri iira waja sĩripʉ. Eropa sĩrigʉ Goãmʉre mucubiricʉ̃ iipʉ ĩgʉ. Eropirã marire ĩgʉ mahidiro dopa ta mʉa sã gajirãre game mahique. 3Eropirã Goãmʉ yarã árĩrã ne nome mera ñero iibiricãque. Nome sã ʉma mera ñero iibiricãque. Gaji ñerire eropa árĩrire ne iibiricãque. Gajinore gametaribiricãque. Ne eropa iibiricãro gahmea Goãmʉ yarã árĩrãre. 4Eropirã gʉhyasĩuro wereniguibiricãro gahmea mʉare. Pee masibirã iro dopa wereniguibiricãro gahmea mʉare. Eropirã ñero arĩ wereyabiricãro gahmea. Ipʉre iiro gahmea mʉare: Goãmʉre serẽro gahmea mʉare. Eropa serẽrã ĩgʉre, “Õaro iiabʉ mʉhʉ gʉare,” arĩro gahmea. 5Gajinore gametarirã goãmarã wéanirãre erã umupeoro dopa iirã iiaa mari irire. Eropirã nome mera ñero iirã, ñeri dihtare pepirã, gajinore gametarinʉgarã Goãmʉ Cristo mera ĩgʉ opʉ árĩroguere ne wasome erã. Irire õaro masia mari. 6Õpa iirãre erã iira dipuwaja, turaro dipuwaja moagʉcumi ĩgʉre tarinʉganirãre. Eropirã gajirã mʉare gajiropa arĩmaacãcʉ̃ erã gʉyarire peebiricãque. 7Eropirã eropa ñerire iiniguicãrãre wapicʉbiricãque. 8Cristo yarã mʉa árĩboro core mʉa sã eropa ta iinirã árĩribʉ. Dohpaguepʉre ĩgʉ yarã árĩrã, Goãmʉre õaro masia mʉa. Goãmʉ yarã õarire iima. Eropirã eropa ta iiro gahmea mʉare. 9Eropirã Cristo yarã árĩrã õarire, Goãmʉ gamerire, diaye maja árĩrire iirãca mʉa. 10Õarire mari iicʉ̃ ĩagʉ mari Opʉ Cristo mucubirimi. Eropa õarire iiburire õaro masique mʉa. Eropa masirã irire iique. 11Cristore gamebirã ñeri erã iimaacãri ñeri gohra ãhraa. Eropa erã iiro dopa ta mʉapʉ iibiricãque. Õari buherire Cristo yare wereque erãre. Eropirã erã ñeri iirare erãre masicʉ̃ iique. 12Masa erã ĩabiro erã ñero iicorema. Erã eropa iirare mari wereniguirã gʉhyasĩriboca. Eropirã ñetariaro iirã iima erã. 13Eropirã erãre õari buherire mari wererã, ñetariarã erã árĩricʉrire erãre masicʉ̃ iirã iiaa mari. Erã ñeri iirire erãre masicʉ̃ mari iicʉ̃ erã ñeri iirire bʉjawerebocoma. Eropirã õaripʉre gohrotobocoma. 14Iri diaye ta ãhraa. Eropirã õpa wereñorã Goãmʉ yare wererã: Ne, yʉre peediabirã, yʉre peeque. Mʉa ñero iirare bʉjawereque. Irire ñero iirire duhuque. Eropigʉ Cristo mʉa ñeri iirire masicʉ̃ iigʉ, mʉare õarire masicʉ̃ iigʉcumi, arĩñorã. 15Eropirã ʉmʉri nʉcʉ õaro iique mʉa. Pee masibirã iro dopa árĩbiricãque. Pee masirã árĩque. 16Dohpague majarã masa ñetariaro iiniguima. Eropirã mʉapʉ õarire, Cristo yare mʉa iiniguirã mata erã Cristo yarã árĩcʉ̃ itamuque. 17Eropirã pee masibirã árĩbiricãque. Goãmʉ ĩgʉ gamerore õaro masique. Eropirã irire iique. 18Eropirã ne merebiricãque. Mererã erã basi ñero goroweoma. Eropirã merediabirã, Espíritu Santopʉre bʉrigã gameque. Ĩgʉre õaro yʉhrirã árĩque. 19Eropirã mʉa basi Goãmʉre umupeori bayarire game bayaque. Eropirã Salmo gojaripũre, Goãmʉ yare bayarire, gaji ĩgʉre umupeori bayari sãre ĩgʉre bayapeoque. Õaro guña umupeori mera bayapeoque. Eropirã mari Opʉre “Õagʉ ãhrimi,” arĩ õaro umupeoque. 20Goãmʉ mari Pagʉ árĩpehrerire mʉare ĩgʉ õaro iirire guñaniguicãque mucubiriri mera. Mari Opʉ Jesu yarã árĩrã ĩgʉre “Õhaa,” arĩniguicãque mʉa. 21Mʉa mera majarãre game umupeo yʉhrique. Mʉa eropa game umupeo yʉhrirã Cristo sãre umupeo yʉhrirãca. 22Mʉa marasã nomere weregʉra dohpaguere. Mari Opʉre Cristore mari yʉhriro dopa ta mʉa marapʉ sʉmarãre õaro yʉhrique. 23Jesucristo marire taudigʉ árĩmi ĩgʉ ya curu majarã mari árĩboro dopa. Eropirã mari ĩgʉ ya curu majarã árĩcʉ̃ mari Opʉ ĩgʉ árĩro dopa ta mʉa marapʉ sʉmarã mʉa marasã nomere weca oparã ãhrima. 24Eropirã Cristo yarã árĩrã ĩgʉre yʉhria. Eropirã mari Cristore yʉhriro dopa ta mʉa marapʉcʉrã nome mʉa marapʉ sʉmarãre õaro yʉhrirã nome árĩque. 25Mʉa marapʉ sʉmarã sãre weregʉra dohpaguere. Cristo marire ĩgʉ yarãre mahigʉ mari ya árĩburire sĩridigʉ árĩmi. Eropirã marire ĩgʉ mahidiro dopa mʉa sã mʉa marasã nomere eropa mahiniguicãque. 26Cristo marire ĩgʉ yarã árĩcʉ̃ iibu sĩripʉ mari ñeri marirã árĩcʉ̃ iibu. Eropigʉ mari ñerire coeweadi árĩmi ĩgʉ wereniguiri mera deco mera ĩgʉ waĩyeri mera. 27Eropa coeweadi árĩmi ĩgʉ marire ĩgʉ yarã õarã árĩmorãre iigʉ. Ĩgʉ eropiicʉ̃ ñeri dipuwaja marirã árĩrãca ĩgʉ ĩacʉ̃. Ne merogã eropa árĩri ñeri árĩsome marire. Eropirã õarã Cristo iro dopa árĩrãca. 28Eropirã mʉa marasã nomere mahi umupeorã, mʉ basi mʉ dʉpʉre mʉ umupeoro dopa ta mʉa mʉ marapore umupeoque. Ĩgʉ marapore umupeogʉ ĩgʉ basi umupeogʉ iimi. 29Ne mari dʉpʉre ñero wacʉ̃ gamebeaa mari. Mari basi mari ya dʉpʉre ĩhadibua. Cristo yarã árĩrã ĩgʉ dʉpʉ iro dopa ãhraa. Eropigʉ marire ĩgʉ õaro ĩhadibumi. Eropirã Cristo marire ĩgʉ õaro iidiro dopa ta mari sã mari dʉpʉre õaro iiaa. Mari marasã nome sãre eropa ta õaro iiro gahmea marire. 31Eropa ta ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue: Õpa gojara ãhraa: “Eropi ʉmʉ ĩgʉ pagʉ sʉmarãre wirigʉ, ĩgʉ marapo mera árĩcãgʉcumi. Eropirã erã perã árĩquererã ta yuju dʉpʉ iro dopa árĩrãcoma,” arĩ gojañumi iribojegue. 32I gojarare õaro peebirinirã árĩma. Eropigʉ irire õaro weregʉra mʉare. Õpa werero iica: Cristo ĩgʉ yarã mera yuju dʉpʉ iro dopa ta yuju curu ta ãhrima. 33Eropigʉ mʉare õpa arĩ werenemogʉra daja: Mʉ basi mʉ mahiro dopa ta mʉ marapo sãre mahi umupeoque. Eropirã nomepʉ mʉa marapʉ sʉmarãre õaro gʉhyadiaro mera umupeoque mʉa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\