GALATAS 6

1Acawererã, mʉa mera majagʉ Jesu yagʉ ĩgʉ ñerire iicʉ̃ ĩha ĩgʉre itamuro gahmea mʉa Espíritu Santo dorerire iirãpʉre. Ĩgʉ iri ñerire duhucʉ̃ õaro mera werero gahmea. Eropa itamurã mʉa õaro pee masique mʉa sã ñerire iiri arĩrã. 2Eropirã mʉa basi game itamuque árĩpehrero. Mʉa eropa itamurã Jesucristo dorediro dopa ta iirãca. 3Yujugʉ “Yʉpʉ õarire iigʉ ãhraa,” arĩ pepigʉ, ĩgʉ õarire iibiriqueregʉ õpa arĩgʉ ĩgʉ basi gʉyagʉ iimi. 4Eropirã marire õpa iiro gahmea. Mari basi mari iiricʉrire õaro queoñanʉrʉsiaro gahmea. Eropa ĩara pʉhrʉ mari árĩricʉri õari árĩcʉ̃ ĩha “Yʉhʉ õarire iiaa,” arĩmasia. Eropirã mari õari árĩricʉri mera mucubirimasia gajirã árĩricʉrire ĩaro mariro. 5Eropigʉ mari árĩricʉrire Goãmʉ beyegʉcumi. Eropirã mari gajirã erã iiricʉrire ĩhanʉrʉbiricãro gahmea. Eropirã mari yujurãyeri iiripʉre ĩaro gahmea. 6Eropirã Jesucristo yare õari buherire peerãpʉ erãre buherãpʉre erã gamerire itamuporo árĩpehrerire õarire. 7Eropirã “Goãmʉ yʉ ñerire iira dipuwaja dipuwaja moasome yʉre,” arĩ pepi masiya mara. Õpa arĩ pepirã mʉa diaye arĩ pepibirica. Eropiro Goãmʉre gʉya masiya mara. Eropirã mari dohpaguere iira waja pʉhrʉgue bocarãca. 8Eropirã mari ʉaribejarire iiniguirã iri ñeri iira waja dipuwajacʉrãca. Eropirã peamegue warãca. Mari Espíritu Santo gameripʉre iirã õaro wajatarãca. Eropirã Goãmʉ mera ʉmʉri nʉcʉ õaro árĩniguirãca. 9Eropirã mari Espíritu Santo gamerire iiniguicãrã. Gariborebiricãrã. Goãmʉ gamerinʉ mari wajatarãca õarire duhubirã. Eropirã õarire iiniguicãro gahmea. 10Eropirã árĩpehrerisubure õaro umupeoro gahmea árĩpehrerãre. Eropirã Jesucristore umupeorãre bʉrigã mahi umupeoro gahmea yujugʉ porã iro dopa. 11Ĩata. Yʉ basi mʉare gojagʉ pagari deyori mera gojagʉ iiaa. 12Eropigʉ õpa werea mʉare. Erã mʉare gasiro merogã wiri aĩdorerãpʉ õpa gahmema. Erã dorerire mʉa iicʉ̃ ĩha gajirã judio masa erã mera õaro árĩbocoma. Eropirã erãre ñero taricʉ̃ iibiribocoma daja erã Jesucristo yare umupeoquerecʉ̃. 13Erã basi gasiro merogã wiri aĩquererã Moise dorerire gajire iibeama. Erã eropa iibiriquererã, mʉapʉre erã dorerire iidorerã mʉa gasiro merogã wiri aĩcʉ̃ gahmema erã. Eropa gahmema gajirã judio masare õpa erã arĩboro dopa mucubiriri mera. “Gʉa dorero mera Galacia majarã judio masa árĩbirã mari árĩricʉrire iiama,” erã arĩboro dopa mʉare erã dorerire iicʉ̃ gahmema. 14Yʉ tamera erã eropa mucubiridiaro dopa ta ne mucubirisome. Mari Opʉ Jesucristo iira mera dihta mucubiria. Ĩgʉ mari ñero iira dipuwajare wajayebasadigʉ árĩmi crusague sĩrigʉ. Iri dihtare mucubiria. Jesucristo eropa iira mera yʉhʉ ĩgʉ taudigʉ árĩgʉ masa erã ʉaribejarire guñabeaa pare. I ʉmʉ maja masa erã ʉaribejari sã doremasibeaa yʉre. 15Eropiro gasiro merogã wiri aĩcʉ̃, wiri aĩbiricʉ̃ sãre Goãmʉ ĩabeami. Masa Jesucristo mera õari mera gohrotorã árĩcʉ̃ ĩhami. 16Erã eropa gohrotonirã árĩpehrerã iri buherire Jesucristo yare yʉhrirãre “Erã õaro árĩporo,” arĩ serẽa Goãmʉre. “Erãre mʉ ya curu majarã gohra árĩrãre mojomoro ĩaque,” arĩ serẽbasaa yʉhʉ Goãmʉre. 17Yʉhʉ Jesucristo dorediro dopa ta iigʉ ĩgʉ yare buhera dipuwaja gajirã yʉre ñero taricʉ̃ iima. Erã eropa iira cami mʉra ãhraa yʉre yʉ dʉpʉre. Eropigʉ õpa gahmea: Iripẽta yʉre bʉjawerecʉ̃ iiporo Jesucristo yarãre goroweorã. 18Mʉare árĩpehrerãre õaro árĩcʉ̃ gahmea. Mari Opʉ Jesucristo mʉare árĩpehrerãre õaro iiporo. Eropa ta iiporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\