Hebreos 1

1Iribojegue Goãmʉ masare werenʉgapʉ. Ĩgʉ bajasuburi mari ñecʉ sʉmarãre iribojegue majarãre ĩgʉ gamerire weremʉripʉ. Ĩgʉ yare weremʉhtanirã mera erãre weremʉripʉ ĩgʉ. Gajirãre ĩgʉ dehyoa weremʉripʉ. Gajirãre ĩgʉ bocatĩriro weremʉripʉ. Gajirãre quẽrogue weremʉripʉ. Eropa weremʉripʉ ĩgʉ mari acawererãre. 2Dohpaguere pehreburinʉ coregã árĩrinʉrire ĩgʉ magʉre ĩgʉ yare ĩgʉ weredore obeocʉ̃ ĩgʉpʉ marire wereami. Jesucristo ĩgʉ Pagʉ iidorero mera i yebare ʉmaro sãre iidigʉ árĩmi. Ĩgʉ Pagʉpʉ pehrerinʉ árĩcʉ̃ árĩpehrerire opabure apipʉ ĩgʉre. 3Eropigʉ ĩgʉ magʉpʉ ĩgʉ Pagʉ õarire opagʉ árĩgʉ, ĩgʉ turari mera marire ii ĩhmudi árĩmi. Eropigʉ yujuro mera ĩgʉ Pagʉ mera árĩgʉ, ĩgʉ Pagʉ árĩricʉrire marire ĩhmudi árĩmi. Eropigʉ ĩgʉ turari mera ĩgʉ dorecʉ̃ i yeba, ʉmaro sã eropa árĩniguia. Eropiro dederebeaa ĩgʉ doreri mera. Eropigʉ mari ñero iirare ĩgʉ coera pʉhrʉ ĩgʉ Pagʉ turatarigʉ diayepʉ doapʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉ árĩrire ĩhmubu. 4Ĩgʉ Goãmʉ magʉ waĩcʉmi. Eropa waĩcʉgʉ gajirã tauro opʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉ anyua weca tauro opʉ ãhrimi. 5Ĩgʉ anyuare Goãmʉ ne õpa arĩ werebirimʉripʉ ĩgʉ magʉre werediro dopa ta: Yʉ magʉ ãhraa mʉhʉ. Dohpagãre mʉre dehyoacʉ̃ iiabʉ, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. Anyuapʉre ne eropa arĩ werebirimʉripʉ. Eropigʉ erãre i sãre ne werebirimʉripʉ: Ĩgʉ pagʉ ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ ĩgʉ yʉ magʉ árĩgʉcumi, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. Anyuapʉre ne eropa arĩ werebirimʉripʉ. Eropigʉ ĩgʉ magʉ anyua tauro árĩpʉ. 6Eropigʉ gajisubu ĩgʉ magʉre masa dehyoagʉre i yeba apigʉ õpa arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉre: Árĩpehrerã yaharã anyua yʉ magʉre mereja, ĩgʉre umupeorãcoma erã, arĩpʉ ĩgʉ. 7Eropigʉ ĩgʉ anyuapʉre werebu õpa arĩpʉ ĩgʉ: Yaharã anyuare miruñe iro dopa dʉpʉcʉrãre iiaa yʉhʉ. Erã yʉ pohro majarã ãhrima. Eropigʉ erãre peame iro dopa árĩcʉ̃ iiaa yʉhʉ, arĩ werepʉ Goãmʉ mari Pagʉ. 8Erãre ĩgʉ eropa arĩqueregʉ ta ĩgʉ magʉpʉre õpa arĩpʉ: Mʉhʉ Goãmʉ árĩpehrerã tauro opʉ eropa árĩniguicãgʉca. Diaye ta doregʉca mʉhʉ mʉ yarãre. 9Diaye árĩrire, õaro iirire turaro gahmea mʉhʉ. Eropigʉ ñero iirire gamebeaa mʉhʉ. Mʉhʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ ĩagʉ, yʉhʉ mʉ Pagʉ árĩpehrerã gajirã tauro mʉre mucubiricʉ̃ iiabʉ, arĩpʉ Goãmʉ. 10I sãre arĩpʉ ĩgʉ ĩgʉ magʉre “Opʉ,” arĩ piyugʉ: Opʉ, negohraguere i yebare, ʉmaro sãre ĩhacũnugubʉ mʉhʉ. 11Iri árĩpehreri pehrea waroca. Mʉpʉ eropa árĩniguigʉca. I yeba árĩpehreri suhriro iriñe boaro dopa ta pehrea waroca. 12Iri árĩpehreri i yebare ʉmaro sãre gohrotocʉ̃ iigʉca mʉhʉ. Mʉrañe suhrirore mʉ cohã gajiñe mera gohrotoro dopa ta árĩpehrerire gohrotocʉ̃ iigʉca mʉhʉ. Mʉpʉ mʉ árĩdiro dopa árĩniguicãgʉca. Eropigʉ ne gohrotosome. Eropa árĩniguigʉca mʉhʉ, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. 13Gajisubu õpa ĩgʉ magʉre arĩgʉ iri sãre anyuapʉre ne werebirimʉripʉ Goãmʉ: Yʉ diayepʉ doaque mʉhʉ. Eropigʉ mʉre ĩhaturirãre tarinʉgabasadoregʉra. Eropigʉ erã weca opʉ árĩque mʉhʉ, arĩpʉ Goãmʉ ĩgʉ magʉre. 14Árĩpehrerã anyuapʉ Goãmʉ pohro majarã dihta ãhrima. Eropiro Cristo ĩgʉ taumorãre itamudoregʉ Goãmʉ obeomʉrimi erãre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\