Hebreos 10

1Moise doreri pʉhrʉ Cristo masare ĩgʉ õaro iiburire ĩhmura dihta árĩbʉ. Eropiro Cristo masare erã ñeri iirare õaro cóãboro dopa iri doreri erã ñerire cóãmasibiriyoro dohpa. Eropiro iri doreri iri iidorero dopa ta pahia bojori nʉcʉ Goãmʉre waimʉrãre wejẽ, soe muju, iiniguiquerecʉ̃ masa erã ñerire cóãmasibiriyoro. Goãmʉre umupeomorãre õarã árĩcʉ̃ iimasibiriyoro iri doreri. 2Iri mera masa erã ñerire cóãcʉ̃, yujusubu ta Goãmʉre erã waimʉrã wejẽ di cóãra pʉhrʉ erã ñerire cóãpehosũboñuma. Eropirã irisubu majarã, “Dipuwaja mara gʉare,” arĩ pepiboñuma masa. Eropirã iripẽta dipaturi Goãmʉre waimʉrã wejẽburire duhucãboñuma. 3Õabirimʉriñorã dohpa. Eropirã bojori nʉcʉ Goãmʉre waimʉrãre wejẽ di cóãcʉ̃ masa erã ñeri dipuwajare guñaniguicãñorã. 4Wecʉa di mera, cabritoa di mera ne mari ñeri dipuwajare cóãmasiya mariyoro dohpa. 5Iri eropa árĩcʉ̃ ĩagʉ Cristo i yebaguere ĩgʉ ariboro core õpa arĩpʉ Goãmʉre ĩgʉ Pagʉre: Waimʉrãre erã soe muju ocʉ̃, trigo pogare erã ocʉ̃ sãre mʉ ĩagʉ ĩhasʉabeaa mʉhʉ. Eropigʉ masa dehyoacʉ̃ iibʉ mʉhʉ yʉre. Mʉhʉ yʉre iira dʉpʉ mʉre mucubiricʉ̃ yʉ iiburi dʉpʉ árĩroca. 6Ñerire erã cóãborore waimʉrãre wejẽ erã soe mujucʉ̃ ĩagʉ ĩhasʉabirabʉ mʉhʉ. 7Mʉ eropa ĩhasʉabiricʉ̃ ĩagʉ õpa arĩbʉ mʉre: “Mʉ gamerire yebague iigʉ wagʉra. Yʉ eropiiburire arĩ gojara ãhraa mʉ yare erã gojarapũgue,” arĩbʉ yʉhʉ, arĩmʉripʉ Cristo ĩgʉ Pagʉre. 8Negohraguere Goãmʉ ĩgʉ doreri waimʉrãre trigo poga sãre erã ori mera erã ĩgʉre umupeodorequerecʉ̃ ta õpa arĩpʉ Cristo ĩgʉre. “Waimʉrãre soe muju erã ocʉ̃, trigo pogare erã ocʉ̃ sãre gamebiribʉ mʉhʉ,” arĩpʉ ĩgʉ. 9Eropa arĩtuhagʉ õpa arĩnemopʉ: “Mʉ gamerire yebague iigʉ wagʉra,” arĩpʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ õpa masia mari. Iribojegue Goãmʉre erã ñerire cóãdorerã waimʉrãre wejẽ di cóãrare gohrotogʉ iipʉ Goãmʉ. Eropa gohrotogʉ Cristo ĩgʉ sĩridiro mera masare erã ñeri dipuwajare taugʉcumi Goãmʉ. 10Jesucristo ĩgʉ dʉpʉre ogʉ sĩrigʉ árĩpehrerã mari ñero iirare cóãdigʉ árĩmi. Yujusubu ta Goãmʉre ĩgʉ dʉpʉre ogʉ marire dipuwaja maricʉ̃ iidi árĩmi. Eropa iigʉ Goãmʉ ĩgʉ gamediro dopa ta iidi árĩmi. 11Árĩpehrerã pahia ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉre umupeori wihi mohmeniguima. Eropa mohmeniguirã mʉraro ta waimʉrãre wejẽ soe mujuma Goãmʉre masa ñerire cãdijidoremorã. Erã eropa iiquerecʉ̃ ta erã ñero iirire cãdijibeami ĩgʉ. 12Cristopʉ yujusubu ta mari ñeri dipuwajare sĩrigʉ, mari ñero iirare õaro cãdijipehocãcʉ̃ iidigʉ árĩmi. Irire cãdijipehocʉ̃ iituha waha wapʉ ĩgʉ Pagʉ pohrogue ĩgʉ diayepʉ doagʉ wagʉ. Opʉ árĩgʉ erogue doacumi. 13Eroguere doagʉ coregʉ iimi. Ĩgʉre ĩhaturirãre ĩgʉ Pagʉ ĩgʉ tarinʉgabasaborore coregʉ iimi. 14Yujusubu ta ĩgʉ sĩridiro mera ĩgʉ coenirãre õarã ñeri mariro erã árĩniguicʉ̃ iidi árĩmi. Eropigʉ Goãmʉ pohro doami pare. 15Jesucristo eropa iiboro core erã arĩ gojamʉhtarare arĩ weremi Espíritu Santo marire. Õpa arĩ weremi ĩgʉ: 16Õpa arĩmi mari Opʉ: “Pʉhrʉguere õpa arĩ weregʉra Israe masare. ‘Yʉ dorerire erã yʉhridiacʉ̃ iigʉ erã pepirigue apigʉra,’ arĩ weregʉra,” arĩmi ĩgʉ. 17Õpa arĩnemomi Goãmʉ: “Erã ñero iirare dipaturi guñanemosome yʉhʉ,” arĩmi ĩgʉ, arĩ weremi marire Espíritu Santo Goãmʉ yare gojarapũgue. 18Mari ñeri iirare ĩgʉ cãdijicʉ̃ dipaturi mari ñeri dipuwajare sĩribure gamebeaa mari. 19Cristo ĩgʉ sĩriro mera ĩgʉ di cóãro mera mari sã dohpaguere güiro mariro Goãmʉ mera wereniguimasia. Eropirã ĩgʉre serẽmasia. 20Iribojegue Goãmʉ ĩgʉ árĩri taribugue Goãmʉre serẽbu pahia opʉ dihta ñajamasimi. Iri taribure Goãmʉ árĩrore cãhmotara suhrirore ĩgʉ dihta tari ñaja serẽmasimi. Dohpague ta mari basi Goãmʉ árĩro ñajaro dopa ta Goãmʉre serẽmasia. Pahia opʉ ĩgʉ iri taribugue ĩgʉ dire aĩ ñajaro dopa ta Cristopʉ Goãmʉ pohrogue ejapʉ mari ñeri iirare cãdijidoregʉ ejagʉ. Eropa iigʉ Goãmʉ mera mari wereniguibodirore cãhmotadirore cóãdi árĩmi. 21Goãmʉ pohrogue serẽbasagʉ mari Goãmʉ yarã yagʉ pahia opʉ turatariagʉ ãhrimi Jesucristo. 22Eropirã, yʉ acawererã, Cristo mari pahia opʉ árĩcʉ̃ ĩha mari Goãmʉ mera wereniguimasirã árĩrã Goãmʉre serẽrã. Diaye pepirã árĩrã, “Ĩgʉ yʉhrigʉcumi,” arĩ umupeorã ĩgʉre serẽrã. Cristo mari ñerire ĩgʉ di mera coenirã ãhraa. Eropirã “Dipuwajacʉrã ãhraa,” arĩ pepirã árĩbeaa mari. Eropirã gʉhrari mariri deco mera coeweasũnirã iro dopa ãhraa. Eropa árĩrã Goãmʉre serẽrã. 23“Mʉare taugʉra,” ĩgʉ arĩdiro dopa ta iigʉcumi. Eropirã ĩgʉ marire ĩgʉ tauborore õaro mucubirimʉhtayua mari. Irire mucubirimʉhtayurã ne cãdijibiricãrã. Goãmʉre eropa guñaturaniguicãrã. Eropa guñaturarã irire gajirãre wererã mari. 24Mari mera majarãre mahirã itamurã mari árĩpehrerã mari game mahi mari itamuboro dopa. 25Eropirã õaro gamenererã Goãmʉre umupeomorã. Gajirãpʉ gamenerebeama Goãmʉ yare buhemorã. Erã iiro dopa iibiricãrã. Mari mera majarãre Jesucristore umupeonemocʉ̃ iirã. I yebaguere mari Opʉ ĩgʉ dujariboro merogã dʉhyaa. Irire masirã turaro itamurã mari mera majarãre, Jesu yarãre erã Jesucristore umupeorire. 26Diaye árĩri buherire mari masiquererã ta irire cóãrã ñerire mari eropa iiniguicʉ̃, Jesucristo sĩrira mera mari ñerire cóãnemoboro ne mara. 27Eropiro eropa iirãre gʉhyaro dujaa. Árĩpehrerã ĩgʉre ĩhaturirãre dipuwaja moagʉ turaro ʉ̃jʉrogue cóãgʉcumi Goãmʉ erãre. Eropirã ĩgʉ dipuwaja moaborore güirã dihta ãhrima ĩgʉ yare cóãnirã. 28Moise dorerire tarinʉganirãre dipuwaja moarã erãre wejẽmʉriñorã. Ne mojomoro ĩaro mariro wejẽmʉriñorã erãre. Ʉrerã erã ñero iirare weresãcʉ̃ peerã erã tarinʉgarare masima. Ʉrerã maricʉ̃ perã erã ñero iirare weresãcʉ̃ peerã erãre wejẽmʉriñorã Goãmʉ dorero dopa ta. 29Erã iidiro tauro Goãmʉ magʉre ĩhaturirã dipuwaja moasũmorã árĩrãcoma. Cristo ĩgʉ di cóãro mera marire mari ñeri iirare cóãdi árĩmi Goãmʉ. Ĩgʉ eropa cóãborore wereyupʉ ĩgʉ. Eropirã ĩgʉ cóãnirã erã árĩquererã ta, pʉhrʉ ĩgʉ di cóãrare “Bu gohra ãhraa,” arĩrã ĩgʉ dipuwaja moamorã gohra árĩrã ta iirãcoma. Eropa árĩrã Espíritu Santore ñero arĩ wereniguirã ãhrima. Ĩgʉ erãre mahigʉ ãhrimi. Erã eropa ñero wereniguicʉ̃ ĩagʉ turaro dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ erãre. 30Goãmʉ eropa iigʉ árĩgʉre masia. Goãmʉ ĩgʉ basi ta õpa arĩpʉ: “Yʉhʉ ãhraa dipuwaja moabu. Erã ñerire iira dipuwaja, dipuwaja moagʉra yʉhʉ,” arĩpʉ ĩgʉ. Õpa arĩnemopʉ: “Yaharãre ñero iirãre dipuwaja moagʉra,” arĩpʉ ĩgʉ, arĩ gojañuma ĩgʉ yare gojarapũgue. 31Goãmʉ ojocarigʉ marire dipuwaja moacʉ̃ gʉhyataria. 32Iribojegue mʉa árĩrare guñaque mʉa. Irisubure Goãmʉ yare ne masinʉgarã ñero tariquererã bajasuburi ñero tariquererã ne ĩgʉ yare cóãbiribʉ mʉa. 33Yujuyerisuburi masa erã ĩhuro gajirã mʉare ñero arĩ, ñero pabirama mʉare. Eropirã gajirã Jesu yarãre erã ñero iicʉ̃ ĩarã erãre mojomoro ĩabʉ mʉa. 34Erã Cristo yarã erã árĩra waja erã peresugue árĩrãre mojomoro ĩabʉ mʉa. Eropirã mʉa yare erã emaquerecʉ̃ ta mucubiriri mera “Õaroca,” arĩmʉribʉ mʉa. I yeba maja tauro õarire ʉmaroguere mʉa opaburire masimʉribʉ. Iri õari pehrebiriborore masibʉ mʉa. Irire masirã mʉa oparire erã emacʉ̃ bʉjawerebiribʉ mʉa. 35Eropirã irire guñatura duhubiricãque. Goãmʉre eropa umupeoniguicãque. Mʉa eropa iira waja mʉare õaro iigʉcumi. 36Goãmʉ yare õaro iiniguicãro gahmea ne duhuro mariro. Goãmʉ yare iirã bocatĩuro gahmea. Eropa iirã árĩrã ĩgʉ gamerire mʉa iira pʉhrʉ ĩgʉ “Mʉare õpa ogʉra,” ĩgʉ arĩ apirare oparãca. 37Õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũgue: Merogã dʉhyaa Cristo ĩgʉ eraboro. Eropa eragʉ mata erapurumujugʉcumi. 38Yaharã õarãpʉ yʉre umupeoniguicãrãcoma. Eropirã yaharã árĩniguicãrãcoma. Yʉ mera eropa árĩniguirãcoma. Yahare cóãnirãpʉre ĩhasʉasome yʉhʉ, arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma. 39Maripʉ Goãmʉ yare cóãrã árĩbeaa mari. Eropirã peamegue wamorã árĩbeaa mari. Goãmʉre umupeoa mari. Eropirã ĩgʉ taunirã ãhraa ĩgʉ pohro wamorã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\