Hebreos 12

1Eropirã oãre yʉ werenirãre bajarã Goãmʉre umupeonirãre, ñerire iibirinirãre masirã árĩpehreri ñero iirire duhucãrã mari sã. Õpa ãhraa mari queoriñe mera werecʉ̃: Nʉcʉrire opagʉ omari masʉ turaro omamasibeami. Eropa ta mari Goãmʉ gamerire iimasibeaa mari ñerire iicʉ̃. Eropirã irire duhucãrã mari. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ gamero dopa ta õarire iiniguicãrã. 2Eropirã Jesure eropa guñaniguirã. Ĩgʉ ta ãhrimi marire umupeo guñaturacʉ̃ iigʉ. Eropigʉ marire umupeonemocʉ̃ sãre iimi ĩgʉ. Crusague sĩrigʉ yujuro bojepʉ. Pʉhrʉ ĩgʉ mucubiriborore masigʉ crusague sĩripʉ. Eropa sĩrigʉ gʉhyasĩribodigʉ árĩqueregʉ gʉhyasĩribiripʉ ĩgʉ. Eropa iira pʉhrʉ dohpaguere Goãmʉ ĩgʉ opʉ ĩgʉ doaro diayepʉ doanijagʉ ĩgʉ dorebu iimi. 3Ñerã masa ĩgʉre ñero erã iicʉ̃ yujuro bojepʉ ĩgʉ. Ĩgʉ eropa iidigʉre guñaque mʉa, mʉa sã ñero tarirã “Yujuro bojebiriboca,” arĩrã. Irire guñaque mʉa ĩgʉre umupeo duhuri arĩrã. 4Ñerire mʉa tarinʉgaboro dopa Jesu iro dopa ñetariaro gohra tarinibeaa mʉa. Ñerã mʉare wejẽnibeama. 5¿Goãmʉ mʉare ĩgʉ porãre ĩgʉ wererare cãdijicãri mʉa? Õpa arĩpʉ ĩgʉ: Yʉ magʉ, yʉhʉ mʉre werecʉ̃ eropa pepicãbita. Yʉhʉ mʉre turicʉ̃ peegʉ bʉjawerebita. 6Árĩpehrerã yʉ mahirãre werea. Eropigʉ árĩpehrerã “Yʉ porã ãhraa mʉa,” yʉ arĩ ĩarãre tarinʉgadorebeaa. Eropigʉ erã tarinʉgacʉ̃ ĩha erãre yʉ porãre merogã dipuwaja moaa, arĩpʉ Goãmʉ. 7Ñero tarirã yujuro bojeque “Goãmʉ yʉre weregʉ iimi,” arĩrã. Ĩgʉ yare duhubiricãque. Goãmʉ mʉare ĩgʉ porãre merogã dipuwaja moagʉ iimi. Erã pagʉ sʉmarã erã porãre eropa werema. Eropirã erãre dipuwaja moama. Eropa ta iimi Goãmʉ sã marire ĩgʉ porãre. 8Goãmʉ árĩpehrerãre weremi. Goãmʉ mʉare ĩgʉ werebiricʉ̃ ĩgʉ porã gohra árĩbeaa mʉa. Eropirã ĩgʉ porã árĩbirã yujugʉ majigʉ ĩgʉ pagʉre ĩgʉ masibiro dopa ta ĩgʉ weresũya marigʉ árĩro dopa ta ãhraa mʉa. Eropirã Goãmʉre “Yʉ pagʉ gohra ãhrimi,” arĩmasibeaa mʉa ĩgʉ mʉare werebiricʉ̃. 9Mari pagʉ sʉmarã marire erã werecʉ̃ peerã erãre umupeoa mari. Mari pagʉ sʉmarãre mari umupeoro tauro umupeoro gahmea mari Pagʉ Goãmʉ ĩgʉ werecʉ̃. Eropirã ĩgʉre yʉhriro gahmea marire. Eropa yʉhrirã árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera árĩrãca. 10Bajamenʉrigã mari pagʉ sʉmarã erã gamero dopa marire were dipuwaja moama. Goãmʉpʉ marire õaro weremi. Eropigʉ ĩgʉ masiri mera marire dipuwaja moami marire õarã masadoregʉ. Eropa iimi ĩgʉ marire ĩgʉ iro dopa õarã mari árĩboro dopa. 11Marire ĩgʉ dipuwaja moacʉ̃ mucubiribeaa mari. Mari bu bʉjawerea. Eropa bʉjawerequererã ta ĩgʉ eropa dipuwaja moara pʉhrʉ õarã árĩrãca mari. Eropirã ĩgʉ wererire peenirã árĩrã gajiropa iiro mariro õaro árĩrãca. 12Eropirã guñaturabirã árĩquererã ta Goãmʉre õaro guñaturarã árĩque. Ĩgʉre duhubiricãque. 13Õaro diaye maja mare mʉa waro dopa ta pee gorowerero mariro õaro diaye ta Goãmʉre yʉhrique. Mʉa eropiicʉ̃ ĩhacũrã gajirã Jesu yarã gajiropa árĩrire iisome. Eropirã turabirã turarã warãcoma. 14Árĩpehrerã masa mera õaro árĩque gamequeãro mariro. Eropirã ñero iibiricãque. Ñeri marirã dihta mari Opʉ Cristore ĩarãcoma. 15Õaro iique mʉa. Goãmʉ mʉare ĩgʉ itamucʉ̃ õaro yʉhrique. Ñeri tiari iri oterire iri goroweoro dopa ta mʉa sã Cristo yare duhu ñerire guñaniguibiricãque gajirãre goroweori arĩrã. 16Ne nome mera ñero iirã árĩbiricãque. Eropirã Goãmʉ yare gamebirã árĩbiricãque. Eropa árĩgʉ árĩpʉ Esaú. Ĩgʉ masa tĩgʉ árĩripʉ. Eropigʉ ĩgʉ pagʉ yare ĩgʉ sĩrira pʉhrʉ opabu árĩripʉ. Eropa árĩqueregʉ yujunʉ barire gametarigʉ iri bari mera ĩgʉ pagʉ magʉre ĩgʉ tĩgʉ opaborore bu gohrotopʉ. 17Pʉhrʉ ĩgʉre warare masia mʉa. Ĩgʉ eropiira pʉhrʉ ĩgʉ pagʉ ĩgʉre Esaúre õaro árĩdoreburire Goãmʉre serẽbasarire turaro gameripʉ daja Esaúpʉ. Ĩgʉ eropa gamequerecʉ̃ ta ĩgʉ pagʉ magʉpʉre ĩgʉ tĩgʉ opaburire gohrotora dipuwaja ĩgʉ pagʉ ĩgʉre obiripʉ. Eropa gamegʉ turaro orequeregʉ ĩgʉ pagʉre serẽqueregʉ irire opamasibiripʉ Esaú. 18Goãmʉ dorerire Moisere ĩgʉ apicʉ̃gue mari acawererã Israe masa mʉra Goãmʉ pohro ejaboro gʉhya árĩyoro. Dohpaguere mʉapʉre eropa árĩbeaa. Õpa wayoro erãre. Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere iri dorerire apigʉ erã árĩri yeba majagʉ ʉtãgʉgue árĩpʉ. Irigʉpʉ Sinaí waĩcʉdigʉ árĩyoro. Eropiro erã Goãmʉ pohro ejamorã irigʉgue erã ejacʉ̃ turaro peame ʉ̃jʉyoro. Eropiro naitĩaro, imica curu, turaro miru sã árĩyoro irigʉ ʉtãgʉre. 19Erogue erã ejacʉ̃ corneta bʉsʉyoro. Eropiro wereniguiro cariyoro. Ĩgʉ eropa wereniguiri ejaricʉcʉ̃ peerã masa yujuro bojebiriñorã. Goãmʉ erãre gʉhyaro mera õpa arĩ dorepʉ erãre: “Árĩpehrerã irigʉ ʉtãgʉre pẽhrerãre ʉtã mera dea wejẽque erãre. Irigʉ ʉtãgʉre pẽhregʉ waibʉgʉ gohra ĩgʉ árĩquerecʉ̃ ĩgʉ sãre ʉtã mera dea wejẽcãque. O ñoserimiji mera ñose wejẽque ĩgʉre,” arĩpʉ Goãmʉ. Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã yujuro bojebiriñorã erã. 21Eropigʉ árĩpehrerire ʉtãgʉguere gʉhyaro árĩrire ĩagʉ õpa arĩpʉ Moise: “Bʉrigã güigʉ naragãgʉ iiaa,” arĩpʉ ĩgʉ. 22Iribojegue Israe masa Goãmʉ ĩgʉ árĩdigʉ ʉtãgʉgue ejamasibiriñorã sĩriri arĩrã. Dohpaguere mʉapʉ Jesu yarãpʉ Goãmʉ árĩdigʉ ʉtãgʉgue, Sión waĩcʉdigʉgue, ʉmaro majagʉgue mʉrijaro dopa ta diaye ta Goãmʉ mera wereniguimasia. Goãmʉ ojocarigʉ ĩgʉ ya macague mʉrijaro dopa ta diaye ta ĩgʉ mera wereniguia mʉa. Iri maca gaji maca mama maca Jerusalén ʉmaro maja maca ãhraa. Ero anyua bajarã gohra ãhrima. Goãmʉre umupeorã mucubiriri mera gamenererã ãhrima. 23Eropirã mʉapʉ ĩgʉ ya maca majarã árĩrã, erogue Goãmʉ porã árĩmʉhtarã mera mʉa gamenere árĩbodiro dopa ta ãhraa. Ĩgʉ porã erã waĩre ĩgʉ gojaturapũgue ʉmarogue erã waĩre gojatunirã ãhrima. Ĩgʉpʉ mari Pagʉpʉ árĩpehrerã beyebu ãhrimi. Ĩgʉ mera majarã ãhraa mʉapʉ. Eropirã gajirã õarã Goãmʉ yarã mera gamenererã dopa ta ãhraa mʉa sã. Erãre ta ñeri marirã iituhapʉ Goãmʉ. 24Eropirã Jesu mera majarã ãhraa mʉapʉ. Negohraguere ĩgʉ dore apirare gohrotogʉ “Mʉare õaro iigʉra yʉhʉ,” arĩ apipʉ Goãmʉ marire. Ĩgʉ eropa arĩ apidiro dopa ta iidigʉ árĩmi Jesu. Ĩgʉ dire cohã ĩgʉ sĩrirañe mera marire õaro taricʉ̃ iimi ĩgʉ. Abelre ĩgʉ di cóãrare ĩagʉ Goãmʉ Abelre wejẽdigʉre dipuwaja moapʉ. Jesucristo ĩgʉ di cóãrapʉre ĩagʉ marire dipuwaja marirã árĩcʉ̃ iipʉ. Eropiro Abel ĩgʉ di cóãra bu gohra árĩya. Cristopʉ ĩgʉ di cóãra pʉhrʉ õatariaro iipʉ Goãmʉ marire. Eropiro Cristo ĩgʉ di cóãra bu gohra árĩbiriya. 25Eropirã õaro iique mʉa. Goãmʉ yare mʉare weregʉre õaro yʉhrirã árĩque. Iribojegue i yeba árĩdigʉ Moise Goãmʉ yare ĩgʉ werecʉ̃ peerã, bajarã irire peediabiriñorã. Erã eropa peediabirira dipuwaja, dipuwaja moapʉ Goãmʉ erãre. Erã tauro dipuwaja moagʉcumi Cristore cóãrãre. Cristopʉ ʉmarogue árĩgʉ Goãmʉ yare weregʉ ãhrimi. 26Irisubure Moisere ĩgʉ dorerire ĩgʉ apirasubure Goãmʉ ĩgʉ wereniguiro mera yeba ñohmecʉ̃ iipʉ. Dohpaguepʉre õpa weremi ĩgʉ: “I yeba ñohmecʉ̃ yujusubu ta iinemogʉra. I yeba dihta ñohmecʉ̃ iisome yʉhʉ. Ʉmarogue sãre ñohmecʉ̃ iigʉra,” arĩ werepʉ ĩgʉ. 27“I yeba ñohmecʉ̃ yujusubu iinemogʉra,” arĩgʉ, “Árĩpehrerire yʉ ĩhacũnugurare cóãgʉra,” arĩgʉ iipʉ. Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩroguepʉre cóãmasiya mara. Eropiro ĩgʉ ĩhacũnugurare ĩgʉ cóãcʉ̃ ĩgʉ opʉ árĩro dihta dujaroca. 28Ĩgʉ opʉ árĩrogue warãca mari. Eropirã ĩgʉ opʉ árĩrore ĩgʉ cóãbiricʉ̃ ĩarã, Goãmʉre “Õhaa,” arĩrã mari. Eropirã umupeori mera, gʉhyadiaro mera ĩgʉ yare iirã mari ĩgʉre mucubiricʉ̃ iimorã. 29Peame ʉ̃jʉro gʉhyaro dopa ta Goãmʉ gʉhyaro dipuwaja moagʉ ãhrimi. Eropirã ĩgʉre gʉhyadiaro mera umupeorã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\