Hebreos 12:8

8Goãmʉ árĩpehrerãre weremi. Goãmʉ mʉare ĩgʉ werebiricʉ̃ ĩgʉ porã gohra árĩbeaa mʉa. Eropirã ĩgʉ porã árĩbirã yujugʉ majigʉ ĩgʉ pagʉre ĩgʉ masibiro dopa ta ĩgʉ weresũya marigʉ árĩro dopa ta ãhraa mʉa. Eropirã Goãmʉre “Yʉ pagʉ gohra ãhrimi,” arĩmasibeaa mʉa ĩgʉ mʉare werebiricʉ̃.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More