Hebreos 3

1Jesu ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã ĩgʉre bʉrigã guñaque mʉa. Yʉ acawererã, Jesu yarã, Goãmʉ ĩgʉ yarã árĩmorãre mʉare beyedigʉ árĩmi ĩgʉ. Ĩgʉ Jesupʉ Goãmʉ ĩgʉ apidigʉ árĩgʉ mari pahia opʉ ãhrimi. I yeba majarã pahia oparã tauro ĩgʉpʉ mari ya árĩburire Goãmʉre serẽbasagʉ ãhrimi marire. Eropirã ĩgʉre õaro guñaque mʉa umupeodigʉre. 2Goãmʉ ĩgʉre marire ĩgʉ tauborore ĩgʉ apicʉ̃ ĩgʉpʉ ĩgʉ apidiro dopa ta iipʉ. Ne tarinʉgabiripʉ. Moise sã iribojegue majagʉ Goãmʉ yarã Israe masare itamugʉ ne tarinʉgabiripʉ. Eropa ta iipʉ Jesu sã. 3Eropiro Moisere erã umupeodiro tauro Jesupʉre umupeoro gahmea marire. Õpa ãhraa iri. Wihire mari “Õari wihi ãhraa,” arĩro tauro wihire iidigʉpʉre “Õapũricãmi,” arĩro gahmea marire. Eropigʉ Jesupʉ wihi iidigʉ iro dopa ãhrimi. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ ĩgʉpʉre Moise tauro umupeoro gahmea marire. 4Masapʉ wirire iirã ãhrima. Goãmʉpʉ árĩpehrerire iigʉ ãhrimi. 5Moisepʉ Goãmʉ mohme coregʉ árĩgʉ Goãmʉ ya curu majarãre itamuniguigʉ árĩmʉripʉ. Pʉhrʉgue Goãmʉ ĩgʉ masare wereborore weremʉripʉ masare. 6Cristopʉ Goãmʉ magʉ árĩgʉ ta, Goãmʉ yare iiniguicãgʉ árĩgʉ Goãmʉ ya curu majarã tauro opʉ ãhrimi. Eropirã Moise tauro Cristopʉre umupeoro gahmea marire. Eropirã maripʉ Cristore guñatura duhubirã árĩrã marire ĩgʉ tauborore eropa mucubiri coreniguicãrã ĩgʉ ya curu majarã ãhraa mari. 7Eropirã Jesucristore mari umupeo duhubiriborore õpa iro gahmea marire. Irire weremi Espíritu Santo Goãmʉ yare gojarapũguere. Dohpagãre yʉhʉ Goãmʉ mʉare yʉ werecʉ̃ yʉhridiabirã árĩbiricãque mʉa. 8Eropirã õaro yʉhrique yʉre mʉa. Iribojegue Israe masa masa marirogue árĩrã yʉ werequerecʉ̃ ta umupeodiabirã yʉre yʉhribirimʉrima. Eropa iirã yʉre ĩhasʉabiricʉ̃ iima. Eropirã erã iidiro dopa iibiricãque mʉapʉ yʉre. 9Eroguere cuarenta bojori gohra erãre deyoro moarire ii ĩhmuribʉ erãre itamugʉ. Yʉ eropa ii ĩhmuquerecʉ̃ ta erãpʉ õpa arĩ pepimʉrima yʉre dʉyasorã. “Goãmʉ marire itamumasisome,” arĩ pepimʉrima. Eropa arĩ pepirã ñero iimʉrima. 10Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ erã mera guabʉ. Eropa guagʉ õpa arĩbʉ: “Erã yahare peediabirã gajiropa árĩri buherire eropa guñamaacãrã ãhrima,” arĩbʉ. “Yahapʉre ne buhediabeama,” arĩbʉ erãre. 11Eropigʉ erã mera guagʉ õpa arĩ werebʉ: “Erã yʉ mera majarã ne árĩsome. Eropirã yʉ mera õaro soosome erã,” arĩ werepʉ Goãmʉ. 12Eropirã, yʉ acawererã, õaro iique mʉa Goãmʉre cohmori arĩrã. Mʉa ñerire pepirã, Goãmʉ ojocarigʉre “Diaye iimi ĩgʉ,” arĩ umupeobirã, ĩgʉre cóãboca mʉa. Ne yujugʉ mʉa mera majagʉ eropa iibiricãporo. 13Eropirã ipʉre iiro gahmea: Mʉa mera majarã ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ yare mʉa basi game wereniguique ñerire iiri arĩrã. Ñerire iirã “Iri mera mucubiria,” arĩrã, gʉyarire pepirã iiaa mari. Eropa pepibiricãque. Ñeripʉre iiniguirã Goãmʉ yapʉre sʉabeaa mari. Eropa iirã ñerire duhudiabirã wahaa. Eropa iiri arĩrã mʉa mera majarãre Goãmʉ yare mʉa basi game wereniguique. Jesucristo ĩgʉ dujariboro core eropa game wereniguique. 14Eropirã negohrare Cristore mari umupeonʉgadiro dopa ta eropa ta mari umupeoniguicãrã, mari ojocariropẽ ĩgʉ yare duhubirã ĩgʉ mera majarã ãhraa. 15Goãmʉ yare erã gojarapũ yʉ dohparagã werediro dopa werea daja mʉare Goãmʉ wereniguirire: Dohpagãre yʉhʉ Goãmʉ mʉare werecʉ̃ õaro yʉhrique mʉa yʉre. Iribojegue majarã Israe masa erãre yʉ werequerecʉ̃ ta umupeodiabirã yʉre yʉhridiabirima. Eropirã erã iidiro dopa iibiricãque mʉa, arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañuma iribojeguere. 16Eropirã Goãmʉ ĩgʉ wererare peenirã árĩquererã erã ĩgʉre yʉhribirimʉriñorã. Erã árĩpehrerã Egiptogue ñero tarinirãre Goãmʉ Moise mera ĩgʉ wiunirã árĩñorã. Erã eropa árĩquererã ĩgʉre ne yʉhribiriñorã. 17Eropigʉ erã ñero iicʉ̃ ĩagʉ cuarenta bojori gohra Goãmʉ erã mera guapʉ. Erã ñero iira dipuwaja erogue masa marirogue erãre dujadorepʉ. Eropirã erore sĩria wamʉriñorã erã. 18Ĩgʉre erã eropa yʉhridiabiricʉ̃ ĩagʉ õpa gʉhyadiaro mera arĩpʉ ĩgʉ: “Erã yʉ mera majarã ne árĩsome. Eropirã yʉ mera ne õaro soosome erã,” arĩpʉ ĩgʉ. 19Ĩgʉ eropa arĩcʉ̃ peerã ire masia mari: Erã Goãmʉre erã umupeobiriri waja, ĩgʉ mera majarã árĩmasibiriñorã. Eropirã ĩgʉ mera õaro soomasibiriñorã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\