Hebreos 6

1Eropirã Goãmʉ yare õaro masirã, õaro yʉhrirã árĩrã. Cristo yare negohraguere buhenʉgarã õpa masinʉgabʉ mari: Mari gamero mera mari iiri duhpiburi árĩbeaa. Mari iiri mera tarisome mari. Tarimorã Goãmʉre umupeoro gahmea marire. Ire negohraguere buhenʉgama marire. Eropirã marire waĩyema. Mojotorire marire erã duhpeorire buhe, sĩrinirã erã masa mʉriborore buhe, i ʉmʉ pehrera pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moaborore buhe, ĩgʉ dipuwaja moamorã erã ñero tariniguiboro sãre buhe, i sãre marire negohraguere buhenʉgama. Eropa árĩri buherire mari masituhajarare buhenemobirã gaji buherire õaro buhenemorã. 3Eropirã Goãmʉre, ĩgʉ ya sãre masinemorã. Goãmʉ ĩgʉ gamecʉ̃ eropa ta iirãca mari. 4Goãmʉ yare masinirã irire duhurãre ne dipaturi erãre erã ñeri iirare erãre bʉjawerecʉ̃ iimasiya mara daja. Eropa árĩrã, Cristo ĩgʉ taunirã árĩrã Espíritu Santore oparima. 5Eropirã Goãmʉ ya wereniguirire peerã õari wereniguiri iri árĩcʉ̃ masirima. Eropirã pehrerinʉ pʉhrʉgue Goãmʉ ĩgʉ turari mera mari eropa árĩniguiborore, masare ĩgʉ dipuwaja moaboro sãre erã masirima. 6Eropa árĩrã Cristo yare erã duhurã Goãmʉ magʉre dipaturi crusague erã pabiadiro dopa ta ĩgʉre iirã iima. Erã eropiicʉ̃ ĩarã gajirã masa Cristore wereyama. Eropirã dipaturi erãre, erã ñeri iirare erã bʉjawere õarire gohrotocʉ̃ iimasiya mara. 7Õpa ãhraa iri mari werenigui queori mera buhecʉ̃: Õari yebare wʉaro deco aricʉ̃ erã oteri õaro puhri dʉcacʉa. Eropigʉ iri pohe opʉ dʉcare opami ĩgʉ baburire. Iri yeba õari yeba árĩcʉ̃ ĩha mucubirimi. Eropa ta Goãmʉ iimi ĩgʉ yare peenirã sãre. Erã ĩgʉ yare õaro iicʉ̃ ĩha mucubirimi erã mera. 8Gaji yebapʉ añapora mera, taa mera iri yeba tiaro duhpiburi yeba árĩbeaa. Eropa árĩri pohere cóãcãro gahmea. Eropa ta Goãmʉ iimi ĩgʉ ĩgʉ yare peequererã iibirãre. Erãre dipuwaja moa peamegue cóãgʉcumi. 9Yʉ mahirã, mʉare eropa arĩ werequeregʉ ta mʉapʉre “Cristore duhurã ãhraa,” arĩgʉ iibeaa. Mʉapʉ Cristo ĩgʉ taurã ãhraa. Eropirã õarire iirã iica mʉa. Irire masia yʉhʉ. 10Mari õaro iira waja Goãmʉ queoro marire õaro iigʉ ãhrimi. Eropigʉ ĩgʉ ya árĩburire mʉa turaro mohmerare cãdijisome ĩgʉ. Mʉa ĩgʉre mahirã ĩgʉ yarãre itamuabʉ mʉa. Dohpague sãre erãre itamuniguia mʉa. Ĩgʉre mʉa eropa mahirare cãdijisome ĩgʉ. 11Mʉa ojocariniguicãropẽ gajirãre mʉa umupeocʉ̃, mʉa itamuniguicʉ̃ sãre gahmea gʉa. Mʉa eropiicʉ̃ ĩagʉ õaro iigʉcumi mari Pagʉ mʉare. 12Eropirã mʉa tericʉrã árĩcʉ̃ gamebeaa gʉa. Gajirã Cristo yarã ñero tariquererã Goãmʉre “Ĩgʉ diaye ta árĩgʉ ãhrimi,” arĩ umupeoniguicãma. Erã eropiicʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ “Masare õarire ogʉra,” ĩgʉ arĩdiro dopa ta erãre opehogʉcumi. Eropirã mʉa sã erãre ĩhacũrã erã iro dopa ta iiniguicãque. 13Iribojegue Goãmʉ Abrahãre õpa arĩ apipʉ: “Yʉ waĩ mera diaye ta ire arĩgʉ iiaa mʉre. Mʉre õaro iigʉra. Eropigʉ mʉ pãramerã árĩturiarãre bajarã masa árĩcʉ̃ iigʉra,” arĩ werepipʉ Goãmʉ. Eropa arĩ werepigʉ ĩgʉ ya waĩ mera waĩpeopʉ. Gajigʉ ĩgʉ tauro árĩgʉ ne maricʉ̃ ĩgʉ ya waĩ mera eropa waĩpeopʉ. 15“Mʉre õaro iigʉra,” Goãmʉ ĩgʉ arĩ apirare Abrahãpʉ õaro ĩgʉ umupeoyura pʉhrʉ Goãmʉ ĩgʉ arĩdiro dopa ta ĩgʉre õaro iipʉ. 16“Goãmʉ mera diaye arĩgʉ iiaa,” masapʉ arĩrã, erã erã tauro árĩgʉ waĩ mera waĩpeorã iima. “Goãmʉ mera diaye arĩgʉ iiaa yʉhʉ,” yujugʉ ĩgʉ arĩcʉ̃ gajigʉ peegʉ “Diaye ãhraa,” arĩgʉcumi. Dʉyasomasibeami. 17Eropigʉ Goãmʉ Abrahãre “Mʉre õaro iigʉra,” arĩ apigʉ “Yʉ waĩ mera diaye ta arĩgʉ iiaa,” arĩ waĩpeopʉ. Ĩgʉ eropa waĩpeo wererare peerã “Diaye ta ãhraa iri,” arĩ masia. Eropirã “Ĩgʉ arĩrare ne gohrotosome,” arĩ masia mari. Irire mari masiboro dopa ĩgʉ arĩ apira mera ĩgʉ waĩpeogʉ eropa werepipʉ. 18Eropigʉ ĩgʉ arĩ apira mera, ĩgʉ waĩpeora mera diaye ĩgʉ arĩrare masicʉ̃ iipʉ Goãmʉ marire. Eropiro ĩgʉ waĩpeocʉ̃ ĩgʉ arĩ apira ne gohrotosome. Eropigʉ Goãmʉ ne gʉyabeami. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ masirã, mari marire ĩgʉ tauborore mucubiri corerãca, “Eropa ta iigʉcumi,” arĩrã. 19Eropa ĩgʉ tauborore corerã guñaturarã ãhraa mari. Eropa árĩrã “Mari sĩrirã Goãmʉ pohro warãca,” arĩ masirã güibeaa. Pahia opʉ Goãmʉ ĩgʉ árĩri taribu gohrague ñajagʉ, cãhmotariñe suhriro pohecague tariñajami. Eropa ñajagʉ masa ya árĩburire serẽbasami Goãmʉre. Ĩgʉ eropiidiro dopa ta Jesu sã ʉmarogue Goãmʉ árĩrogue ñajamʉhtadi árĩmi. Eropa ñajamʉhtagʉ mari sãre erogue ñajaburire ahmu serẽbasami. Eropigʉ árĩpehrerinʉri nʉcʉ serẽbasagʉ iimi pahia opʉ árĩgʉ. Melquisede pahi ĩgʉ árĩdiro dopa ta pahia opʉ ãhrimi ĩgʉ Jesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\