Hebreos 9

1Negohraguere Goãmʉ ĩgʉ dorerire Moisere apigʉ masa ĩgʉre umupeoburi sãre werepipʉ. Eropigʉ Goãmʉre erã umupeoburi wihi sãre iidore apipʉ. 2Iri wihi waimʉrã gasiri wihi árĩyoro. Pe taribu opayoro. Wʉari taribu erã ñajamʉhtari taribu Goãmʉ ya taribu waĩcʉyoro. Iri taribure erã sihãgori yucʉ duhpeodigʉ árĩyoro. Eropárĩcʉ̃ mesa sã árĩyoro. Iri mesa weca Goãmʉre erã ori pan peyayoro. 3Gaji taribu suhri mera erã cãhmotara taribu árĩyoro. Iri taribu Goãmʉ ĩgʉ árĩri taribu gohra waĩcʉyoro. 4Iri taribugue oro mera erã iira mesa, incienso erã soeri mesa árĩyoro. Eropiro oro õari mera erã sũra comoro ero oyayoro. Iri comoro waĩcʉyoro Goãmʉ arĩ werepira gojara dicʉri comoro. Iri comoro pohecague dicʉyoro. Yuju coro oro coro dicʉyoro. Ĩgʉ masare ejorañegã mana waĩcʉriñegã dicʉri coro árĩyoro. Eropiro iri comoro pohecague Aarõ yagʉ ĩgʉ tuadigʉ pũcʉdigʉ árĩyoro. Eropiro pemiji ʉtãmiji Goãmʉ ĩgʉ doreri ĩgʉ gojatura mijiri iri comoro pohecague dicʉyoro. 5Iri comoro weca perã anyua wéanirã árĩñorã. Erã wéanirã Goãmʉ ĩgʉ gosesiriri mera, “Iri taribure ĩgʉ ãhrimi,” arĩ werero iiyoro. Iri comoro bʉariñe erã quẽdʉpʉri mera bʉasũyoro. Iri comoro bʉariñe weca masa ñero erã iira dipuwajare cãdijidoregʉ waimʉrã di Goãmʉre erã orare wejẽsiripeopʉ pahi opʉ. Iripẽta weregʉra i wihi majare dohpaguere. 6Eropirã iri wihire eropa erã õaro erã amura pʉhrʉ pahia ʉmʉri nʉcʉ erã ñajajamʉhtari taribu erã mohmerire iimʉriñorã. 7Eropigʉ pahia opʉpʉ dihta gaji taribuguere ñajapʉ. Bojori nʉcʉ ĩgʉ iri taribure yujusubu ta ñajapʉ ĩgʉ. Eropa ñajagʉ erã wejẽdigʉ waibʉgʉ dire aĩ ñajagʉ, Goãmʉre umupeopʉ. Iri di mariro ne ñajabiripʉ. Ĩgʉ basi ĩgʉ ñeri iira wajare, árĩpehrerã gajirã Israe masa erã ñero iira dipuwaja sãre cãdijidoregʉ dire aĩ ñaja apimʉripʉ ĩgʉ Goãmʉre. 8Árĩpehreri i mera Espíritu Santo marire õpa arĩ buhebu iimi: Iri wihi Moisere ĩgʉ apira wihigue Goãmʉre umupeoburi árĩrisubu masapʉ Goãmʉre umupeorã iri wihigue ñajamasibiriñorã. Pahia opʉ dihta Goãmʉ ĩgʉ árĩri taribu gohraguere ñajamasimi masare serẽbasagʉ. 9I árĩpehreri Goãmʉre umupeori wihi majare masare apira, marire dohpague majarã buheburi dihta árĩyoro. Pahia erã ñeri dipuwajare waimʉrãre wejẽra mera masa ne Goãmʉ mera tarimasibiriñorã. Pahia erã eropa soe mujuquerecʉ̃ masa erã ñeri erã pepirigue ne pehresũbiriñorã. 10Goãmʉ Moisere apira doreri deyoro maja iiri dihta ãhraa. Erã õpa baburi, erã õpa ihriburi, erã õpa coeburi, erã õpa iiri dihta árĩyoro. Eropiro iri doreri marire õarã wacʉ̃ iibiriyoro. Goãmʉ iri dorerire masa erã iiburire apiñumi Cristo ariboro core. 11Dohpaguere Cristopʉ mari pahi opʉ árĩgʉ arituhadigʉ ãhrimi. Eropigʉ marire sĩribasara mera marire õarã wacʉ̃ iituhadi árĩmi. Eropigʉ Goãmʉre mari ñeri dipuwajare cóãdoregʉ Goãmʉ árĩrogue ñajaja i yeba maja taribure ñajabiripʉ. Ʉmaro maja wihi ñajapʉ. Iri wihi i yeba maja wihi tauro ãhraa. Eropiro masa erã iira wihi árĩbeaa. 12Eropigʉ Cristo ʉmarogue Goãmʉ ĩgʉ árĩro gohrague yujusubu ta mari ñeri dipuwajare ñajatupʉ. Eropa ñajagʉ cabritoa dire, wecʉa dire Goãmʉ árĩri taribugue erã aĩ ñajaro dopa iibiripʉ ĩgʉ. Ĩgʉ basi sĩrigʉ ĩgʉ di gohrare cóãgʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ mera mari õaro árĩniguicãborore iipʉ. 13Ñeri oparãre gʉhraricʉrãre coewearã erãre wejẽsiripeomʉriñorã cabritoa di mera, wecʉa di mera, wecʉare erã soera niti mera. 14Eropa iiñorã masa erã dʉpʉre ñerire coewea cóãrã. Iri tauro Cristopʉ ĩgʉ di mera mari pepirigue mari ñerire õaro coewea cóãcãdi árĩmi. Iri ñeri dipuwaja oparã peamegue wabonirã árĩribʉ mari. Jesucristopʉ ñeri marigʉ árĩgʉ ta ĩgʉ basi crusague sĩrigʉ Goãmʉre ópʉ. Espíritu Santo eropa árĩniguigʉ ĩgʉ itamuri mera eropa ópʉ ĩgʉ ĩgʉ basi. Eropigʉ ĩgʉ mari ñerire ĩgʉ coeweadi árĩmi, Goãmʉ ojocarigʉ ya árĩburire mari õaro iimasiboro dopa. 15Eropigʉ “Õpa mʉare õaro iigʉra,” Goãmʉ arĩ ĩgʉ mama werepidiro dopa ta Cristopʉ iidigʉ árĩmi. Eropa iidi árĩmi ĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ beyenirãre taubu. Ĩgʉ eropa taucʉ̃ árĩpehrerinʉri ĩgʉ mera õaro árĩrãca mari ĩgʉ yarã. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ yarãre ĩgʉ oburire oparãca mari. Moise doreri dihta árĩcʉ̃ masa erã ñeri iira dipuwajacʉrã árĩmʉriñorã dohpa. Eropa ñeri iira dipuwajacʉrãre taubu ĩgʉ crusague sĩribasadi árĩmi. Ĩgʉ eropa sĩricʉ̃ mari ĩgʉ yarãre ĩgʉ oburire oparãca. 16Õpa ãhraa mari masare. Yujugʉ ĩgʉ sĩriboro core ĩgʉ acawererã ĩgʉ yare aĩ gueremasibeama. Eropiro ĩgʉ oparire ĩgʉ acawererãre ĩgʉ oburire ĩgʉ gojatuyurapũ ĩgʉ sĩriboro core iripʉ wajacʉbeaa dohpa. Ĩgʉ sĩricʉ̃ ĩarã iripʉ ĩgʉ arĩ gojadiro dopa ta ĩgʉ yare guererãcoma erã. 18Eropa ta Goãmʉ masare werepimʉhtara Moisere ĩgʉ apira doreri sĩriro mariro di cóãro mariro ne duhpiburi árĩbiriyoro. Eropigʉ waibʉgʉ dire Moise wejẽsirira pʉhrʉ ĩgʉ dorerire diaye ta iigʉ iipʉ. 19Eropigʉ õpa iimʉhtapʉ Moise: Goãmʉ ĩgʉ apira dorerire masare werepehopʉ. Pʉhrʉ cabritoa dire, wecʉa dire deco mera morepʉ. Eropigʉ isopo waĩcʉdigʉ dʉpʉ mera oveja poari diari poari mera erã ñimurare turãpʉ. Iri dʉpʉ mera dire yosogʉ, Goãmʉ dorerire ĩgʉ gojarapũ weca wejẽsiripʉ. Árĩpehrerã masa weca sãre wejẽsiripeopʉ. 20Eropa iigʉ õpa arĩpʉ ĩgʉ: “Goãmʉ marire ĩgʉ werepira ĩgʉ dorera i di mera iri diaye árĩcʉ̃ masia mari. I dire ĩarã diaye ta ĩgʉ arĩdiro dopa ta ĩgʉ marire iiburire masia. Maripʉre irire yʉhridoremi,” arĩpʉ Moise. 21Eropigʉ masare ĩgʉ iidiro dopa ta Goãmʉ umupeori wihi waimʉrã gasiri wihire, árĩpehreri iri wihi árĩri sãre wejẽsiripeopʉ. 22Eropa ta ãhraa. Ĩgʉ doreri iri dorediro dopa ta baja ñerire di mera coeweadoreyoro. Eropigʉ di cohmoro mariro Goãmʉ mari ñeri iirare ne cãdijisome. 23Eropiro i yeba maja wihire, iri wihi árĩri sãre ñerire coewearo dopa ta waimʉrã di mera wejẽsiripeomʉripʉ. Eropiro iri tauro ʉmarogue wamorãre erã ñeri dipuwaja oparare coero gahmea. Eropiro waimʉrã di tauro árĩgʉ ya di mera erã ñerire coero gahmea. Eropirã Jesucristo ya di mera coenirã wabʉ maripʉ. 24Eropigʉ Cristo mari ñeri iira dipuwajare Goãmʉre cóãdoregʉ Goãmʉre erã umupeori wihi masa erã iira wihire ñajabiripʉ. I yeba maja wihi ʉmaro maja wihi ĩhacũ iira wihi ãhraa. Goãmʉ ya wihi gohra ʉmaro maja wihi ãhraa. Eropigʉ mari ñeri iira dipuwajare cóãdoregʉ Goãmʉ árĩro gohrague ñajapʉ Cristo. Ʉmarogue wapʉ ĩgʉ Goãmʉ core mari ya árĩburire serẽbasabu. 25Pahia opʉ bojori nʉcʉ Goãmʉ ĩgʉ árĩri taribugue erã ñeri iira dipuwajare cóãdoregʉ ñajamʉripʉ waimʉrã di mera. Cristopʉ sĩrigʉ ĩgʉ dire cóãdigʉ Goãmʉre mari ñeri iira dipuwajare cóãdoregʉ erã iiro dopa bajasuburi ñajabiripʉ. 26Bajasuburi ĩgʉ dire cóãbu árĩgʉ, i yeba árĩropẽ bajasuburi ĩgʉ ñero sĩriniguicãboñumi. Yujusubu ta dehyoapʉ ĩgʉ i yebaguere i ʉmʉ pehrerinʉ coregã. Ĩgʉ dehyoagʉ ĩgʉ yujusubu ta sĩribasara mera mari árĩpehrerã ñeri iirare cóãbu dehyoapʉ. 27Árĩpehrerã mari masa sã yujusubu ta sĩrirãca. Mari eropa sĩrira pʉhrʉ, õarãre, ñerã sãre beyegʉcumi Goãmʉ. 28Yujusubu ta mari sĩriro dopa ta Cristo sã yujusubu ta sĩripʉ bajarã masa erã ñero iirare cóãbu. Pʉhrʉ dipaturi dujarigʉcumi. Mari ñerire cóãdigʉgue dujarigʉcumi. Eropigʉ irire dipaturi cóãgʉ arisome. Eropa arigʉ mucubiriri mera ĩgʉre corerãre taugʉ arigʉcumi. Ĩgʉ pohrogue erãre aĩgãbu arigʉcumi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\