Santiago 1

1Yʉhʉ Santiago ipũ mera mʉare õadore gojabeogʉ iiaa. Goãmʉ mari Pagʉ pohro majagʉ ãhraa. Mari Opʉ Jesucristo yare mohmegʉ ta ãhraa yʉhʉ. Eropigʉ mʉare Israe masare doce cururi majarãre Jesu yarãre macari wasirinirãre yʉ acawererãre gojabeogʉ iiaa. 2Yʉ acawererã, baja árĩroca mʉa ñero tariburi. Mʉa ñero tariquererã õaro mucubiriri mera pepicãque. 3Eropa ñero tarirã, Jesure mʉa umupeorire diaye ta árĩcʉ̃ ĩhmurã iica. Eropirã ñero tariquererã Jesure mʉa õaro umupeoniguicãnirã ĩgʉre umupeonemorã warãca. Eropa warã mʉa ñero taririre bocatĩurãca. 4Eropirã eropa bocatĩurã árĩque mʉa duhuro mariro õaro pee masirã mʉa árĩboro dopa. 5Goãmʉ dʉhyaro mariro árĩpehrerãre ohomi. Eropa ogʉ ĩgʉre serẽrãre turibeami ĩgʉ. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ masirã mʉare pee masiri dʉhyarire ĩgʉre serẽque. Mʉa eropa serẽcʉ̃ mʉa masiburire onemogʉcumi ĩgʉ mʉare dʉhyaro mariro. 6Eropa serẽrã Goãmʉre õaro guñaturanijarã serẽque mʉa. “Gʉa serẽcʉ̃ Goãmʉ gʉare obiribocumi,” arĩ pepibiricãque. Eropa arĩ pepirã wʉariya maja pãgúri iro dopa ãhrima. Pãgúri iri dʉrʉro gohrotoro dopa ta erã sã erã guñarire dʉrʉro gohrotoma. Eropirã Goãmʉre “Diaye ta iigʉ ãhrimi,” arĩ umupeobeama. 7Eropa arĩ pepirãre erã serẽquerecʉ̃ ta ne merogã erã serẽrire osome erãre mari Opʉ. 8Dohpagãre ire gamedigʉ árĩqueregʉ daja ñamigãre gajiropa guña wahgãmi daja. Eropa guñagʉre ero wabeaa. 9Jesu yarã bu árĩrãre mojomorocʉrãre Goãmʉpʉ oparã iro dopa ĩhami erãre. Ĩgʉ eropa ĩarã árĩrã mucubiriri mera árĩporo. 10Eropirã Jesu yarã doberi oparã árĩrãpʉ erã doberi pehreborore masirã mucubiriporo. Erã doberi bu árĩri ãhraa Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃. Doberi oparã erã doberi taa gori iro dopa pehrea waroca. Eropirã erã sã mucubiriporo. 11Abe mʉririgʉ ĩgʉ turaro asicʉ̃ taapʉ ñañia wahaa. Eropiro goripʉ ñañi dija wa, õari gori iri árĩra pehrea wahaa. Eropa ta waroca doberi oparã erã doberire erã aĩ gameneoro watope. Erã iri doberi mera ta dederea warãcoma. 12Ñero tarigʉ bocatĩugʉ, ñero iidorerire tarinʉgagʉ mucubirigʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropa bocatĩucʉ̃, ĩgʉ ñerire tarinʉgacʉ̃ árĩpehrerinʉri nʉcʉ ʉmaro maja ojocaririre ĩgʉre ogʉcumi Goãmʉ. “Iri ojocaririre ogʉca,” arĩ apipʉ Goãmʉ árĩpehrerã ĩgʉre mahirãre. 13Mʉa ñerire iidiarã “Goãmʉ yʉre ñero iidoregʉ iimi,” arĩ pepibita. Ñerire iidorebeami Goãmʉ marire. Eropigʉ ĩgʉpʉ masare ñero iidoregʉ árĩbeami. 14Masa erã turaro ñerire erã ʉaribejari ta iri ta erãre ñero iicʉ̃ iiaa. 15Eropirã iri ñerire ʉaribejama masa. Eropirã iripʉre pepima. Eropa pepirã iri ñeripʉre iiniguicãma erã. Erã eropa iiniguiri dipuwaja Goãmʉ erãre peamegue cóãgʉcumi. 16Eropirã yʉ acawererã, yʉ mahirã, ne yujugʉ mʉ basi gʉyabita. “Goãmʉ yʉre dorecʉ̃ ñero iiabʉ,” arĩ pepibita. Diaye árĩbeaa iri. 17Mari Pagʉ ʉmaro majagʉ marire õari dihtare ohomi. Ĩgʉ tamera abe ʉmʉ majagʉre, ñami majagʉre, necã sãre ĩhacũnugudigʉ árĩgʉ, ĩgʉpʉ ne gohrotobeami. Eropigʉ ĩgʉ árĩniguidiro dopa árĩniguicãmi. 18Ĩgʉ gamediro dopa ta ĩgʉ õari buheri mera marire ĩgʉ porã wacʉ̃ iimi mari ĩgʉ yarã árĩmʉhtarã árĩboro dopa. 19Yʉ mahirã, yʉ acawererã, ire õaro peeque mʉa. Goãmʉ yare õaro peeque mʉa. Eropa peerã, pepiro mariro wereniguibiricãque. Eropirã guabiricãque. 20Yujugʉ ĩgʉ guagʉ árĩcʉ̃ sʉabeami Goãmʉ. 21Eropirã árĩpehreri mʉa ñeri iirire, mʉa ñerire ʉaribejarare duhuque mʉa. Eropirã Goãmʉre õaro yʉhrirã árĩrã ĩgʉ buherire peeñaque mʉa. Ĩgʉ ya buherire mʉa peecʉ̃ Goãmʉpʉ mʉare peamegue wabonirãre taugʉcumi. 22Ĩgʉ yare peequererã ta yʉhribirã ñerire gʉyarire pepirã iiaa mʉa. “Yʉhribiricʉ̃ õaroca,” arĩ pepirã gʉyarire pepirã iica mʉa. Eropirã ĩgʉ yare peerã iripʉre iique. 23Goãmʉ yare peequererã ta yʉhribirã, ĩgʉ diapore diuru mera aĩ ĩaro dopa ãhraa mʉa. 24Ĩgʉ ĩgʉ diapore ĩara pʉhrʉ waha, ĩgʉ ĩarare cãdijiro dopa ta mʉa Goãmʉ yare peequererã irire cãdija wahaa. 25Eropigʉ gajigʉpʉ ĩgʉ peerare cãdijibigʉpʉ Cristo ĩgʉ dorerare õaro guñagʉ irire iigʉ mucubirigʉ árĩgʉcumi. Ĩgʉ tamera ĩgʉ peerare iicʉ̃ Goãmʉ õaro iimi ĩgʉre. Iri doreri “Cristo ĩgʉ mahiri mera masare taumi,” arĩ buheri ãhraa. Iri buherire ne cóãbigʉ mucubirigʉ árĩgʉcumi. 26Yujugʉ ĩgʉ gamero arĩmaacãgʉ, diaye ta Goãmʉre umupeobeami. “Goãmʉre õaro umupeoa,” arĩ pepibodigʉ árĩqueregʉ ta ĩgʉ basi ta gʉyagʉ iimi. “Goãmʉre umupeoa,” arĩgʉ árĩqueregʉ ĩgʉ Goãmʉ yare yʉhribiricʉ̃ ĩgʉ umupeori ne duhpiburi árĩbeaa. 27Diaye ta Goãmʉ mari Pagʉre mari umupeorã, ĩgʉ gamero dopa ta umupeorã õpa iiaa mari: Pagʉ sʉmarã marirãre, wapeweyarã sãre erã ñero taricʉ̃ ĩarã, erãre itamua mari. Eropirã i yeba majarã ñeri erã iirinore iidiabeaa mari. Eropa iirã diaye ta Goãmʉre umupeorã iiaa mari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\