Santiago 2

1Yʉ acawererã, õatariagʉre Jesucristo mari Opʉre peerã, ĩgʉre umupeorã ãhraa mʉa. Eropa umupeorã árĩrã masare yujuropa õaro iiro gahmea mʉare. 2Eropi doberi opʉ oro berorire, mojoto sañari berorire opagʉ, wajacʉrire suhricʉgʉ mʉa Jesu yarã gamenerero pohrogue ĩgʉ aricʉ̃ ĩarã ĩgʉre õaro mera bocatĩriboca. “Ohõ doaro ãhraa,” arĩboca mʉa ĩgʉre. Eropa ĩgʉre arĩquererã ta irisubu ta gajino moogʉ mojomorocʉgʉ sã ñeriñe suhricʉgʉ sã mʉa pohro ĩgʉ aricʉ̃ ĩarã ĩgʉpʉre õaro bocatĩribiriboca mʉa. “Ohõ niguique. Ohõ yeba doaque,” arĩboca mʉa ĩgʉre. 4Mʉa eropa iirã masare yujuropa iibirã iiaa mʉa. Eropirã ñerire pepirã masare beyerã iro dopa árĩrã iica mʉa. “Ĩpʉ niyerucʉgʉ õagʉ ãhrimi. Ĩpʉ gajino moogʉ ñegʉ ãhrimi,” arĩ beyea mʉa. 5Yʉ acawererã, yʉ mahirã, yʉre peeque. Bajarã mojomorocʉrãpʉre Goãmʉre erã õaro umupeomorãre, ĩgʉ opʉ árĩroguere árĩmorãre beyepʉ Goãmʉ. “Eroguere warãca mʉa,” arĩ apipʉ Goãmʉ ĩgʉre mahirãre. 6Erãre ĩgʉ beyequerecʉ̃ ta mʉapʉ mojomorocʉrãre õaro umupeobeaa. Doberi oparãpʉ mʉare ñero iimʉrima. Eropirã erã opʉ pohrogue mʉare aĩ taragãma mʉare weresãmorã. 7Mʉapʉ “Cristo õagʉ yarã,” masa erã arĩrã ãhraa. Baja doberi oparãpʉ Cristore ñero arĩ wereniguima. 8Goãmʉ mari Opʉ doreri tauro doreri õpa arãa: “Mʉ basi mahiro dopa ta mʉ pohro árĩrã sãre mahique,” arãa. Iñe doreriñere iirã, õarire iiaa mʉa. 9Masare yujuropa umupeobirã ñero iirã iiaa mʉa. Eropa iirã Goãmʉ dorerire tarinʉgarã ãhraa mʉa. Eropa ta arãa Goãmʉ yare erã gojarapũ. 10Goãmʉ dorerire iirã árĩquererã ta yujuñe doreriñegãre mʉa iibirã ñeri dipuwajacʉrã wahaa. Mʉa yujuñegãre tarinʉgarã árĩpehreri ĩgʉ dorerire tarinʉgarã wahaa. Eropa iirã ñeri dipuwajacʉrã árĩnia mʉa dohpa. 11“Gajigʉ marapo mera ñero iibita,” arĩgʉ Goãmʉ ta ãhrimi. “Masare wejẽbita,” arĩ doregʉ ĩgʉ ta ãhrimi Goãmʉ. Gajigʉ marapo mera ñero iibiriqueregʉ ta masʉre wejẽgʉ Goãmʉ ĩgʉ dorerire tarinʉgagʉ ãhrimi ĩgʉ. 12Cristo marire turaro mahigʉ, marire doremi taubu. Ĩgʉ dorerare mari iirare, mari iibirira sãre ĩagʉ marire beyegʉ arigʉcumi. Ĩgʉ eropa beyemorã árĩrã ĩgʉ dorerire õaro iirã. Eropirã ĩgʉ gamero dopa ta wereniguirã mari. 13Dohpaguere mari gajirãre mojomoro ĩabiricʉ̃ Goãmʉ mʉare ĩgʉ masare beyerinʉ árĩcʉ̃ mʉare mojomoro ĩasome. Eropigʉ mari mojomoro ĩacʉ̃ ĩagʉ Goãmʉpʉ marire dipuwaja moasome. 14Yʉ acawererã, peeque mʉa yʉre. “Cristore umupeoa yʉhʉ,” yujugʉ ĩgʉ arĩ pepiquerecʉ̃ ta gajirãre ĩgʉ õaro itamubiricʉ̃ ĩgʉ “Cristore umupeoa yʉhʉ,” ĩgʉ arĩrapʉ ne duhpiburi árĩbeaa. Eropa arĩ pepimaacãgʉre Goãmʉ tausome. 15¿Jesu yagʉ, Jesu yago ñeri dihta erã suhri opacʉ̃ ĩarã erã bari moocʉ̃ ĩarã dohpa iiri mʉa erãre? “Õaro árĩque mʉa. Eropirã õaro suhricʉque. Õaro bari mera yapi wahgãque,” arĩquererã erã gamerire mʉa obiricʉ̃ mʉa eropa arĩri ne duhpiburi árĩbeaa. 17Eropirã “Cristore umupeoaa yʉhʉ,” mʉa arĩquererã ta õarire mʉa iibiricʉ̃ Cristore mʉa umupeori ne duhpiburi árĩbeaa. 18Gajigʉ i yʉ wererire ĩgʉ peediabiricʉ̃ õpa arĩnemoboya yʉhʉ ĩgʉre. Õarire iibiriqueregʉ ta “Cristore umupeoa yʉhʉ,” arĩraa mʉhʉ. Mʉhʉ õarire iibigʉ Cristore mʉ umupeorire ĩhmumasibeaa mʉhʉ. Yʉpʉ yʉ õari iiri mera Cristore yʉ umupeorire ĩhmua, arĩnemoboya yʉhʉ ĩgʉre. 19“Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi,” arĩ pepima masa. Mʉa eropa arĩ pepicʉ̃ õapũricãa. Eropa árĩquerecʉ̃ ta iripẽta mʉa Goãmʉre yʉhribiricʉ̃ “Ĩgʉ Goãmʉ ãhrimi,” mʉa arĩri duhpiburi árĩbeaa. Watẽa sã mʉa pepiro dopa ta “Goãmʉ ta ãhrimi yujugʉ ta,” arĩ pepima. Eropirã Goãmʉ ĩgʉ árĩricʉrire masima erã. Eropa masirã güi naragãma. 20Yujugʉ õarire iibiriqueregʉ ta “Cristore umupeoa,” arĩ pepigʉ árĩgʉ pee masibigʉ ãhrimi. “Cristore umupeoa,” arĩgʉno gajirãre õaro iibigʉ diaye ta Cristore umupeobeami. Õpa arĩ weregʉra mʉare irire: 21Iribojegue Abrahã mari ñecʉ ĩgʉre umupeorire Goãmʉ masidiañumi. Eropigʉ ĩgʉ magʉre Isaa waĩcʉgʉre aĩgã wejẽdoreñumi. “Yʉre umupeogʉ yʉre yʉhribocumi,” arĩgʉ wejẽdoreñumi. Eropigʉ Abrahã Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa ta ĩgʉ magʉre aĩgã Goãmʉre obu ĩgʉre wejẽbu iiriñumi. Ĩgʉ eropa yʉhricʉ̃ Goãmʉ ĩgʉre “Wejẽbita,” arĩñumi. Ĩgʉ dorediro dopa ta iibocuricʉ̃ ĩagʉ “Diaye ta õagʉ ãhrimi,” arĩ ĩañumi Goãmʉ ĩgʉre. 22Ĩgʉ eropa arĩ ĩacʉ̃ ire masia mʉa: Abrahã Goãmʉre umupeogʉ ĩgʉ dorerire yʉhriñumi. Eropa yʉhrigʉ Goãmʉre ĩgʉ umupeorire ii ĩhmuñumi. 23Eropigʉ erã Goãmʉ yare erã gojarapũ erã arĩ gojadiro dopa ta eropa wayoro: “Abrahã Goãmʉre umupeopʉ. Ĩgʉ eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ “Õagʉ ãhrimi ĩgʉ,” arĩ ĩapʉ Goãmʉ ĩgʉre,” arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũguere. Ĩgʉ eropa arĩ ĩacʉ̃ masirã “Abrahã Goãmʉ mera majagʉ ãhrimi,” arĩñuma masa ĩgʉre. 24Eropirã ire masia mʉa: “Goãmʉre umupeoa,” arĩgʉ, ĩgʉ õarire iibiricʉ̃ ĩagʉ Goãmʉpʉ ĩgʉre “Õagʉ ãhrimi,” arĩ ĩabeami. Goãmʉre umupeogʉpʉ diaye ta ĩgʉ õaro iicʉ̃ ĩagʉ “Õagʉ ãhrimi,” arĩ ĩhami Goãmʉ ĩgʉpʉre. 25Eropa ta arĩ ĩañumi Goãmʉ Rahab waĩcʉgore ʉma mera ñero iimʉridigore. Josué ĩgʉ obeonirãre õaro bocatĩri “Õaro ñajarique,” arĩñumo igo erãre. Eropa iigo erã dujadiacʉ̃ igopʉ erãre gaji mare ĩhmuñumo erãre ĩhaturirã wejẽri arĩgo. Eropa Goãmʉ yarãre itamugo Goãmʉre igo umupeorire ĩhmuñumo. Igo eropa iicʉ̃ ĩagʉ “Õago ãhrimo,” arĩ ĩañumi Goãmʉ igore. 26Eropa ta ãhraa. Mari dʉpʉre sĩporã maricʉ̃ ojocaribeaa mari. Eropiro sĩporã mariro mari dʉpʉ duhpiburi dʉpʉ árĩbeaa. Eropa ta “Goãmʉre umupeoa,” arĩquererã ta gajirãre õaro iibirã mari árĩcʉ̃ diaye árĩbeaa mari umupeori. Eropiro mari umupeori duhpiburi árĩbeaa. Sĩporã mariri dʉpʉ iro dopa ta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\