Santiago 2:23

23Eropigʉ erã Goãmʉ yare erã gojarapũ erã arĩ gojadiro dopa ta eropa wayoro: “Abrahã Goãmʉre umupeopʉ. Ĩgʉ eropa umupeocʉ̃ ĩagʉ “Õagʉ ãhrimi ĩgʉ,” arĩ ĩapʉ Goãmʉ ĩgʉre,” arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũguere. Ĩgʉ eropa arĩ ĩacʉ̃ masirã “Abrahã Goãmʉ mera majagʉ ãhrimi,” arĩñuma masa ĩgʉre.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More