Santiago 4

1¿Duhpirã mʉa game dʉyasori? ¿Eropirã duhpirã gamequeãri mʉa? Ñerire ʉaribejarã gamequeãdiaa mʉa. 2Gajinore mʉa gahmea. Eropa gamerã masare wejẽa mʉa mʉa erã yare emamorã. Eropirã gajigʉ gajinore ĩgʉ opacʉ̃ ĩarã irire mʉa bʉrigã gahmea. Eropa gamerã irire aĩmasibeaa mʉa. Eropirã irire game dʉyaso gamequeãa mʉa. Goãmʉre serẽbirã, mʉa gamerire bocabeaa. 3Eropirã serẽrã mʉa ya árĩburi dihtare serẽa mʉa mʉa gamero dopa ta iiniguicãmorã. Eropa mʉa serẽcʉ̃ Goãmʉ mʉa serẽrire obeami. 4Goãmʉre cóãrã ãhraa mʉa. I yeba maja ñerire gamerã, Goãmʉpʉre gamebirã ãhraa mʉa. ¿Irire masibeari mʉa? Eropigʉ i yeba majarã ñerire gamegʉ Goãmʉre gamebigʉ árĩtuhami. 5Õpa arĩñumi Goãmʉ yare erã gojarapũ: “Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santore mari mera árĩbure apimi. Eropigʉ Espíritu Santopʉ marire mahigʉ ñerire mari ʉaribejarire gamesãbeami ĩgʉ. Eropigʉ doero dopa ta marire turaro mahimi erãgue ñerire iiri arĩgʉ,” arĩ gojañumi iribojeguere. Ĩgʉ eropa arĩ gojara bu gohra árĩbeaa. Diaye árĩro tiiaa. 6Eropigʉ Goãmʉ marire õaro itamumi mari ñerire iibiriburire. Õpa ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũ: “ ‘Yʉ tamera gajirãre masi tarinʉgaa,’ arĩgʉre Goãmʉ ĩhaturimi. Gajigʉpʉre ‘Ñegʉ bu árĩgʉ ãhraa yʉhʉ,’ arĩgʉpʉre Goãmʉ itamumi ñerire ĩgʉ iibiriborore,” arãa ĩgʉ yare erã gojarapũ. 7Eropirã Goãmʉre õaro yʉhrirã árĩque mʉa. Eropirã watĩre yʉhribiricãque. Mʉa eropa yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉpʉ mʉare duhucãgʉcumi. 8Goãmʉre õaro yʉhrique mʉa. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩgʉpʉ mʉare mahi itamugʉcumi. Ñerã ãhraa mʉa. Eropirã ñerire iinemobiricãque. Ñeri sãre gahme, õari sãre gamerã ãhraa mʉa. Eropirã mʉa ñeri iirare bʉjawereque. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ mʉa ñeri iirare cãdijigʉcumi. 9Mʉa ñeri iirare turaro bʉjawereque. Eropirã mʉa ñeri iira dipuwajare oreque. Mucubirirã árĩbiricãque. Eropirã mʉa ñeri iirare ñero sĩporãcʉ, irire gʉhyasĩriñariro pepique. 10“Ñegʉ bu árĩgʉ ãhraa yʉhʉ,” arĩrã Goãmʉre umupeoque. Mʉa eropa iicʉ̃ ĩagʉ ĩgʉpʉ mʉa ñeri iirare cóãgʉ “Õarã ãhraa,” arĩ ĩagʉcumi mʉare. 11Yʉ acawererã, Jesu yarã árĩrã, mʉa basi ñeri quere iibiricãque. Mʉa acaweregʉre ñeri quere iirã ĩgʉre dipuwaja moadorediarã árĩca mʉa. Cristo doreripʉ masare dipuwaja moadoreri árĩtuhaa. Eropirã masare ñeri quere iirã Cristo ya dorerire õpa arĩrã iica: “Marire õaro dorebeaa Cristo ya. Eropirã mari gamero dipuwaja moadorerã,” arĩrã iica masare ñero werewʉarã. Eropa arĩrã Cristo dorerire ñero arĩ wereniguirã dujaa mʉa. Eropirã iri dorerire yʉhribirã dujaa. 12Masare dorerire ogʉ, masare beyegʉ Goãmʉ ta ãhrimi. Eropigʉ masare peamegue wabonirãre ĩgʉ ta taumasimi. Eropigʉ ĩgʉ ta masare peamegue cóãmasimi. Eropirã maripʉ masare “Ñerã ãhrima,” arĩmasibeaa. Mari acawererãre beyebu Goãmʉ dihta ãhrimi. 13Dohpaguere yʉre peeque mʉa. Õpa arĩboca mʉa Goãmʉre guñaro mariro: “Dohpagãre o ñamigãre gaji macague árĩrã warãca. Eroguere yuju bojori árĩrã, gajinore dua, asũ iirãca. Eropa iirã wajatarãca mari,” arĩboca mʉa. Eropa arĩrã árĩrã, yʉpʉre peeque mʉa. Eropa arĩrãre ire werebu iiaa: 14Ñamigãguere dohpa marire waborore masibeaa mari. Imica ãhri, mata pehremaaro dopa ta ãhraa mari árĩricʉri. Imica merogã árĩniguiri pehrea wahaa. Eropa mari sã merogã árĩniguiri sĩria warãca. 15Eropirã õpa arĩ pepiro gahmea mʉare: “Goãmʉ ĩgʉ gameropẽ árĩrãca mari. Eropirã ĩgʉ gamero mera iirãca mari,” arĩ pepiro gahmea mʉare. 16Mʉapʉ “Dohpaguere mari gamero õpa iirãca,” arĩniguiraa mʉa Goãmʉre guñaro mariro. Eropa arĩ wereniguirã ñerire iirã iiaa mʉa. 17Eropirã õarire mari iiburire masiquererã ta irire iibirã ñerire iirã iiaa mari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\