Santiago 5

1Doberi oparã mʉa dohpaguere peeque yʉre. Pʉhrʉguere mʉa ñero tarirãca. Eropirã gaguinigui orerãca mʉa. 2Mʉa doberi boapehrea waroca. Eropiro mʉa suhrire sʉrirã sã bapehocãrãcoma. 3Mʉa niyerure mʉa wʉaro dibura ne duhpiburi árĩbeaa. Mʉa eropa dibucʉ̃ ĩagʉ mʉa niyerure mahicʉ̃ masimi Goãmʉ. Eropirã niyerure mʉa mahira dipuwaja ñero tarirãca. Iri dipuwaja peamegue warãca. 4Mʉa ya poerire mohme corerãre wajayebeaa mʉa. Eropirã mʉa erãre gʉyaa. Eropigʉ erãre mʉa wajayebirira niyerure ĩagʉ, mʉa gʉyarare masimi Goãmʉ. Mʉare mohme corerã wajaseadiarã, gaguiniguima erã. Erã eropa arĩ gaguiniguicʉ̃ mari Opʉ turatarigʉ peemi erãre. 5I yebaguere baja doberi mera árĩricʉa mʉa. Árĩpehrerire oparã mʉa gameri dihtare mʉa ʉaribejarire iiaa mʉa. Eropirã wʉagʉ wecʉ erã õaro ejogʉ iro dopa árĩricʉa mʉa. Eropirã wʉagʉ wecʉ ĩgʉ diserecʉ̃ ĩarã ĩgʉre erã wejẽburi gorogue aĩ wahgãma. Eropa ta mʉa sãre wʉaro mʉa opara pʉhrʉ mʉare ĩgʉ dipuwaja moarogue aĩgãgʉcumi Goãmʉ mʉare. 6Õarãre peresu iidore wejẽdorebʉ mʉa erãre. Mʉa eropa iicʉ̃ erãpʉ duhri wiriamasibirama. 7Eropirã yʉ acawererã, mari Opʉ Cristo ĩgʉ i yeba ĩgʉ dujariborore õaro coreyuque. Pohe opʉ ĩgʉ oteri dʉcacʉburisubure ĩgʉ õaro corero dopa ta õaro coreyuque Cristo dujariborore. Ĩgʉ oteriguere “Deco ariporo,” arĩgʉ ĩgʉ pohere õaro puhriburire õaro cohremi ĩgʉ. 8Eropa ta mʉa sã õaro coreyuque. Mari Opʉ ĩgʉ dujariboro merogã dʉhyaa. Eropirã Goãmʉre eropa guñaturaniguicãque mʉa. Eropirã eropa coreniguicãque mʉa. 9Yʉ acawererã, mʉa basi dʉyasobiricãque Goãmʉ mʉare dipuwaja moabiriboro dopa. Eropirã ire guñaque mʉa. Dipuwaja moabu ĩgʉ dujariboro merogã dʉhyaa. 10Yʉ acawererã, ñero tariquererã ta yujuro bojeque Goãmʉre cóãro mariro. Goãmʉ yare weremʉhtanirã mʉra erã Goãmʉ ya árĩburire iirã ñero tariquererã duhubirimʉriñuma. Erã duhubiridiro dopa ta duhubiricãque mʉa sã. 11Eropirã ire guñaque mʉa. Ñero tariquererã ta Goãmʉre duhubirãre Goãmʉ õaro iigʉcumi. Iribojegue majagʉ Job waĩcʉgʉre peebʉ mʉa. Ĩgʉ ñero tariqueregʉ ta Goãmʉre duhubiriñumi. Eropigʉ ĩgʉ ñero tarira pʉhrʉ, Goãmʉ ĩgʉre õaro iiñumi. Goãmʉ mari Opʉ marire õaro mojomoro ĩagʉ árĩgʉ eropa iiñumi ĩgʉre. Iri árĩpehrerire masia mʉa. 12Yʉ acawererã ire masique. Õpa arĩma waĩpeo piyurã: “Ʉmaro majagʉ mera diaye arĩrã iiaa,” arĩ waĩpeoma masare peedorerã. Erã iro dopa arĩ waĩpeo piyubiricãque. Ire mʉare turaro dorea. Mʉa gajirãre wererã, õaro diaye wereque erãre gʉyaro mariro. Arĩnemopeobiricãque. Eropa mʉa diaye werecʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ mʉa gajiropa arĩra dipuwajare dipuwaja moasome. 13Mʉa mera majagʉ ñero tarigʉ árĩgʉ, Goãmʉre serẽporo ĩgʉ. Gajigʉ mucubirigʉ árĩgʉ Goãmʉre mucubiriri mera bayaporo. 14Mʉa dorecʉrã, Jesu yarã oparãre sihubeoque mʉa. Mʉa eropa sihubeocʉ̃ erãpʉ mʉare ʉyʉ mera sũrãcoma. Eropa iirã Goãmʉre mari Opʉre mʉa dorecʉrare serẽbasarãcoma erã. 15Eropa arĩ serẽbasarã “Mari serẽro dopa ta ĩgʉ iigʉcumi,” erã arĩ pepicʉ̃ mʉare dorecʉrãre Goãmʉ itamugʉcumi. Eropa iigʉ mʉare õarã wacʉ̃ iigʉcumi mari Opʉ. Eropigʉ mʉa ñeri iira dipuwaja mʉa dorecʉrã árĩcʉ̃ ĩarã mʉare serẽbasarãcoma. Erã eropa serẽbasacʉ̃ ĩagʉ mʉa ñeri iirare cãdijigʉcumi Goãmʉ. 16Eropirã mʉa mera majarãre mʉa ñeri iirare game pepʉri weretarique. Eropirã mʉa basi Goãmʉre game serẽbasaque. Mʉa eropa arĩ serẽbasacʉ̃ mʉa serẽbasanirãre Goãmʉ taugʉcumi. Õarire iirã mʉa árĩcʉ̃ Goãmʉre mʉa turaro serẽbasadiro dopa ta iigʉcumi Goãmʉ. Eropiro mʉa erãre serẽbasari bu árĩri árĩbeaa. 17Goãmʉ ya weremʉhtadigʉ mʉrʉ Elia mʉrʉ mari iro dopa masʉ árĩñumi. Eropigʉ masa ñero iira dipuwaja “Deco aribiricãporo,” arĩ turaro serẽñumi Goãmʉre. Ĩgʉ eropa arĩ serẽcʉ̃ ʉhre bojori gohra gaji bojori deco deco aribiriyoro i yebaguere. 18Eropigʉ dipaturi Goãmʉre deco ĩgʉ aridore serẽcʉ̃ deco mereyoro daja. Eropiro dipaturi i yebaguere yucʉ bʉgʉ dʉca dʉcacʉyoro. Eropiro Goãmʉre mari serẽri bu árĩri árĩbeaa. 19Yʉ acawererã, mʉa mera majagʉ Goãmʉ yare diaye maja árĩrire duhudigʉ Goãmʉ yare dipaturi ĩgʉ gameborore ĩgʉre wererã, õaro iirã iiaa mʉa. 20Eropirã ire masique mʉa: Goãmʉre duhudigʉre Goãmʉre dipaturi gamecʉ̃ iirã, peamegue wabodigʉre taricʉ̃ iirã iica mʉa. Eropigʉ baja ĩgʉ ñeri iirare Goãmʉ cãdijicʉ̃ iirãca mʉa ĩgʉre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\