San Judas 1

1Yʉhʉ Juda Santiago pagʉ magʉ Jesucristo pohro majagʉ mʉare Jesu yarãre ipũre gojabeoa. Mʉare mari Pagʉ Goãmʉ ĩgʉ beyenirã ãhraa. Eropirã ĩgʉ mahiri mera õaro ãhraa mʉa. Eropigʉ mʉare Jesucristo ĩhadibumi mʉa ñerire iibiriborore. 2Õadorea mʉare. Goãmʉ itamuro mera õaro árĩque mʉa. Eropigʉ Goãmʉre mojomoro ĩhadore, mʉare mahidoregʉ serẽbasaa yʉhʉ Goãmʉre. Mʉa gajirã mera õaro ãhri erãre mahiborore serẽbasaa Goãmʉre. 3Goãmʉ marire peamegue wabonirãre ĩgʉ itamuripʉre turaro gojabeodiarabʉ mʉare, yʉ mahirãre. Eropa gojadiaqueregʉ ta dohpaguere gʉyari buherire gamedorebigʉ mʉare gojabeoa. Gajirã mʉa pohro ejanirã erã gʉyari buherire mʉa peebiriboro dopa mʉare gojabeoa dohpaguere. Eropirã Jesucristo ya buheripʉre buhe tarinʉgaque. I buheripʉre peerã, mari Goãmʉre õaro umupeoa. I buheripʉ Jesu ĩgʉ apinirã ĩgʉ yarãre erã buhera eropa árĩniguicãro iiaa gohrotoro mariro. 4Bajamerãgã masa ñerã ĩha masiya marirã mʉa pohro ejanirã árĩma. Mʉa mera árĩrã erã buherire buhe gʉyama gʉare ĩha masiri arĩrã. Õpa arĩ buhema: “Goãmʉ yarã mʉa árĩcʉ̃, ĩgʉ mahimi mʉare. Eropigʉ nome mera mʉa ñero iicʉ̃ ĩgʉ mʉare ne dipuwaja moasome,” arĩ buherima erã. Eropirã mari Opʉre yujugʉ ta árĩgʉre Jesucristore “Goãmʉ magʉ árĩbeami,” arĩ buherima erã. Eropa arĩ buherãre Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moaborore wereñumi iribojeguere ĩgʉ yare erã gojarapũgue. 5Dohpaguere gajire guñacʉ̃ iidiaa mʉare. Ire mʉa masiquerecʉ̃ ta dipaturi mʉare ire guñacʉ̃ iidiaa. Goãmʉ ĩgʉ yarãre Egipto árĩnirãre ĩgʉ wiura pʉhrʉ erã mera majarã ĩgʉre umupeobirinirãre Goãmʉ wejẽñumi. 6Eropirã mʉa gajirã sãre guñaque. Gajirã anyuapʉ Goãmʉ doreri iinirã, pʉhrʉ iidiabiriñuma. Eropirã erã ĩgʉ árĩdore apidiro sãre erã árĩdiabiriñuma. Eropirã erã árĩdirore cóãcãñuma erã. Erã eropa cóãcʉ̃ ĩagʉ Goãmʉ erãre naitĩarogue erãre peresu iiñumi. Eropirã erã pehrerinʉ core comedare dirinirã iro dopa árĩniguicãrãcoma. Eropigʉ pehrerinʉ árĩcʉ̃ dipuwaja moagʉcumi Goãmʉ erãre. 7Eropa ta ñero iiñuma gajirã sã. Erã sãre guñaque mʉa. Erã Sodoma waĩcʉri maca majarã, Gomorra waĩcʉri maca majarã iri macari pohro árĩri macari majarã sã nome mera ñero iimʉriñuma. Eropirã gajiropa árĩri sãre iiñuma. Erã ʉmapʉ erã basi ta erã dʉpʉ mera ñero iiñuma. Nome sã eropa ta iiñuma erã seyaro. Erã eropa iira dipuwaja Goãmʉ erãre soepehocãñumi. Erãre soegʉ Goãmʉ árĩpehrerã ĩgʉre tarinʉgarãre ĩgʉ dipuwaja moaburire ĩhmugʉ iiñumi. Erãre ĩgʉ dipuwaja moari peame ne yarisome. 8Erã Goãmʉre tarinʉganirã iidiro dopa dohpague sã eropa ta iiniguicãma gʉyarire buherã. Erã pee masibirã iro dopa ta erã dʉpʉ mera ñero iima. Eropirã mari Opʉ dorerire gamebeama erã. Eropirã deyobirãre, ʉmaro oparãre, turarãre erãpʉ ñero werenigui corema. 9Õagʉ anyua opʉpʉ Migue waĩcʉgʉ ĩgʉ turagʉ árĩqueregʉ ta watĩpʉre ñero werenigui corebiripʉ. Ĩgʉ Moise dʉpʉ mʉrarore gamegʉ, watĩ mera game dʉyasopʉ. Turagʉ árĩqueregʉ ta ĩgʉ watĩ tauro “Yʉ tamera turaa,” arĩ pepibiripʉ. Eropigʉ ĩgʉ gamero watĩre “Peamegue waporo,” arĩ weresãbiripʉ Goãmʉre. Eropigʉ õpa arĩpʉ watĩre. “Goãmʉgue mʉre turiporo,” arĩpʉ Migue watĩre. 10Oã gʉyarãpʉ erã masibirirare ñero werenigui corema. Eropirã waimʉrã pee masibirã erã gamero ñero iiro dopa ta erã gʉyari wererãpʉ eropa iimaacãma. Eropa iirã árĩrã peamegue warãcoma. 11Erã ta ñero tarirãcoma. Caín iribojegue majagʉ iidiro dopa ta ñero iima erã. Eropirã Balam sã ĩgʉ iidiro dopa ta erã niyerure mahi, aĩdiarã gʉyarire buhema. Eropirã niyeru aĩri dihtare pepima erã. Eropirã iribojegue majagʉ Coré waĩcʉgʉ ĩgʉ opʉre Moisere ĩgʉ cóãdorediagʉ ĩgʉ iidorediro dopa ta erã sã Jesure eropa ta cóãdorediama. Eropirã ĩgʉ iidiro dopa ta erã sã peamegue warãcoma. 12Erã mʉare gʉya wererãpʉ mʉa game mahi ii ĩhmuburi bosenʉrire barã, umupeori mariro erã erã gamero bira, erã seyaro ta barire bapehocãma gajirãre oro mariro. Eropirã ñerire iirã erã mʉa bosenʉrire õarinʉri waborañere goroweoma. Deco mariri imica cururi iri mari otera itamubiro dopa ta erã gʉyarire buherã ne mʉare itamubeama. Eropiro iri imica cururi miruñe weãcʉ̃ eropa gohrotoniguiro dopa ta erã gʉyarã sã erã wereniguirire gohrotoniguicãma. Yucʉ dʉcacʉbiriri yucʉ duhpiburi árĩbiro dopa erã duhpimorã árĩbeama. Erã buheri mera gajirãre Goãmʉre umupeocʉ̃ iibeama. Yucʉgʉ dʉca maricʉ̃ ĩha mari duha peamegue soe cóãcãa irigʉre. Eropa ta Goãmʉ erãre gʉyarãre peamegue cóãgʉcumi. 13Pãgúri pumarare pamujupira iro dopa erã ñerire gʉhyasĩurire wereniguima. Necãmʉ yuridija ĩgʉ pehrero dopa ta erã sã pehrea warãcoma. Erã eropa ñero iira dipuwaja dederea warãcoma. Goãmʉ erãre dipuwaja moacʉ̃ naitĩarogue árĩniguicãrãcoma. 14Enoco iribojegue majagʉ Adán pʉhrʉ siete cururi pʉhrʉ majagʉ õpa arĩmʉriñumi. “Peeque yʉre. Goãmʉ bajarã ĩgʉ anyua õarã mera árĩpehrerã ñerãre erã ñerire iira dipuwaja moagʉ arigʉcumi. Eropigʉ árĩpehrerã Goãmʉre ĩhaturirãre erã ñeri iira dipuwajare erãre masicʉ̃ iigʉ arigʉcumi Goãmʉ. Eropigʉ Goãmʉre erã ñero wereniguira dipuwaja sãre erãre masicʉ̃ iigʉ arigʉcumi,” arĩmʉriñumi Enoco mʉrʉ. 16Erã gʉyarã gajirãre dʉyaso ñero werenigui corerã, erã ñero ʉaribejari dihtare iirã ãhrima erã. Eropirã “Gajirãre masitarinʉgaa gʉa,” arĩrima erã. Eropirã erã gamero dopa iidiarã gajinore emadiarã, peemaja õaro wereniguima masare. 17Mari Opʉ Jesucristo buhedore ĩgʉ apinirã erã buherare guñaque mʉapʉ, yʉ mahirã. 18Õpa arĩma erã mʉare. “I yeba pehreboro coregã Goãmʉre ñero arĩ wereyarã árĩrãcoma. Eropirã erã Goãmʉre gamebirã, ñerire erã ʉaribejarire iirãcoma erã,” arĩ werema Jesu ĩgʉ apinirã mʉare. 19Jesu yarãre erã basi erã game ĩhaturicʉ̃ iima erã gʉya wererãpʉ. Eropirã ñerã erã ñeri ʉaribejarire iirã árĩrã, Espíritu Santore ne opabeama erã. 20Mʉapʉ yʉ mahirã, Jesucristo ya buherire õaro peenemoque guñaturarã mʉa árĩboro dopa. Iri buheripʉ õataria. Espíritu Santo itamuri mera Goãmʉ mera wereniguique mʉa. 21Goãmʉ mʉare bʉrigã mahimi. Eropirã ĩgʉ mʉare mahiniguiboro dopa ñeri mariro árĩniguicãque Goãmʉ ĩgʉ dorero dopa. Eropirã Jesucristo mera mʉa eropa árĩniguiburire coreque. Ĩgʉ marire mojomoro ĩagʉ ʉmaroguere eropa árĩniguicʉ̃ iigʉcumi. 22Cristo yare peediabiriñarirãre mojomoro ĩaque. Eropirã erãre Jesucristo ya diaye árĩrire wereque. 23Erãre peamegue wabonirãre Goãmʉre itamucʉ̃ iique mʉa. Gajirã ñerire iirã wahama. Erã ñerire dooque. Erãpʉre mojomoro ĩaque mʉa. Erãre itamurã mʉa sã õaro iique erã ñeri iirire ĩhacũri arĩrã. Gʉhraricʉri suhrirore mʉa gamebiro dopa ta, gajirã erã ñeri iirire gamebiricãque irire pẽhreri arĩrã. 24Goãmʉ mari Opʉ marire ĩhadibumasimi ñerire mari iibiriboro dopa. Eropigʉ ĩgʉ marire ñeri dipuwaja marirãre ʉmarogue ĩgʉ pohrogue apimasimi. Eropa marire ĩgʉ erogue apicʉ̃ mari mucubirirãca. Ĩgʉ Goãmʉ yujugʉ ta ãhrimi. Eropigʉ peamegue wabonirãre taugʉ ãhrimi ĩgʉa. Ĩgʉpʉ iribojegue dohpague sãre õatariagʉ, mari tauro opʉ árĩgʉ, turatariagʉ, árĩpehrerãre doregʉ ãhrimi. Ĩgʉ eropa árĩgʉ árĩcʉ̃ Jesucristo yarã árĩrã ĩgʉre umupeorã. Eropa ta iirã. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\