SAN LUCAS 18:14

14Eropigʉ mʉare arĩgʉ iiaa. Ihĩ wajasea coregʉpʉ ĩgʉ wihigue ĩgʉ dujagʉ ĩgʉ ñerire Goãmʉ mera cóãdigʉ dujapʉ. Gajigʉ fariseo masʉ ĩgʉ ñerire cóãdigʉ árĩbiripʉ. “Yʉhʉ õagʉ ãhraa,” arĩgʉ Goãmʉ ĩgʉ ĩacʉ̃ ñegʉ árĩmi. “Yʉhʉ ñegʉ ãhraa. Eropigʉ yʉ ñerire bʉjawerea,” arĩgʉpʉre Goãmʉ õagʉ iigʉcumi ĩgʉre, arĩpʉ Jesu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More