Apocalipsis 15

1Pʉhrʉ ʉmarogue gajiropa árĩrore ĩhabʉ. Gʉhyadiaro árĩro i yebague dohpa waborore ĩhmuriñe ãhrabʉ. Õpa ĩhabʉ: Siete anyua ãhrama. Goãmʉ guagʉ siete suburi masare dipuwaja moatubu iiami. Eropirã erã siete anyuapʉ dipuwaja moadore ĩgʉ apimorã ãhrama. 2Anyuare yʉ ĩara pʉhrʉ wʉariyare õaro deco sʉririya dopa árĩriyare ĩhabʉ. Iriya peame mera árĩriya ãhrabʉ. Eropigʉ iriya pohro niguirãre nʉgʉ majagʉre ĩgʉre wéadigʉ sãre tarinʉganirãre ĩhabʉ. Erã nʉgʉ majagʉ numerore ĩgʉ ya waĩ maja numerore gojatudorebirinirã ãhrama. Ero niguirã arpa waĩcʉri bʉamʉtẽrire opáma. Iri bʉamʉtẽri Goãmʉ ĩgʉ ora ãhrabʉ. 3Eropirã Goãmʉ pohro majagʉ Moise ya bayarire bayarã iiama. Cordero ya bayariñe sãre bayarã iiama. Õpa arĩ bayáma: Gʉa opʉ mʉhʉ Goãmʉ turatariagʉ ãhraa. Mʉ iirare ĩarã ĩha ʉca wahaa gʉa. Mʉ iira õataria. Mʉhʉ árĩpehreri yeba majarã tauro opʉ ãhraa. Õaro gʉyaro mariro diaye iiaa mʉhʉ. 4Árĩpehrerã mʉre güima. Árĩpehrerã mʉre “Turagʉ ãhrimi,” arĩrãcoma. Mʉ dihta ñeri marigʉ ãhraa. Árĩpehrerã i yeba majarã mʉ pohrogue ejarã mereja mʉre umupeorãcoma. Eropa ta iirãcoma erã árĩpehrerã õaro mʉ iirare ĩarã, arĩ bayarã iiama erã. 5Pʉhrʉ ʉmarogue ĩhamemujugʉ, Goãmʉ ya wihire pãgũra wihire ĩhabʉ. Iri wihigue Goãmʉ ĩgʉ doreri ĩgʉ gojara mijiri ʉtã mijiri erã dibura mijiri ãhrabʉ. 6Iri wihire yʉ ĩacʉ̃ ta siete anyua iri wihi pohecague árĩnirã wirirama. Erã Goãmʉ ĩgʉ dipuwaja moadoregʉ ĩgʉ apimorã ãhrama. Erã nʉcʉ erã dipuwaja moaburire opáma erã anyua. Õari suhri, boreri suhricʉrã ãhrama. Eropiro erã coretihbi weca oro gasiro mera tʉãdiunirã ãhrama. 7Iri wihigue árĩnirã erã wiriricʉ̃ wapicʉrã gajiropa bejarã mera majagʉ erãre siete anyuare oroparire ohami. Iripari Goãmʉ gua ĩgʉ dipuwaja moadoreburi mera õaro ʉjʉtʉriabʉ iripari. Ĩgʉ Goãmʉ eropa árĩniguigʉ ãhrimi. 8Ĩgʉ iriparire erãre ocʉ̃ ta Goãmʉ wihi pohecague ĩgʉ gosesiriri mera ĩgʉ turari mera imicacʉ sehya wahabʉ. Iri wihi eropa imicacʉ sehya wacʉ̃ iri wihire ne yujugʉ ñaja masiya marabʉ. Siete anyua Goãmʉ dipuwaja moadoregʉ ĩgʉ apidiro dopa ta erã masare dipuwaja moatura pʉhrʉ dipaturi iri wihigue ñajamasirãcoma daja. Ĩgʉ dipuwaja moaboro core ñaja masiya mara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\