Apocalipsis 16

1Pʉhrʉ Goãmʉ wihigue turaro wereniguiro carabʉ. Siete anyuare weregʉ iigʉ carami: ―Goãmʉ ĩgʉre tarinʉganirã mera guami. Eropirã ĩgʉ dipuwaja moadorerare iique. Eropirã dohpaguere siete pari dicʉrire yebague pisiri medijurã waque i yeba majarãre, arĩ wereniguigʉ carami. 2Eroparĩcʉ̃ peegʉ árĩmʉhtadigʉ anyu ĩgʉ oparipa dicʉrire yebague pisiri medijuami. Ĩgʉ eropa pisiri medijucʉ̃ nʉgʉ majagʉ waĩre gojatunirã ĩgʉre wéadigʉre umupeonirã ñero camicʉama. Iri cami turaro pũriyoro erãre. 3Ĩgʉ eropa pisirira pʉhrʉ gajigʉ anyu daja ĩgʉ oparipa dicʉrire pisiri medijuami daja wʉariyague. Ĩgʉ eropa pisiricʉ̃ iriya diya wahabʉ. Sĩridigʉ di iro dopa ãhrabʉ iri di. Eropa wacʉ̃ iriya pohecague árĩnirã sĩripehrea waháma. 4Perã eropa pisiri dijura pʉhrʉ gajigʉ anyu ĩgʉ oparipa dicʉrire pisiri medijuami daja maʉrigue, iri maʉri diparigue sãre. Ĩgʉ eropa pisiricʉ̃ maʉri diyari dihta wahabʉ. 5Eropa wacʉ̃ ĩagʉ gajigʉ anyu maʉrire coregʉ õpa arĩgʉ carami: ―Goãmʉ, mʉhʉ ñeri marigʉ ãhraa. Dohpague sãre eropa árĩniguicãgʉ ãhraa mʉhʉ. Iribojegue sãre eropa árĩniguicãmʉribʉ mʉhʉ. Eropigʉ dipuwaja moagʉ diyarire iigʉ diaye iiabʉ mʉhʉ. 6Nʉgʉ majagʉ yarãpʉ mʉ yarãre wejẽrã di cóãcʉ̃ iima. Mʉ yare wererã sãre wejẽrã di cóãcʉ̃ iima erã. Erã eropa wejẽra dipuwaja iriyari diyari wahabʉ erã ihriburi. Õpa ta mʉ iicʉ̃ gahmeama erã, arĩgʉ carami maʉrire coregʉ anyu. 7Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Goãmʉre umupeori mesague wereniguiro carabʉ daja: ―Eropa ta ãhraa. Goãmʉ gʉa opʉ turatariagʉ ãhraa mʉhʉ. Gʉyaro mariro, queoro masare beye, dipuwaja moaa mʉhʉ, arĩ wereniguiro carabʉ. 8Ʉrerã anyua erã pisirira pʉhrʉ gajigʉ anyu ĩgʉ oparipa dicʉrire pisiri medijuami daja. Abe ʉmʉ majagʉ weca pisiri medijuami. Ĩgʉ eropa pisiricʉ̃ abere masare turaro asicʉ̃ iiami Goãmʉ. 9Eropigʉ abe ʉmʉ majagʉ masare turaro asiami. Erãre eropa asicʉ̃ erã Goãmʉ erãre ĩgʉ dipuwaja moadorecʉ̃ masirã, ĩgʉre ñero wereniguiama masa. Eropa ñero tariquererã ta erã ñero iirare ne bʉjawerebirama. Eropirã duhubirama. Goãmʉre “Turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeodiabirama. 10Wapicʉrã anyua erã pisirira pʉhrʉ gajigʉ anyu daja ĩgʉ oparipa dicʉrire pisiri medijuami daja. Nʉgʉ majagʉ ĩgʉ doaro weca pisiri medijuami. Opʉ doaro ãhrabʉ ĩgʉ doaro. Ĩgʉ eropa pisirira pʉhrʉ ĩgʉ yarã árĩri yebague naitĩaro wahabʉ. Eropirã ĩgʉ yarã masa ñero pũricʉ̃ gʉcʉrire cũridihuama. 11Erãre ñero pũricʉ̃ ta, erã ñero camicʉrã ta Goãmʉre ʉmaro majagʉre ñero wereniguiama. Erã ñero iirapʉre bʉjawerebirama. Eropirã irire duhubirama. 12Yuju mojotocʉ majarã anyua erã pisirira pʉhrʉ gajigʉ anyu daja ĩgʉ oparipa dicʉrire pisiri medijuami daja. Eufrate waĩcʉriya wʉariyague pisiri medijuami. Ĩgʉ eropa pisiricʉ̃ iriya bojomerea wahabʉ. Abe mʉririro majarã oparã erã gamewejẽrã warã erã iriya taribujariboro dopa eropa iiami. 13Pʉhrʉ ʉrerã watẽare tarumʉrã iro dopa bejarãre ĩhabʉ. Yujugʉ tarubʉgʉ pĩru pohecague árĩdigʉ ĩgʉ disirogue wirirami. Gajigʉ tarubʉgʉ watĩ nʉgʉ majagʉ disirogue wirirami. Gajigʉ tarubʉgʉ watĩ daja “Goãmʉ yare weregʉ ãhraa,” arĩ gʉyadigʉ ya disirogue wirirami. 14Eropirã erã ʉrerã watẽa tarumʉrã iro dopa bejarã deyoro moarire ii ĩhmurã ãhrama. Eropirã árĩpehrero majarã oparãre gamenerecʉ̃ iiama erã basi Goãmʉ mera gamewejẽdorerã. Erã eropa gamewejẽburinʉ Goãmʉ turatariagʉ árĩpehrerãre ĩgʉ dipuwaja moaburinʉ, pehreburinʉ árĩroca. 15Ero coregue õpa arĩmi Jesu gʉare: Ĩaque mʉa. Yajari masʉ ĩgʉ yajagʉ ariro dopa ta yʉ sã guñaña mariro arigʉca. Yʉ ariborore õaro coredigʉ mucubirigʉ árĩgʉcumi. Ĩgʉ yaha árĩburire iiniguidigʉ ñeri marigʉ mucubirigʉcumi. Yʉ mera árĩgʉcumi. Eropa iidigʉ árĩgʉ yʉ dujaricʉ̃ gʉhyasĩrisome ĩgʉ, arĩmi Jesu gʉare. 16Eropirã ʉrerã watẽa i yeba majarã tauro oparãre gamewejẽcʉ̃ iituháma. Erã gamewejẽro Hebreo ya disiro mera Armagedón waĩcʉa. 17Seis anyua erã pisirira pʉhrʉ daja gajigʉ anyu ĩgʉ oparipa dicʉrire imica cururi weca pisiri medijuami daja. Ĩgʉ eropa pisirira pʉhrʉ Goãmʉ wihigue ĩgʉ opʉ doarogue turaro wereniguiro carabʉ: ―Iripẽta árĩroca, arĩro carabʉ. 18Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta miamaa, bupu pamaa, gajiropa bʉsʉmaa, gʉhyaro yeba ñohmeabʉ. I yeba masa erã árĩnʉgara pʉhrʉ eropa siari ñohmebirabʉ i yeba. Gajisubu ñohmediro tauro gʉhyaro yeba ñohmemaabʉ. 19Eropa ñohmecʉ̃ wʉari macare Babilonia waĩcʉri macare ʉhrema yehremaa wahabʉ. Eropiro paga macari i yeba árĩri macari dija wahabʉ. Eropigʉ Babilonia waĩcʉri maca majarãre wʉari maca majarãre guñámi Goãmʉ erãre dipuwaja moabu. Erã ñerire iiri dipuwaja erã mera turaro guámi. Eropa guagʉ erãre bʉrigã dipuwaja moámi. 20Ĩgʉ eropa iicʉ̃ árĩpehreri nʉgʉri, ʉtã yucʉ sã pehrea wahabʉ. Eropiro ne marabʉ. 21Eropiro decoyeri pagayeri yʉsariyeri yebague masa weca dijarabʉ. Árĩpehreri decoyeri cuarenta kilo nʉcʉriyeri ãhrabʉ. Erã weca iri eropa dijaricʉ̃ Goãmʉ erãre ĩgʉ turaro dipuwaja moacʉ̃ masirã ñero wereniguiama masa Goãmʉre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\