Apocalipsis 18

1Pʉhrʉ gajigʉ anyure ʉmarogue dijarigʉre ĩhabʉ. Ĩgʉ opʉ gohra ãhrami. Eropigʉ ĩgʉ gosesiriri árĩpehreroguere õaro boyoro wahabʉ. 2Ĩgʉ eropa dijara pʉhrʉ turaro gaguinigui wereami: ―Cóãcãmi. Babilonia waĩcʉri macare wʉari macare iri maca majarã sãre cóãcãmi. Dohpaguere watẽa bajarã ñerã dʉpʉ deyobirã sã iri maca mʉraro árĩrã iima. Ñerã mirimagʉ porã majarã sã masa erã ĩha doorã iri maca mʉrarore árĩrã iima. 3Iri maca majarã mʉra árĩpehreri yeba majarãre goroweonirã árĩma. Eropirã baja yebari majarã tauro oparã iri maca majarãre pee Goãmʉre cóãnirã árĩma. Erã ñeri ʉaribejarire iidiarã cóãnirã árĩma Goãmʉre. Iri maca majarã baja gajinore wajapagari duarire gamenirã árĩma. Eropirã gaji macari majarã erãre duarã pagari dihta wajatanirã árĩma, arĩ wereami anyu. 4Pʉhrʉ dipaturi ʉmarogue wereniguicʉ̃ peeabʉ. Õpa arĩro carabʉ iri macare cóãboro core ĩgʉ wereniguirire: ―Mʉa yaharã, iri maca majarã mera árĩbiricãque mʉa. Iri maca majarã mera mʉa árĩcʉ̃ mʉa sãre dipuwaja moagʉcumi. Eropirã iri macague ñero iirire ĩhacũbiricãque. 5Ero ñero iira baja árĩcãa. Iri maca majarã yoari boje bʉrigã ñerire iituhajama. Eropigʉ yʉhʉ Goãmʉ iripẽta erã ñero iicʉ̃ gahmea. Eropigʉ erãre dipuwaja moagʉca. 6Iri maca turaro dipuwajacʉporo. Ero majarã masare erã ñero iidiro dopa ta erã sãre ñero taricʉ̃ iiporo. Masare erã ñero iidiro dopa ta erã tauro erãre ñero dipuwaja moaporo, arĩro carabʉ. 7Iri maca majarã “Õarã ãhraa gʉa,” arĩ pepirima. Eropa arĩ pepirã, wajapagarire wʉaro opáma erã. Erã wajapagarire wʉaro erã oparopẽ ta turaro ñero taricʉ̃ iiporo. Eropirã erãre bʉjawerecʉ̃ iiporo. Erã basi õpa arĩ pepirima erã: “Gʉa i yeba majarã oparã árĩrã iiaa. Mojomorocʉrã árĩbeaa. Eropirã ne ñero tarisome gʉa,” arĩ pepirima erã. 8Eropa arĩ erã pepirã árĩcʉ̃ yujunʉ erãre guñaña mariro dipuwaja moaburinʉ árĩroca, arĩro carabʉ. Irinʉ sĩriri, dorecʉri, co oreri, oaboari árĩroca. Eropigʉ iri macare soepehocãgʉcumi, arĩro carabʉ. Mʉa opʉ Goãmʉ iri macare dipuwaja moadoregʉ turatariagʉ ãhrimi. Eropigʉ eropa ta ĩgʉ arĩdiro dopa ta iri macare dipuwaja moadoregʉcumi, arĩro carabʉ ʉmarogue. 9Eropirã Goãmʉ iri macare ĩgʉ dipuwaja moacʉ̃ ĩha i yeba majarã oparã bʉrigã bʉjawere orerãcoma. Erã iri maca majarã mera ñerire iirã õaro mucubirirã árĩmʉrinirã árĩma. Eropirã iri maca ʉ̃jʉcʉ̃ ĩarã orerãcoma erã. 10Ĩgʉ iri macare eropa soecʉ̃ ĩarã oparã gaji yeba majarã yoarogue ĩhabeoniguirãcoma gʉa sãre dipuwaja moari arĩrã. Ero ĩhabeoniguirã õpa arĩrãcoma: ―Ade. Mojomorocʉri maca ãhraa Babilonia. Si maca wʉari maca turari maca árĩrabʉ. Mata yojaro mera si macare dipuwaja moami, arĩrãcoma erã. 11I yeba majarã doberi duarã iri maca ʉ̃jʉcʉ̃ ĩarã bʉrigã bʉjawere orerãcoma erã sã. Iri maca pehrecʉ̃ ĩarã, erã ya doberire asũrã maricʉ̃ ĩarã bʉjawere orerãcoma. Eropirã orerãcoma. 12Erã aĩgãrirare, orore, platare, wajacʉri ʉtãre, perla waĩcʉri dipu sãre asũrã marirãcoma. Eropi gaji erã aĩgãrirare suhri õarire wajapagarire, yahsari suhrire, oparã erã sañari suhri dopa bejarire, seda waĩcʉri suhrire, diari suhrire asũrã marirãcoma. Eropi gaji erã aĩgãrirare yucʉ poresuri yucʉre asũrã marirãcoma. Eropi gajire erã aĩgãrirare marfil waĩcʉri mera erã iirare, wajacʉri yucʉ mera erã iirare, bronce mera erã iirare, come mera erã iirare, marmol mera erã iirare asũrã marirãcoma. 13Eropi erã aĩgãrirare canela waĩcʉrire, gaji bari ʉsʉricʉ̃ iirire, inciensore, mirra waĩcʉri poresurire, gaji poresurire asũrã marirãcoma. Eropi gaji erã aĩgãrirare vinore, ʉyʉre, trigo pogare, trigore, wecʉare, ovejare, cabayuare, tũruri gasire, pohro majarãre asũrã marirãcoma. Eropirã bʉjawererãcoma doberi duari masa. 14Eropirã õpa arĩrãcoma erã iri maca majarã mʉrare: ―Ade. Ñetariaro wahari erã. Árĩpehreri erã mahira mʉra pehrea wahaa. Eropiro árĩpehreri erã õarire erã wajapagari opara pehrea wahaa. Eropirã iri dipaturi bocasome mari, arĩrãcoma doberi duari masa. 15Erã iri macare doberi duarã wʉaro wajatamʉrinirã árĩma. Eropirã erã iri macare yoarogue ĩhu niguirãcoma gʉa sãre dipuwaja moari arĩrã ʉcarã. Eropa ĩhabeorã iri macare bʉrigã bʉjawere orerãcoma. 16Õpa arĩrãcoma iri macare: ―Ade. Ñetariaro wahaa iri maca wʉari maca. Si maca majarã õarire opamʉririma. Nomeo õari suhrire, wajapagari suhrire, yahsari suhrire, diari suhri sãre sañago dopa õarire opamʉririma. Eropirã oro wajapagari ʉtã, perla dipu waĩcʉri tuhura suhriro sañamʉrima. Wʉaro opamʉrima si maca majarã. 17Eropiro mata si maca wʉaro dobericʉri maca dederea wahaa, arĩrãcoma iri macare. Eropirã árĩpehrerã dohori gasi mera curirã, iri gasi oparã, erã ʉma, gajirã wʉariyague mohme wajatarã sã iri macare yoarogue ĩhu niguirãcoma erã sã. 18Ero ĩhabeorã iri macare ʉ̃jʉcʉ̃ ĩarã õpa arĩ gaguiniguirãcoma: ―Paga macari si maca iro dopa árĩri macari ne gaji maca mara, arĩ gaguiniguirãcoma erã. 19Eropa bʉjawererã árĩrã erã dipu weca nicure ñaji peorãcoma. Eropirã co orerã õpa arĩrãcoma: ―Ade. Ñetariaro wahaa si maca mʉraro. Õari maca árĩribʉ. Árĩpehrerã dohori gasi oparã wʉariyague curirã si maca maja doberi mera õaro wajataribʉ mari. Eropiro mata si maca dederepehrea wahaa, arĩrãcoma gasi majarã, arĩ werero carabʉ yʉre ʉmarogue. 20―Iri macare ĩgʉ cóãcʉ̃ ĩarã mucubirique mʉa, ʉmaro majarãpʉ, arĩro carabʉ. ―Goãmʉ yarã, Jesu ĩgʉ apinirã, ĩgʉ yare weremʉhtanirã árĩpehrerã mʉa mucubirique. Iri maca majarã mʉare ñero taricʉ̃ iima. Erã eropa iira dipuwaja, dipuwaja moami Goãmʉ. Eropirã mucubirique mʉa, arĩro carabʉ. 21Eropa arĩ wereniguirare peera pʉhrʉ õpa ĩhabʉ yʉhʉ. Turagʉ anyu wʉariye ʉtãyere aĩ wahgũ, wʉariyague mehyuami. Eropa mehyugʉ õpa arãmi: ―Iye ʉtãye yuriñajadiro dopa ta wʉari maca Babilonia waĩcʉri maca turaro yuhridijaro bʉsʉroca. Eropa yuhridijara pʉhrʉ iri macare dipaturi ĩasome mʉa. 22Iri macare dederea wacʉ̃ iigʉcumi. Eropiro ne iri macare bayarire mʉa peediro dopa árĩsome. Arpa bʉamʉtẽri, flauta dipurure, corneta sãre ne dipaturi peeya mariroca. Eropirã iri maca maricʉ̃ ero mohmenirã dipaturi erore mohmesome. Eropiro trigo yeri ʉtã mera erã oera sã ne peeya mariroca. 23Iri maca boyo oyadiro dopa ne árĩsome. Eropirã mojoto dirinirã erã mucubiri wereniguidiro dopa ne dipaturi árĩsome. Iri maca majarã doberi duarã asũrã mera gajirã tauro opamʉrima erã. Eropirã iri maca majarã yeea erã purisiriri mera árĩpehrero majarãre gʉyamʉrima. Eropirã ñerire ʉaribeja, Goãmʉpʉre gamebirimʉrima masa, arãmi yʉre turagʉ anyu. 24Iri maca majarã Goãmʉ yare weremʉhtanirãre gajirã ĩgʉ yarã sãre árĩpehrero majarãre wejẽmʉrinirã árĩma. Erã eropa wejẽra dipuwaja, gaji ñero iira dipuwaja sãre dipuwaja moámi Goãmʉ iri macare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\