Apocalipsis 20

1Pʉhrʉ gajigʉ anyu ʉmarogue ĩgʉ dijaricʉ̃ ĩhabʉ. Ʉ̃hcãri gobe maja sawire, wʉarida comeda sãre opámi ĩgʉ. 2Eropa dijarigʉ pĩrure ñeámi ĩgʉ. Ĩgʉ pĩru iribojegue pĩru dʉpʉcʉgʉ árĩgʉ, watĩ Satana waĩcʉgʉ ãhrami. Ĩgʉre ñeagʉ dihriami mil bojori gohra peresu iibu. 3Eropa dirituha ʉ̃hcãri gobegue cohã dijuami ĩgʉ i yeba majarãre mil bojori gohra ĩgʉ gʉyamasibiriborore. Eropa cóãtuhagʉ iri gobere biha, sawi biacãmi. Eropigʉ mil bojori pʉhrʉ dipaturi ĩgʉre bajamenʉrigã wiunigʉcumi daja. 4Pʉhrʉ oparã doarire ĩhabʉ. Iri doarire doarã sãre ĩhabʉ. Erãre masare erã beyedoboborore apiami Cristo. Gajirã sãre ĩhabʉ. Erãpʉ Jesu yare Goãmʉ yare erã werera dipuwaja erãre dipure tabe cóãnirã ãhrama. Nʉgʉ majagʉre, ĩgʉ wéadigʉ sãre ne umupeobirinirã ãhrama. Eropirã erã diaporire erã mojotori sãre ĩgʉ waĩre gojatudorebirinirã ãhrama erã. Eropirã gajirã erãre wejẽnirã árĩma. Erãre wejẽra pʉhrʉ masa mʉria wanirã árĩma. Masa mʉriarã erã mil bojori gohra Cristo mera oparã árĩrãcoma. 5Gajirã Cristo yarã sĩrinirã mʉra masa mʉrianibirama dohpa. Erã wejẽnirã erã masa mʉriara pʉhrʉ mil bojori oparã erã árĩra pʉhrʉ gajirã sã masa mʉriarãcoma. Eropirã erã wejẽnirã mʉra Cristo pʉhrʉ masa mʉriamʉhtarã árĩrãcoma. 6Ĩgʉ masumʉhtanirãpʉ turaro mucubirirã árĩrãcoma. Ñeri marirã árĩrãcoma erã. Eropirã peamegue wasome erã. Eropirã Goãmʉ yare Cristo yare erã sã serẽbasarã pahia árĩrãcoma erã. Eropirã erã masa mʉriamʉhtarã mil bojori gohra Cristo mera masa tauro oparã árĩrãcoma. 7Mil bojori pʉhrʉ Satanare peresu árĩgʉre wiugʉcumi. 8Ĩgʉ eropa wirira pʉhrʉ árĩpehrero i yeba majarãre gʉyagʉ wagʉcumi ĩgʉ, “Ina gamewejẽrã warã,” arĩgʉ. Gog waĩcʉrãre. Magog waĩcʉrã sãre gʉyagʉ wagʉcumi. Eropirã erã ĩgʉ gʉyarire peerã, erã surara majarãre gameneorãcoma gamewejẽmorã. Erã surara majarã bajarã gohra árĩrãcoma. Wʉariya maja imipa árĩro ʉtãburuyeri nʉcʉ dopa erã surara bajarã árĩrãcoma. 9Eropirã i yebaguere wasirirã, Goãmʉ yarã erã árĩri macare Goãmʉ ĩgʉ mahiri macare cãhmotanʉgajarãcoma. Erã eropa cãhmotanʉgajara pʉhrʉ Goãmʉ erãre ʉmaro maja peame mera soe mehdijucãgʉcumi. 10Eropa wara pʉhrʉ watĩre erãre gʉyagʉre peamegue cóãgʉcumi. Iri peame wʉariya iro dopa árĩri peame azufre mera ʉ̃jʉri peame ãhrabʉ. Erogue nʉgʉ majagʉre “Goãmʉ yare weregʉ ãhraa,” arĩ gʉyagʉre cóãtuhajami. Ero erã árĩcʉ̃ ʉmʉri nʉcʉ pũriroca erãre. 11Pʉhrʉ wʉaro opʉ ĩgʉ doarore õaro borero ĩhabʉ. Iri doaro weca doagʉ sãre ĩhabʉ. Eropiro ĩgʉ árĩrogue mata i yeba ʉmaro sã dederea wahabʉ. Ne deyobirabʉ pare. 12Eropigʉ opʉ pohro sĩrinirã mʉra erã niguicʉ̃ ĩhabʉ. Erã bu árĩrã, oparã mʉra sã ãhrama. Ero erã niguicʉ̃ ĩgʉ gojaturapũrire pãgũami. Iripũri masa erã iirare ĩgʉ gojaturapũri ãhrabʉ. Eropigʉ ĩgʉ opʉ beyegʉ iripũre ĩatuha erã iirare masiami. Irire masigʉ sĩrinirãre beyeami ñerã, õarã. Pʉhrʉ gajipũ sãre pãgũami. Iripũ Goãmʉ mera eropa árĩniguimorãre erã waĩre erã gojaturapũ ãhrabʉ. 13Wʉariyague miri sĩrinirã mʉra, diague erã cóãnirã mʉra sã masa mʉria waháma. Eropirã yeba pohecague árĩnirã mʉra, sĩrinirã erã árĩrogue árĩnirã mʉra sã masa mʉria waháma. Erã eropa mʉrijacʉ̃ ero doagʉ erã iirare masigʉ erãre beyeami. Õarãre, ñerãre beyeami. 14Pʉhrʉ sĩririñere, sirinirã erã árĩro sãre cóãcãmi Goãmʉ dipaturi mari sĩribiriboro dopa. Peamegue irire cóãcãmi. Iri peame wʉariya iro dopa árĩri peame ãhrabʉ. Goãmʉre gamebirãpʉ peamegue warã dipaturi sĩrirã dopa wahama. 15Eropigʉ ĩgʉ mera árĩniguimorã erã waĩre Goãmʉ ĩgʉ gojaturapũ árĩpehrerã gojatusũya marirãpʉre peamegue cõhámi ĩgʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\