Apocalipsis 22

1Pʉhrʉ õariyare ojocaricʉ̃ iiriyare ĩhmuami yʉre anyu. Iriya deco sʉririya Goãmʉ, Cordero sã erã doarogue aririya ãhrabʉ. 2Eropiro iri maca deco yuriabʉ iriya. Iriya pepʉri masegue ojocaricʉ̃ iiri yucʉ niguiabʉ. Iri yucʉ aberi nʉcʉ dʉcacʉa. Yuju bojorire doce suburi dʉcacʉa. Eropirã iri yucʉ maja pũri mera õaro ococʉrãcoma masa i yeba majarã. 3Iri macare ne pũriri mariroca. Iri maca Goãmʉ ĩgʉ opʉ árĩro árĩroca. Cordero ĩgʉ opʉ árĩro sã árĩroca iri maca. Eropirã ĩgʉ pohro majarã árĩrã ĩgʉ pohro mereja ĩgʉre umupeorãcoma. 4Erã Goãmʉre õaro ĩaniguicãrãcoma. Eropirã erã diaporire erã ĩgʉ waĩre tuyasũrã árĩrãcoma. 5Eroguere ñami ne mariroca. Eropirã sihãgori dipurure gamesome ero árĩrã. Abe ĩgʉ boyocʉ̃ sãre gamesome. Mari Opʉ Goãmʉ ĩgʉ boyoro árĩroca. Eropirã iri maca árĩrã gajirã tauro oparã eropa árĩniguirãcoma. 6Pʉhrʉ anyu yʉre õpa arãmi: ―Árĩpehrerire mʉ ĩha gojara diaye ãhraa. Eropiro gʉa mʉre eropa arĩdiro dopa ta eropa waroca. Mari Opʉ Goãmʉ ĩgʉ yare weremʉhtarãre masicʉ̃ iigʉ ãhrimi. Ĩgʉpʉ dohpaguere yʉre ĩgʉ yagʉ anyure obeomi ĩgʉ pohro majarãre masicʉ̃ iibu. Pʉhrʉ maja dohpa waborore masicʉ̃ iibu, ĩgʉ yʉre ĩgʉ yagʉ anyure obeomi, arãmi anyu yʉre. 7Jesupʉ õpa arãmi: ―Peeque mʉa. Merogã dʉhyaa yʉ dujariboro. Ipũ maja weremʉhtarire tarinʉgabirinirã mucubirirã árĩrãcoma, arãmi Jesu. 8Yʉhʉ Ñu i árĩpehrerire yʉ goja aĩrare peeabʉ. Eropigʉ irire ĩhabʉ. Eropigʉ yʉ peera pʉhrʉ, yʉ ĩara pʉhrʉ yʉre ĩhmudigʉ anyu pohro merejarabʉ umupeobu. 9Yʉ eropa iicʉ̃ ĩagʉ õpa arãmi yʉre: ―Yʉre mereja umupeobita. Mʉ iro dopa ta yʉ sã Goãmʉ pohro majagʉ ta ãhraa. Mʉ acawererã Goãmʉ yare weremʉhtarã, árĩpehrerã ipũ maja dorerire iirã sã erã árĩro dopa ta yʉ sã Goãmʉ pohro majagʉ ta ãhraa. Eropigʉ Goãmʉpʉre mereja ĩgʉre umupeoque, arãmi anyu yʉre. 10Eropigʉ õpa arĩ werenemoami yʉre: ―Ipũ mʉ goja aĩrapũ pʉhrʉ maja dohpa waborore werea. Eropa waboro merogã dʉhyaa. Eropa árĩcʉ̃ ipũ wererare dibubita mʉhʉ. 11Irisubu yʉ wererisubure ñerãpʉ eropa iiniguicoma ñerire. Õarãpʉ õaro iiniguima. Eropirã erãpʉ ñeri marirã árĩrãcoma, arãmi yʉre anyu. 12Õpa arãmi Jesu: ―Peeque mʉa. Merogã dʉhyaa yʉ dujariboro. Mʉare yaharãre yʉ wajayeborore aĩgãribu iiaa. Eropigʉ õarire mʉa iira waja mʉare õaro iigʉra. 13Yʉhʉ árĩpehrerire ĩhacũnugudigʉ ãhraa. Eropigʉ árĩpehrerire pehrecʉ̃ iibu ãhraa. 14“Árĩpehrerã gʉhrari mariri suhrire sañanirã árĩro dopa ta erã ñeri iirare coenirã iri macaguere ejarãcoma. Eropirã iri maca maja yucʉ ojocaricʉ̃ iiri yucʉ dʉcare barãcoma. Eropirã mucubirirã árĩrãcoma erã. 15Iri macague ejabirãpʉ õpa ãhrima: Ñetariarã, yeea sã, nome mera ñero iirã, ʉma mera ñero iirã nome, masare wejẽrã, goãmarã wéanirãre umupeorã, gʉyaricʉrã sã ãhrima iri macague ejabirã, arãmi Jesu. 16Eropigʉ õpa arĩnemoami Jesu yʉre: ―Yʉhʉ Jesu yahagʉ anyure obeoabʉ mʉare yaharãre ipũ majare werebure. Opʉ Davi árĩturiagʉ pãrami ãhraa yʉhʉ. Yʉhʉ boyomʉriridiru iro dopa árĩgʉ mʉare õaro árĩcʉ̃ iigʉ ãhraa, arĩ werenemoami Jesu. 17Espíritu Santo Jesure “Dujarique,” arĩmi. Jesu yarã sã ĩgʉ mojoto diribo dopa árĩrã, “Dujarique,” arĩma. Árĩpehrerã erã “Dujarique,” erã arĩcʉ̃ peerã sã, “Dujarique,” arĩporo Jesure. Ñemesiburã decore erã turaro gamero dopa ta Goãmʉ pohrogue wadiarã Jesure turaro gameporo. Ĩgʉ ojocaricʉ̃ iiri deco iro dopa ãhrimi. Ĩgʉ gamerãre waja gamero mariro ʉmarogue erã eropa árĩniguicãborore ogʉcumi Goãmʉ. 18Yʉhʉ Ñu árĩpehrerã ipũ maja wererire, Goãmʉ yare weremʉhtarare peenirãre õpa arĩ mʉare gʉhyadiaro mera weregʉra. I buheri mera gaji buheri mera moresũ werenemorã Goãmʉre tarinʉgarã iima. Erã eropa tarinʉgacʉ̃ ĩagʉ árĩpehreri ipũ ĩgʉ dipuwaja moaburire ĩgʉ werero dopa ta apigʉcumi erã sãre. Eropigʉ eropa erã sãre dipuwaja moagʉcumi. 19Eropirã ipũ maja wererire i Goãmʉ yare weremʉhtarare goroweorã Goãmʉre tarinʉgarã árĩrãcoma. Erã eropa tarinʉgacʉ̃ ĩagʉ ojocaricʉ̃ iiri yucʉ dʉcare erãre badoresome. Eropirã Goãmʉ mera árĩniguisome erã. Eropirã ĩgʉ ya macague õari macague wasome erã. Iri yucʉre, iri maca sãre ipũ mera erã wererague ãhraa. 20Árĩpehreri ipũ majare weregʉ Jesucristo õpa arĩmi. ―Eropa ta ãhraa. Merogã dʉhyaa yʉ i yebague dujariboro, arĩmi ĩgʉ. Eropigʉ yʉpʉ õpa arĩtugʉ iiaa. ―Eropa ta iique. Gʉa Opʉ Jesu dujarique, arãa yʉhʉ. 21Mari Opʉ Jesu ĩgʉ itamuro mera árĩpehrerã mʉa Goãmʉ yarã õaro árĩque. Eropa ta árĩrã. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\