Apocalipsis 6

1Pʉhrʉ papera tũrure ĩgʉ aĩgãra tũrure Cordero pihañamʉhtarañere pãmi. Ĩgʉ eropa pãcʉ̃ ĩhabʉ. Ĩgʉ eropa pãra pʉhrʉ yujugʉ gajiropa bejarã mera majagʉ “Ĩagʉ arique,” arãmi. Eropa arĩgʉ bupu bʉsʉro dopa ta wereniguiami. 2Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ ĩhabʉ yʉhʉ. Boregʉ cabayure ĩhabʉ. Ĩgʉ weca peyagʉ buiri berore opámi. Ĩgʉre opʉ peyari berore ohami gajigʉpʉ. Ĩgʉ eropa ora pʉhrʉ ĩgʉpʉ ĩgʉre ĩhaturirãre tarinʉgagʉ wahámi. 3Pʉhrʉ yujuñe pihañarañere pãtuhaja Cordero gajiñe pihañarañere pãmi daja. Ĩgʉ eropa pãra pʉhrʉ gajigʉ gajiropa bejarã mera majagʉ “Ĩagʉ arique,” ĩgʉ arĩcʉ̃ peeabʉ daja. 4Eropigʉ gajigʉ cabayure diagʉre ĩhabʉ daja. Ĩgʉ weca peyagʉre turarire ohami gajigʉpʉ. I yeba majarãre erã basi gamewejẽcʉ̃ iibure apiami ĩgʉre. Eropirã árĩpehrero majarã gamewejẽrãcoma i yebague. Eropigʉ wʉarimiji ñoserimijire ohami ĩgʉre. 5Pʉhrʉ peñere pãtuhaja Cordero gajiñere pãmi daja. Eropigʉ gajigʉ gajiropa bejarã mera majagʉ ĩgʉ sã “Ĩagʉ arique,” arĩcʉ̃ peeabʉ daja. Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ cabayu ñigʉre ĩhabʉ. Ĩgʉ weca peyagʉ nʉcʉri queoriñere opámi. 6Ĩgʉre yʉ ĩara pʉhrʉ gajiropa bejarã watope õpa bʉsʉro carabʉ: ―Trigo cebada sã pehrea waroca. Eropiro iri waja pagari árĩroca. Eropirã yujunʉ mohmeri waja mera trigore yuju kilo ta asũrãcoma. Yujunʉ mohmeri waja mera cebada yerire ʉhre kilo ta asũrãcoma. Bari moari ʉyʉpʉ, vino sã baja árĩcãniroca, arĩro carabʉ. 7Pʉhrʉ ʉhreñere pãtuhaja Cordero gajiñere pãmi daja. Ĩgʉ eropa pãra pʉhrʉ gajigʉ gajiropa bejarã mera majagʉ árĩtugʉ ĩgʉ sã “Ĩagʉ arique,” ĩgʉ arĩcʉ̃ peeabʉ daja. 8Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ borewijigʉ cabayure ĩhabʉ. Ĩgʉ weca peyagʉ sĩririñe waĩcʉami. Eropigʉ ĩgʉ pʉhrʉ arigʉ peame waĩcʉami. Eropigʉ erãre cabayua weca peyarãre turarire ohami corderopʉ. Wapicʉrã masa árĩcʉ̃ yujugʉ erã mera majagʉre wejẽdoreami. Eropa ta árĩpehrero i yebaguere yujurãyeri masare wejẽdoreami. Gamewejẽri mera, oaboari mera, dorecʉri mera, waimʉrã nʉgʉri majarã guarã mera, yujurãyeri masare erã wejẽburire apiami erã perãre. 9Pʉhrʉ wapicʉriñere pãtuhaja gajiñere pãmi daja Cordero. Ĩgʉ eropa pãcʉ̃ Goãmʉre umupeoburi mesa doca Jesu yarãre erã wejẽnirãre erã sĩporãrire ĩhabʉ. Goãmʉ yare erã werera dipuwaja, “Jesu yarã ãhraa,” arĩ erã werera dipuwaja gajirã erã wejẽnirã ãhrama. 10Erã gaguiniguirã õpa Goãmʉre erã arĩcʉ̃ peeabʉ: ―Mʉhʉ gʉa Opʉ ñeri marigʉ, gʉyaro mariro mʉ arĩro dopa ta iigʉ ãhraa mʉhʉ. ¿Eropigʉ i yeba majarãre gʉare wejẽnirãre dohpárĩcʉ̃ dipuwaja moagʉcuri mʉhʉ erãre? arĩ gaguiniguiama erã. 11Eropigʉ erãre boreri suhri yoari suhrire ohami. Erãre eropa ogʉ õpa arãmi erãre: ―Soonique dohpa. Gajirã mʉa acawererã Jesu yarã mʉa iidiro dopa ta dohpague sãre õari buherire buhenirã iima masare. Mʉare wejẽdiro dopa ta erã sãre erã wejẽpehoboro dʉhyaa dohpa. Eropirã erãre árĩpehrerãre erã wejẽboro core merogã corenique mʉa, arãmi erãre. 12Pʉhrʉ cinco ñearire pãtuhaja Cordero gajiñe ñeariñere pãcʉ̃ ĩhabʉ daja. Iriñere ĩgʉ pãcʉ̃ ta, turaro yeba ñohmeabʉ. Eropigʉ ʉmʉ majagʉ abe ñigʉ gʉhyaro wahámi. Ñiriñe suhriro iro dopa ta bejagʉ ĩgʉ gʉhyaro wahámi. Eropigʉ abe ñami majagʉ di iro dopa ta diagʉ gʉhyaro wahámi. 13Eropirã necã yebague yuhridija waháma. Yucʉgʉ dʉcare miruñe weãburiboro dopa ta necã yuhridija waháma. 14Eropiro ʉmʉsi dederea wahabʉ. Paperapũre mari tũrabeo dedeodiro dopa ta dederea wahabʉ ʉmʉsi. Eropiro árĩpehreri ʉtã yucʉ sã árĩpehreri nʉgʉrori sã gajipʉgue ejanʉgaja waha wahabʉ. 15Eropa wacʉ̃ ĩarã i yeba majarã tauro oparã, ʉtã yucʉ maja wiri poheca maja goberigue duhrirã waháma. Gajirã oparã, surara oparã, doberi oparã, turarã, árĩpehrerã erã pohro majarã, erã pohro majarã árĩbirã sã yujuro ta duhrirama. 16Eropirã duhrirã ʉtã yucʉre ʉtã sãre õpa arĩrama: ―Gʉa weca yuhridijari wejẽcãque. Sihĩre opʉre ĩgʉ doaro doagʉre güitaria. Cordero gʉare ñero dipuwaja moagʉcumi. 17Gʉare árĩpehrerãre turaro dipuwaja moaburinʉ árĩtuhajaa. Eropirã ĩgʉ dipuwaja moaborore ne bocatĩusome gʉa. Eropa dipuwaja moari arĩrã gʉa weca yuhridijari wejẽcãque, arĩrama ʉtã yucʉre árĩpehrerã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\