Apocalipsis 8

1Seis papera erã pihañarare pãtuhagʉ dʉhyarañere pãtuhami Cordero. Ĩgʉ eropa pãtuhacʉ̃ yuju hora deco ʉmarogue ne ejarimaria wahabʉ. 2Eropigʉ siete anyuare Goãmʉ pohro niguirãre ĩhabʉ. Eropigʉ erãre siete cornetarire ohami gajigʉ. 3Gajigʉ anyu oropari incienso dicʉburipari opadigʉ Goãmʉre umupeori mesa pohrogue eja, niguiami. Ero ĩgʉ niguicʉ̃ baja inciensore ĩgʉre ohama. Árĩpehrerã Goãmʉ yarã ĩgʉre erã serẽra mera moreburi inciensore ohama. Eropigʉ oro mera iira mesague, Goãmʉ ĩgʉ doaro pohro árĩri mesague iri incienso Goãmʉre soe mujuburi ãhrabʉ. 4Eropigʉ anyu ĩgʉ oparapari maja inciensore mesa weca pohsiri peo soeami. Ĩgʉ eropa soera pʉhrʉ iri incienso maja imica Goãmʉ yarã ĩgʉre erã serẽra mera mʉria wahabʉ Goãmʉ pohrogue. 5Eropa wara pʉhrʉ ĩgʉ anyu i mesa maja nitire iriparigue aĩ pohsãtuhaja, yebague pohmehdijucãmi. Ĩgʉ eropa pohmehdijucʉ̃ miámi. Turaro bupu paámi. Eropiro gajiropa bʉsʉmaa, yeba ñohmemaabʉ. 6Pʉhrʉ siete anyua yujurãyeri erã cornetarire purimorã iiama. 7Yujugʉ anyu ĩgʉ yarure purimʉhtami. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ decoyeri yʉsariyeri peame mera, di mera moreriyeri yebague yurimerejabʉ. Iriyeri yurimerejacʉ̃ ta yeba ʉ̃jʉa wahabʉ. Ipẽ ʉ̃jʉabʉ: I yeba deco ejaboro pohro gohra ʉ̃jʉa wahabʉ. Eropiro iripẽta yucʉ sã taa yahsari sã ʉ̃jʉa wahabʉ. 8Anyu yujugʉ ĩgʉ eropa purimʉhtara pʉhrʉ gajigʉ anyu ĩgʉ yaru cornetare puriami daja. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ wʉadigʉ ʉtãgʉ iro dopa bejadigʉ õaro ʉ̃jʉniguidigʉ wʉariyaguere mihrua dijabʉ. Eropiro yeba ʉ̃jʉdiropẽ ta wʉariya diya poya wahabʉ. 9Eropirã wʉariya majarã wai sã deco mera ejarã gohra yujupʉ majase majarã sĩria waháma. Eropiro iri nʉcʉ gasi ta dohori gasi miria wahabʉ wʉariyaguere. 10Perã anyua erã purira pʉhrʉ gajigʉ anyu sã ĩgʉ yaru cornetare puriami daja. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ wʉadiru necãru, sihãdiru dopa ta bejadiru yebaguere yurimereja wahabʉ. I yeba maja diarire maʉ diparire yujupʉ majase majare yurimerejabʉ necãru. 11Eropiro iri nʉcʉ maʉri ta sʉ̃iriyari dujabʉ. Eropa wacʉ̃ bajarã masa iri decore sʉ̃iri decore ihrinijarã sĩria waháma. Iriru necãru sʉ̃idiru waĩcʉabʉ. 12Ʉrerã anyua erã purira pʉhrʉ gajigʉ anyu sã ĩgʉ yaru cornetare puriami daja. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ abe ʉmʉ majagʉ, ñami majagʉ sã deco erabonirã gohra poya waháma. Necã majarã sã deco erabonirã dipuru ta poya waháma. Eropiro ʉmʉgue wapicʉri horari gohra abe ne boyobirami. Ñami sãre wapicʉri horari gohra abe ñami majagʉ, necã sã ne boyobirama. 13Pʉhrʉ ĩhamemujuabʉ daja. Ʉmarogue gaa wʉwahgãgʉre ĩhabʉ. Eropigʉ ĩgʉ gaguiniguicʉ̃ peeabʉ. Õpa arãmi ĩgʉ: ―Ñetariaa. Ñetariaa. Ʉrerã anyua purinibeama dohpa. Erã purira pʉhrʉ ñetariaro waroca. Eropa wacʉ̃ i yeba árĩrã ñetariaro warãcoma, arĩ dijuami ĩgʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\