Apocalipsis 9

1Pʉhrʉ wapicʉrã anyua erã purira pʉhrʉ gajigʉ anyu ĩgʉ yaru cornetare puriami daja. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ necãru iro dopa bejagʉ árĩgʉ anyu ʉmarogue árĩdigʉ yebague yuhridijaricʉ̃ ĩhabʉ. Eropigʉ ĩgʉre peame gobe ʉ̃hcãri gobe maja sawire ohami gajigʉ. 2Eropigʉ ĩgʉ iri gobere pãgũcʉ̃ peame imica wiriabʉ. Wʉari peame imica iro dopa ta wʉaro imica wiriabʉ iri gobere. Eropiro iri imica mata abe ʉmʉ majagʉre, ʉmaro sãre dederea wacʉ̃ iiabʉ. 3Eropirã iri imica pohecague árĩrã poreroa yebague wʉdijarama. Eropirã coreba erã bʉrigã pũriro dopa ta erã bʉrigã pũriama. 4Eropigʉ taare, yucʉre, gaji taare ñero iidorebirami erãre. Masa dihtare ñero iidoreami erãre. Goãmʉ ĩgʉ waĩ aĩturiñere erã diaporire tuhuya marirã dihtare ñero iidoreami erãre poreroare. 5Eropa ñero iidorequeregʉ ta erãre wejẽdorebirami. Erãre wejẽdorebiriqueregʉ ta cinco aberi gohra masare bʉrigã pũricʉ̃ iidoreami. Coreba toarã erã pũriro dopa ta pũricʉ̃ iirã ãhrama poreroa sã. 6Irinʉrire erãre erã pũriro iicʉ̃ masa sĩridiarãcoma. Erã eropa sĩridiaquerecʉ̃ ta erãre sĩridoresome Goãmʉ. 7Oã poreroapʉ cabayua iro dopa dehyoama. Surara cabayuare erã come suhri cãhmotari suhri sãnirã dopa ta dehyoama erã poreroa. Erã dipu weca oparã erã peyari berori oro berori iro dopa peyáma. Erã diapori masa diapori iro dopa bejáma. 8Erã poari nome poari iro dopa ãhrabʉ. Eropirã erã gʉcʉri yeea gʉcʉri iro dopa ãhrabʉ. 9Sĩporã cãhmotari gasiro come gasiro iro dopa cãhmotama erã coretihbire. Eropiro erã wʉʉcʉ̃ bajarã cabayua omarã erã omaro dopa erã wʉʉri dʉpʉri bʉsʉabʉ. Cabayua tũruri gasire tararã erã gamewejẽrogue warã erã bʉsʉro dopa ta bʉsʉabʉ poreroa wʉʉri dʉpʉri. 10Eropirã coreba ĩgʉ pĩgurucʉro dopa ta toadiru ĩgʉ oparo dopa ta ãhrabʉ erã poreroa. Eropirã erã pore mera masare cinco aberi gohra pũricʉ̃ toáma. 11Eropirã erã opʉ ãhrami. Ʉ̃hcãri gobe opʉ ãhrami erã opʉ. Ĩgʉ anyu mʉrʉ ãhrami. Hebreo ya mera Abadón waĩcʉami ĩgʉ. Griego ya mera Apolión waĩcʉami. Apolión, mari ya mera arĩrã, “Ñero goroweogʉ” waĩcʉgʉ iimi. 12Poreroa masare erã ñero pũricʉ̃ toara pʉhrʉ i ñero erã tarimʉhtadiro pehrea wahabʉ. Iri pʉhrʉ pesubu ñero tarinirãcoma daja masa. 13Pʉhrʉ yuju mojotocʉ majarã anyua erã purira pʉhrʉ gajigʉ anyu ĩgʉ yaru cornetare puriami daja. Ĩgʉ eropa puricʉ̃ Goãmʉ core niguiri mesague oro mera iira mesague wereniguiri bʉsʉro carabʉ. Iri mesa maja sari wapicʉri sarogue wereniguiri bʉsʉro carabʉ. 14Eropa wereniguiro cornetare purigʉre anyure õpa wereniguiri mera bʉsʉro carabʉ: ―Wʉariyague Eufrate waĩcʉriyague peresu árĩnirãre anyuare wiuque. Erã wapicʉrã anyua ãhrima, arĩro carabʉ. 15Eroparĩcʉ̃ peegʉ anyupʉ erãre wapicʉrãre wiuami bajarã masare wejẽmorãre. I bojorire, inʉre, i horare queoro corerã iiama erã wiumorã wapicʉrã anyua. Erã corediro sihajaa. Eropirã wejẽnʉgagãrirã iiama. Árĩpehrerã deco mera erabonirãre masare wejẽmorã ãhrama. 16Eropigʉ erã anyua yarã surara, “Oã nʉcʉ ãhrima,” erã arĩcʉ̃ peeabʉ. Erã cabayua weca peyarã ãhrama. Doscientos millones surara ãhrama. 17Eropigʉ cabayua erã weca peyarã yʉ ĩanirã õpa dehyoama. Erã sĩporãrire cãhmotari suhri come suhri diari suhri, yahsari suhri, boreri suhri suhricʉama. Eropirã cabayuapʉ erã dipu yeea diarã iro dopa dehyoama. Erã disirogue peame, imica, azufre ʉ̃jʉri imica sã wiriabʉ. 18Eropiro cabayua disiro wiriri mera masare wejẽabʉ. Árĩpehrerã masa deco erabonirãre masa bajarãre wejẽama. Eropirã peame mera imica mera, azufre ʉ̃jʉri imica mera bajarã masare wejẽama. 19Erã cabayua erã disiro wiriri mera wejẽama. Eropirã erã pore mera sã wejẽama daja. Erã pore ojogorogue añaa dipu dopa bejabʉ. Eropirã iri pore mera camicʉcʉ̃ iiama erã masare. 20Bajarã masa erã wejẽ dʉhanirãpʉ erã mera majarãre wejẽcʉ̃ ĩaquererã erã ñeri iirare ne duhubirama. Watẽare umupeo duhubirama. Erã goãmarã wéanirãre umupeo duhubirama. Erã wéanirãpʉ oro mera, plata mera, bronce mera, ʉtã mera, yucʉ mera erã wéanirã ãhrama. Erã wéanirã ojocaribirama. Peebirama. Ñohmebirama. Erã eropa árĩquerecʉ̃ ta erãre masa umupeoama. 21Eropirã erã wejẽ dʉhanirã gaji ñeri sãre ne bʉjawerebirama. Masare erã wejẽrare, erã nome mera erã ñero iirare, erã yajara sãre ne bʉjawere duhubirama erã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\