Romanos 16

1Mari acawerego Febe waĩcʉgo mʉa pohrogue wabo iimo. Igo Cencrea waĩcʉri macague Jesu yarãre itamugo ãhrimo. 2Eropigo bajarãre yʉ sãre itamugo ãhrimo igo. Eropirã mʉa igo mera yujuro mera mari Opʉre umupeorã ãhraa. Eropirã igore õaro mera bocatĩrique. Eropa ta iiro gahmea marire Jesu yarãre. Eropirã igore igo gamerire gajino dʉhyacʉ̃ igore oque mʉa. 3Aquila, ĩgʉ marapo sã Priscila sã õaporo. Jesucristo yare yʉ buhecʉ̃ erã sã yʉ mera mohmeama. 4Erãre mero wejẽbocurima gajirã erã yʉre wejẽdiacʉ̃ itamuri waja. Eropigʉ erã mera mucubiria yʉhʉ. Eropirã judio masa árĩbirã Jesu yarã árĩpehrerã erã sã erã mera mucubirima. 5Eropirã Aquila ya wihi gamenererã sã Jesu yarã õaporo. Yʉ mahigʉ Epenéta sã õaporo. Ĩgʉ Asia majagʉ ero árĩgʉ Cristore umupeomʉhtadigʉ árĩmi. 6María sã õaporo. Igo mʉa mera turaro mohmeapo. 7Yʉ acawererã Andrónico, Junia sã õaporo. Peresu yʉ árĩcʉ̃ erã ta yʉre wapicʉnirã ãhrama. Eropirã yʉ core Cristore umupeonʉgañorã erãpʉ. Gajirã Jesu ĩgʉ apinirãpʉ erãre “Diaye ta õarã ãhrima,” arĩ wereniguima. 8Amplia sã yʉ mahigʉ Jesu yagʉ ãhrimi. Ĩgʉ õaporo. 9Eropigʉ Urbano sã õaporo. Ĩgʉ sã mari mera Cristo ya árĩburire mohmeami. Eropigʉ yʉ mahigʉ mera majagʉ Estaqui õaporo. 10Eropigʉ Apele sã õaporo. Ĩgʉ diaye ta õaro Jesucristore umupeomi. Ĩgʉ iiricʉrire ĩarã irire masia mari. Eropirã Aristóbulo ya wihi majarã árĩpehrerã ĩgʉ marapo ĩgʉ porã sã õaporo. 11Yʉ acaweregʉ Herodión õaporo. Eropirã Narciso ya wihi majarã Jesu yarã õapehrecãporo. 12Eropirã Trifena, Trifosa sã õaporo. Erã nome mari Opʉ Jesu mohmerire iiama. Mari mahigo Pérsida sã õaporo. Igo mari Opʉ Jesucristo yare turaro mohmemo. 13Eropigʉ Rufo mari Opʉ Jesure õaro umupeogʉ, ĩgʉ yare õaro iigʉ õaporo. Ĩgʉ pago sã õaporo. Igo yʉ pago iro dopa ta árĩgo ãhrimo. 14Asíncrito, Flegonte, Herma, Patroba, Herme, gajirã Jesu yarã erã mera majarã sã õaporo. 15Eropirã Filólogo, Julia, Nereo, ĩgʉ pagʉ mago sã Olimpa, gajirã erã mera majarã sã Jesu yarã õaporo. 16Eropirã mʉa mera majarãre bocatĩrirã mucubiriri mera mojoto ñeaque. Árĩpehrerã Jesu yarã árĩpehrero majarã mʉare õadorema. 17Yʉ acawererã, mʉa mera yujurãyeri mʉare game ĩhaturicʉ̃ iirã game dʉca waricʉ̃ iirã árĩcoma. Eropirã mʉare Jesu ya buherire goroweoma. Eropirã eropa iirãre õaro iique goroweori arĩrã. Eropa árĩrãre wapicʉbiricãque. 18Eropa iirã mari Opʉ Jesucristo yare iibeama. Ñerire erã ʉaribejari dihtare iima. Eropirã õaro wereniguirã iro dopa gʉyama masibirãre erã. Erã eropa gʉyacʉ̃ erãre õaro peenʉrʉma. Eropirã erãre wapicʉbiricãque mʉa. 19Mʉapʉ Jesure õaro yʉhrirã ãhraa. Irire árĩpehrerã masima. Eropa õaro mʉa yʉhrirã mʉa árĩcʉ̃ pee mucubiria yʉhʉ. Eropigʉ õaro mʉa iiborore masicʉ̃ gahmea yʉhʉ. Eropigʉ ne ñeri sãre mʉa iibiricʉ̃ gahmea yʉhʉ. 20Eropigʉ Goãmʉ marire õaro árĩcãcʉ̃ iigʉ merogã pʉhrʉ watĩre tarinʉgagʉ iibasagʉcumi mʉare. Mari Opʉ Jesucristo õaro mʉare itamuniguicãporo. 21Timoteo yʉ mera majagʉ mʉare õadoremi. Yʉ acawererã Lucio, Jasõ, Sosípate mʉare õadorema. 22Yʉhʉ Tercio ipũre gojabasagʉ ãhraa Pablore. Yʉhʉ Jesu yagʉ árĩgʉ mʉa Jesu yarãre õadorea. 23Gayo ya wihi árĩcãgʉ iiaa yʉhʉ Pablo. Ĩgʉ ya wihigue Jesu yarã gamenerema Goãmʉre umupeomorã. Ĩgʉ sã mʉare õadoremi. Eropigʉ Erasto i maca majarã oparãre niyeru dibubasagʉ mʉare õadoremi. Mari acaweregʉ Jesu yagʉ Cuarto sã mʉare õadoremi. 24Mari Opʉ Jesucristopʉ mʉare árĩpehrerãre õaro iiporo. Eropa ta iiporo. 25Mari Opʉ Jesucristo ya buheri mera õari buheri mera Goãmʉ mʉare ĩgʉre guñaturanemocʉ̃ iimasimi. Iribojegue iri õari buheri ne masa masibiriri buheri árĩriyoro. Dohpaguere Goãmʉ yare weremʉhtanirã erã gojara mera iri buherire masidoregʉ iimi. Yʉ sã irire buhea. Iri buherire árĩpehrero majarã dohpaguere masima. Goãmʉ eropa árĩniguicãgʉ dorero dopa ta erã masima. Iri buherire ĩgʉ ta weredorepʉ masa ĩgʉre erã yʉhriborore, ĩgʉre erã umupeoboro sãre. Eropirã ĩgʉre “Diaye ta õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩ umupeorã. Ĩgʉ yujugʉ ta Goãmʉ õaro masipehogʉ ãhrimi. Jesucristo ĩgʉ itamuri mera Goãmʉre eropa umupeoniguicãrã mari. Eropa ta iirã. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\