Romanos 6:13

13Ñerire iirã árĩbiricãque. Mʉa peamegue wabonirãre Jesucristo ĩgʉ taunirã ãhraa. Ĩgʉ eropa iinirã árĩrã õpa arĩque Goãmʉre: “Mʉhʉ, yʉ Opʉ ãhraa. Eropigʉ yʉhʉ mʉ gamero dopa iigʉ, mʉ dorerire iiniguicãgʉca ʉmʉri nʉcʉ pare,” arĩque Goãmʉre. Eropirã õarire iirã Goãmʉ ĩgʉ gameri dihtare iirã árĩque mʉa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More