TITO 1

1Yʉhʉ Pablo mʉre Titore gojaa. Goãmʉ pohro majagʉ, Jesucristo yare ĩgʉ buhedore ĩgʉ apidigʉ ãhraa. Goãmʉ ĩgʉ beyenirã Jesure erã umupeoburire, õari buherire erã masiburire Jesu buhedoregʉ yʉre apimi. Iri buheri Goãmʉ ĩgʉ dorediro dopa ta mari iiburire werea. 2Eropigʉ árĩpehrerinʉri Goãmʉ yarã ʉmarogue erã õaro árĩniguiboro sãre buhea erãre. Goãmʉ ne gʉyari marigʉ i yebare ĩgʉ ĩhacũnuguboro core “Yʉ pohrogue eropa õaro árĩniguicãrãcoma,” arĩ apipʉ marire. 3Eropigʉ ĩgʉ queoranʉ árĩcʉ̃ ĩgʉ eropa arĩ apirare masidoredigʉ árĩmi masare. Eropa ta masidoregʉ yʉre erãre weredoremi ĩgʉ marire taugʉ. 4Mʉre Jesu yare buhebʉ. Yʉ eropa buhecʉ̃ peegʉ, Jesure umupeonʉgabʉ mʉhʉ yʉ umupeoro dopa. Eropigʉ mʉhʉ yʉ buhedigʉ árĩgʉ diaye ta yʉ magʉ iro dopa árĩgʉ ta iiaa. Mʉre ire gojabeogʉ iiaa. Eropigʉ Goãmʉ mari Pagʉ, Jesucristo marire taugʉ itamuri mera mʉre õadorea. Ĩgʉ itamuri mera õaro árĩque mʉhʉ. 5Creta waĩcʉri nʉgʉro yʉ mʉre apicʉ̃ Jesu yarã erã buheboro dʉhyanibʉ irisubure. Eropigʉ erã iiburire werebure apibʉ yʉhʉ mʉre. Eropigʉ macari nʉcʉ majarã Jesu yarã oparã árĩmorãre beyedoregʉ apibʉ mʉre. 6Erã oparã Goãmʉ pohro majarã ãhrima. Eropigʉ erãre beyegʉ õarãre beyeque gajiropa iibirãre. Eropigʉ yujugo ta marapocʉrã árĩrãre beyeque. Eropigʉ “Bu árĩgʉ ãhraa yʉhʉ,” arĩ pepirãre beyeque. Eropigʉ mata guabirãre, merebirãre, masa mera gamequeãbirãre, niyerure gamebirãre beyeque. Eropa beyegʉ erã ya wihire ñajarãre õaro ĩhadiburãre, õaripʉre sʉarãre, pee masirãre, õaripʉre iiniguirãre, ñeri marirãre, erã ʉaribejarire iibirãre, teboro mariro mohmerãre, õarire iiniguirãre beyeque. Eropirã mʉa beyerã porãre õpa árĩro gahmea. Jesure umupeorã, õarire iiniguirã, árĩpehrerãre õaro yʉhrirã árĩro gahmea oparã porãre. 9Eropirã õari buherire queoro mari buhediro dopa ta ne duhubirã árĩporo oparã mʉ beyenirã. Eropirã õari buherire wererã árĩrãcoma. Eropa iirã õari buherire gamebirãre buherã erã ya gʉyari árĩcʉ̃ masicʉ̃ iirãcoma erã. Eropigʉ õaro beyeque Jesu yarã weca oparã árĩpehrerãre. Bajarã erã oparãre tarinʉgarã, õaro pepi wereniguibirã, gʉyarã ãhrima dohpaguere. Eropa iirã yujurãyeri Moise dorerire iidorerã tamera ñetariaro iirã iima. Erã buheri iri diaye árĩbiricʉ̃ erãre masicʉ̃ iiro gahmea. 11Erã Moise dorerire iidorerãpʉ gʉyarire buherã niyerure wajatadiarã buhema. Eropa buherã yujuyeri wiri majarãre árĩpehrerãre Goãmʉ yapʉre cóãcʉ̃ iirã iicoma erã. Erã eropa iicʉ̃ erãre iidorebiricãro gahmea. 12Iribojegue weredigʉ Creta majagʉ árĩqueregʉ ta õpa arĩ werepʉ: “Creta nʉgʉro majarã eropa gʉyaniguirã waĩcʉma. Ñerire iirã diayea iro dopa iirã ãhrima. Eropirã pagari barã árĩrã ne mohmediabeama,” arĩpʉ ĩgʉ ĩgʉ ya nʉgʉro majarãre. 13Ĩgʉ eropa arĩra diaye ta ãhraa. Erã eropa árĩcʉ̃ ĩagʉ erãre turaro wereque Jesu ya buheripʉre erã õaro pee masiboro dopa. 14Eropigʉ “Judio masa iribojegue majarã erã arĩ bocarare peebiricãque,” arĩ wereque erãre. Jesu yare gamebirã erã doreri sãre Creta majarã erã peenʉrʉbiriborore wereque erãre. 15Õpa ãhraa. Dipuwaja marirã õari dihtare pepima. Ñerire iiniguirãpʉ ñeri dihtare pepima. Erã pepiripʉ ñetaria. Eropirã õaripʉre beyemasibeama. 16Erã “Goãmʉre masia gʉa,” arĩquererã ta ñerire iima. Eropa iinirã erã árĩcʉ̃ ĩarã Goãmʉre masibirã erã árĩcʉ̃ masia mari. Eropirã erã ñetariarã, Goãmʉ yare tarinʉgarã ãhrima. Eropirã õarire iimasibeama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\