TITO 2

1Mʉpʉ buhegʉ õari buheri arĩdiro dopa ta õaro buheque. 2Mʉrãpʉre õpa wereque: “Mʉa gʉhyadiarã, masa erã umupeorã, pee masirã, ‘Goãmʉ diaye iigʉ ãhrimi,’ arĩ umupeorã, õari buherire õaro iirã, Jesure masa sãre mahirã, ñero tariquererã ta yujuro bojerã árĩque,” arĩ wereque erãre. 3Mʉrã nome sãre eropa ta arĩ wereque: “Gʉhyadiarã nome, ñeri quere werewʉabirã nome, merebirã nome árĩque,” arĩ wereque erã nome sãre. Eropirã erã nome õarire gajirãre buheporo. 4Eropa iirã õpa arĩ buheporo mʉrã nome nómeñaripʉre: “Mʉa marapʉ sʉmarãre mʉa porã sãre mahique,” arĩ buheporo. 5“Eropirã mʉa pee masirã nome, gajirã ʉma mera ñero iibirã nome, mʉa ya wihi majare õaro ĩhadiburã nome, õaro iirã nome, mʉa marapʉ sʉmarãre õaro yʉhrirã nome árĩque,” arĩ buheporo mʉrã nome nómeñaripʉre. Erã eropiicʉ̃ ĩarã gajirãpʉ “Goãmʉ yare umupeorã ñero iirã ãhrima,” arĩmasibeama mʉare. 6Eropigʉ mamarã sãre õpa wereque: Pee masirã árĩporo erã. 7Eropigʉ mʉpʉ õari dihtare iiniguicãque mʉre erã ĩhacũburire. Buhegʉ ne gʉyaro mariro buheque. Eropa buhegʉ gʉhyadiaro mera buheque mʉhʉ. 8Eropa buhegʉ õaro pee masiri mera buheque ne gajirã mʉre erã weresãmasibiriburire. Mʉ eropa buhecʉ̃ ĩarã marire ĩhaturirã árĩquererã ta marire bu gohra ta werewʉamasibeama. Marire eropa werewʉamaacãrã gʉhyasĩuro warãcoma erã. 9Eropigʉ pohro majarãre õpa doreque: Erã oparãre õaro yʉhrirã árĩporo. Eropirã erã oparãre õaro mucubiricʉ̃ iiporo. Eropa dihta iiporo. Eropirã erã oparãre pũriro mera yʉhribiricãporo. 10Eropirã erã oparã yare yajabiricãporo. Eropirã õarã erã oparã dorerire õaro iiniguicãrã árĩporo. Erã eropa õaro yʉhrirã árĩcʉ̃ ĩarã Goãmʉ marire taugʉ ĩgʉ buherire pee sʉarãcoma gajirã. 11Masare ĩgʉ mahirire Goãmʉ mari masare masicʉ̃ iituhajami. Mari masare eropa mahigʉ árĩpehrerã peamegue wabonirãre Goãmʉ turaro taudiami. 12Masare eropa mahigʉ Goãmʉ marire õpa doremi: Ñeri iirire, ñerire ʉaribejarire duhucãdoremi marire. Goamʉ turagʉ, Jesucristo marire taugʉ ĩgʉ õarire mari ĩaburinʉre, ĩgʉ õaro mera dujariburinʉre mari corerã iiaa. Eropigʉ mari corerinʉ mari corerisubu, mari pee masirã, õarire iiniguirã, Goãmʉre umupeoniguirã marire árĩdoremi Goãmʉ. 14Ĩgʉ Jesucristo mari ya árĩburire ta sĩridi árĩmi. Árĩpehrerã mari ñeri iirire duhucʉ̃ iibu, marire ĩgʉ yarã wacʉ̃ iibu sĩridi árĩmi. Mari ñerire ĩgʉ eropa cóãcʉ̃ mari ñerire iira dipuwaja marirã árĩrãca. Eropirã turaro õarire iidiarã árĩrãca. 15Ire árĩpehrerire iri nʉgʉro majarãre Jesu yarãre buheque mʉhʉ. Erã opʉ árĩgʉ ta iiaa mʉhʉ. Eropigʉ erãre wereque. Eropigʉ erã ñerire iicʉ̃ ĩagʉ wereque erãre. Eropirã árĩpehrerã gajirã mʉre cóãdiabiricãporo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\