TITO 3

1Õpa guñacʉ̃ iique ero majarã Jesu yarãre: Erã oparãre õaro yʉhrirã árĩporo. Eropirã árĩpehrerire õari dihtare iirã árĩporo. 2Eropirã gajirãre ne quere goroweobiricãporo. Game dʉyasobiricãporo. Eropirã masa õarã, árĩpehrerãre umupeorã árĩporo. 3Iribojegue mari sã pee masibirã, tarinʉgarã, gʉyarire peenʉrʉrã, ñerire iisʉarã, ñerire ʉaribeja duhumasibirã, ʉmʉri nʉcʉ ñerire iiniguirã, gajirãre erã gajinore opacʉ̃ ĩhaturirã árĩmʉriribʉ mari sã. Eropirã marire gajirã ĩhaturimʉrima. Eropirã mari sã erãre ĩhaturimʉriribʉ. 4Eropa árĩnirã árĩquerecʉ̃ ta Goãmʉ marire peamegue wabonirãre taumi. Eropa taugʉ ĩgʉ ĩgʉ õagʉ árĩrire, masare ĩgʉ mahirire marire ĩhmudi árĩmi. Õaro mari iira mera taubirimi marire. Marire mojomoro ĩagʉ mari ñeri iirare coegʉ Espíritu Santo mera marire taumi. Eropa iigʉ marire ĩgʉ porã wacʉ̃ iimi. Eropigʉ Espíritu Santopʉ mari õarã árĩburire marire gohrotomi. 6Jesucristo mari ñeri iira dipuwaja ĩgʉ sĩri, masa mʉriara mera Goãmʉ ĩgʉ Espíritu Santore omi marire wʉaro ĩgʉ turarire mari opaboro dopa. 7Marire mahigʉ, marire õaro iidiami. Eropigʉ ĩgʉ, ĩgʉ Espíritu Santore omi, ñeri iira dipuwaja marirã mari árĩborore, ʉmarogue mari eropa õaro árĩniguicãborore. Mari eropa árĩniguiburire masirã irire mucubiri corerã iiaa mari. 8Iri yʉ werera diaye ta ãhraa. Eropigʉ irire yʉ werediro dopa ta masare buhegʉ iri dorerire iipehodoreque mʉhʉ. Eropigʉ Goãmʉre umupeorãre irire buheque õarire erã õaro iiboro dopa. I yʉ arĩ buhera õari buheri ãhraa. Eropirã masa i buherire erã peenʉrʉcʉ̃ õaro itamuri árĩroca erãre. 9Gajirã wereniguiripʉ duhpiburi árĩbeaa. Erã masibiriquererã ta erã arĩ dʉyasoma. Erã ñecʉ sʉmarã arĩ bocarare game dʉyasoma. Moise dorerire arĩ dʉyasoma. Erã eropa arĩ dʉyasori iri árĩpehreri duhpiburi árĩbeaa. Eropigʉ irire peenʉrʉbiricãque. Mʉ sã dʉyasobiricãque. 10Mʉa mera majagʉ eropa game dʉyasogʉ mʉa basi game dʉca wacʉ̃ ĩgʉ iicʉ̃ ĩagʉ “Iibiricãque,” arĩque ĩgʉre. Yujusubu, pesubu irire ĩgʉre mʉ iidorebirira pʉhrʉ ĩgʉ yʉhribiricʉ̃ ĩagʉ ĩgʉre wapicʉ duhucãque. 11Eropa dʉyasogʉ ñeri dihtare ʉaribejaniguigʉ ãhrimi. Eropa ĩgʉ iicʉ̃ ĩarã ĩgʉ ñegʉ árĩcʉ̃ masi, ĩgʉre wapicʉbiricãro gahmea. 12Nicopoligue puhirópẽ árĩbu iiaa. Eropigʉ Artemare o Tíquicore mʉ pohrogue yʉ obeomʉhtacʉ̃ eroguere yʉre bocatĩrigʉ árĩque mʉhʉ. 13Eropigʉ dorerire õaro mehregʉre Zena waĩcʉgʉre, Apolo sãre õaro itamuque erã waborore. Eropigʉ erã gamerire árĩpehrerire oque erãre dʉhyaro mariro. 14Eropirã Jesu yarã mari mera majarã õarire iipoporo. Gajinore opapehobirãre erã itamuboro dopa, õarire iiniguirã erã árĩboro dopa eropa iiporo. 15Árĩpehrerã yʉ mera majarã mʉre õadorema. Ero árĩrã Jesu yarã gʉare mahirã õaporo. Árĩpehrerãre mʉare Goãmʉ ĩgʉ mahiri mera turaro õadorea. Eropa ta árĩniguicãporo. Iripẽta ãhraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\