1 KORƐ̃TƖ 10

1Yɛbr ɩ, a yele na ta a tɩ sãakʋm mɩnɛ a Mõyiir daar a, ɩ̃ bɛ bɔbr kɛ́ nyɩ ɩ zɔn a ƴãw ɛ. Bɛ za nɛ bɛ a zũzũwr tɩ piw tɛr, bɛ za nɛ bɛ tɩ kpɛ gãw a Kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ-zɩɛ. 2Bɛ za nɛ bɛ tɩ lãw nɩ a Mõyiir de a suob a zũzũwr pʋɔ nɩ a Kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ-zɩɛ pʋɔ. 3Bɛ za nɛ bɛ tɩ dɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ bʋ̃-dɩ-been, 4ɛ nyũ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ bʋ̃-nyuura-been: Naaŋmɩn Vʋʋrʋ pìir kãw, na tɩ bɩɛlɛ bɛ a pʋɔ n'a kʋ̃ɔ tɩ yire bɛ nyuur: a pìir nɛ tɩ ɩ n a Kɩrɩta. 5Ɛ cɛ a bɛ yaga zie bɛ tɩ pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ ɩ, lɛ so bɛ tɩ kpi pàw a wɛja-kpalɛ. 6A yele a ŋa ɩ na, k'aa tʋ̃ɔ ɩ wulu a tɩ zie, kɛ́ tɩ taa bɔbr a yel-faa mɛ̃ a bɛl na tɩ dãw bɔ a ɩ. 7Nyɩ taa lɩɛbɛ nɩbɛ na maalɛ tɩbɛ a ɩ, mɛ̃ a lɛ bɛ mɩnɛ kãw na tɩ ɩ a bɛ pʋɔ a ɩ, mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a: «A nɩ-bʋʋrɛ tɩ zɩ̃ na kɛ́ bɛ dɩ ɛ nyũ, al pùorí bɛ ìr kɛ́ bɛ dɩɛnɩ.» 8Tɩ mɩ̀ ta tuur a pɩ̃ɔ-yele pùor mɛ̃ a lɛ a bɛ mɩnɛ kãw na tɩ ɩ a bɛ pʋɔ a ɩ: bɛ kpi n bibi-been ta nɩbɛ tur lɩzɛr nɩ ata. 9Tɩ mɩ̀ ta ɩrɛ a Sore kaar ɛ, mɛ̃ a lɛ a bɛ mɩnɛ kãw na tɩ ɩ a bɛ pʋɔ a ɩ: wɩɩr kʋ́ bɛ na. 10Nyɩ ta buule zɛbr ɩ mɛ̃ a lɛ a bɛ mɩnɛ kãw na tɩ ɩ a bɛ pʋɔ a ɩ: a kũu malkɩ tɩ kʋ́ bɛ na pàw pɛr. 11A yele a ŋa tɩ ta bɛ na k'aa ɩ wulu, ɛ́ bɛ sɛb ɩ a yele a ŋa a tɩɩm wulu ƴãw, tɩɩm na be a yele baarʋ vuo pʋɔ a. 12A na ɩ a ŋa a, nɩr wa tɩɛrɛ k'ʋʋ ar ɩ sa-ƴẽwn a, ʋ gu vla taa lore ɩ. 13A bɛlʋ al za na ta nyɩ a, ɩ n a al na tarɛ a nɩsaalbɛ a. A lɛ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na ɩ na a, ʋ bɛ mɩ́ lɩɛb a bɛr ɛ, ɛ bɛ mɩ́ lɛ saw kɛ̀ bɛlʋ na zuo a nyɩ fãw a ta nyɩ ɛ. A bɛlʋ wa ta nyɩ a, ʋ na kʋ̀ nyɩ nɩ a fãw nyɩ tʋ̃ɔ a bɛlʋ, ɛ yi zaa a bɛlʋ pʋɔ. 14Alɛ so, ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ, nyɩ zɔrɛ dɛrɛ a tɩbɛ maalʋ. 15Ɩ̃ ƴɛrɛ nɩ a nyɩ zie mɛ̃ nɩbɛ na bãw yã a zie; nyɩ mɩŋa za nyɩ jieli nyɛ̃ a lɛ ɩ̃ na yere a. 16A yaanɩ koli-nyuura tɩ na mɩ́ puore nɩ a yaanɩ a, a Kɩrɩta zɩ̃ɩ pʋɔ bɛ n'a tɩ mɩ́ pʋɔ ɩ? A dipɛ̃ tɩ na mɩ́ ŋmarɛ pone a, a Kɩrɩta ƴãgan pʋɔ bɛ n'a tɩ mɩ́ pʋɔ ɩ? 17Dipɛ̃-been na n'ʋ a, a tɩɩm nɩ-yaga bɛ ŋa za, tɩ ɩ n ƴãgã-been, a tɩ za na mɩ́ lãw 'wɔb a dipɛ̃-been a ƴãw. 18Nyɩ nyɛ̃ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ a: a bɛlɩ dem na 'wɔbr a nɛnɛ bɛ na de kʋ̀ a Naaŋmɩn a, bɛ bɛ mɩ́ lãw nɩ a Naaŋmɩn na so a bawr-maal-kuur a bɩɩ? 19Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ yel? K'aa nɛn bɛ na kʋ́ ƴãw a tɩɩb ƴãw a, bɩɩ k'aa tɩɩb ɩ n bʋ̃-sɩza bɩɩ? 20Ʋ̃ʋ'hʋ̃! Ɩ̃ yere na k'aa bawr-maal-nɛnɛ a tɩbɛ dem na kʋ́rɛ a, kɔ̃tɔmɛ n'a bɛ kʋ́rɛ kʋ̀rɛ, Naaŋmɩn bɛ n'ʋ ɛ. Ɛ ɩ̃ bɛ bɔbr kɛ nyɩ lãw nɩ kɔ̃tɔmɛ ɩ. 21Nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ mɩ́ nyũ a Sore koli-nyuura ɛ mɩ̀ lɛ nyũ a kɔ̃tɔmɛ dem ɛ, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ mɩ́ pʋɔ a Sore dɩb pʋɔ ɛ mɩ̀ lɛ pʋɔ a kɔ̃tɔmɛ dem pʋɔ ɩ. 22Bɩɩ tɩ bɔbr a kɛ tɩ ɩ a Sore nyuur ìr bɩɩ? Tɩ tɛr ɩ fãw zuo ʋ bɩɩ? 23Nyɩ mɩ́ yel a: «Sɔr be n be bom za ƴãw». Sɩza n'a, ɛ cɛ bom za bɛ sɛw taa nɩ ɛ! «Sɔr be n be bom za ƴãw», ɛ cɛ a za bɛ maalɛ a lãw ɛ. 24Kãw za ta mɩ́ bɔbr a ʋ tɔnɛ tɛwr ɛ, ʋ mɩ́ bɔbr a ʋ tɔ dem. 25Bom za bɛ na kʋɔrɛ daa pʋɔ a, nyɩ dɩrɛ ʋ ɛ ta bɛr a nyɩ tɩɛrʋ sowre nyɩ bom ɛ. 26Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a: «A Sore so a tẽsɔw nɩ a ʋ pʋɔ bome za.» 27Nɩr na bɛ saw de a Sore a, ʋlɛ wa bʋɔlɩ nyɩ nyɩ saw cen a ʋ bʋɔlʋ a, nyɩ tɩ dɩrɛ bom nɛ za ʋ na kʋ̀rɛ nyɩ a, ɛ ta bɛr a nyɩ tɩɛrʋ sowre nyɩ bom ɛ. 28Ɛ cɛ nɩr wa yel kʋ̀ nyɩ: «Bɛ kʋ̀ n a nɛn ŋa ƴãw tɩɩb ƴãw», nyɩ taa 'wɔbr ʋ ɛ, a sob nɛ na yel kʋ̀ nyɩ a zũú, nɩ a nyɩ tɩɛrʋ zũú. 29A ka a, a nyɩ tɩɛrʋ ƴɛrʋ bɛ n'a ɩ̃ ƴɛrɛ ɩ, a sob nɛ na yel kʋ̀ nyɩ a, tɩɛrʋ n'ʋ ɩ̃ yere. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bʋ̃ʋ ƴãw n'a nɩ-yũo tɩɛrʋ na bãwnɛ a ɩ̃ tʋɔra sob yele? 30Mãa mɩ́ wa pùori a Naaŋmɩn yaanɩ ɛ dɩ a ɩ̃ bʋ̃-dɩra a, bʋ̃ʋ ƴãw n'a bɛ na yere mɛ̃ bʋ̃-dɩra ƴãw ɩ̃ na pùori a Naaŋmɩn yaanɩ a? 31A na ɩ a ŋa a, dɩb a nyɩ dɩrɛ bɩɩ nyub a nyɩ nyuur a, bom nɛ za nyɩ na ɩrɛ a, nyɩ ɩrɛ a za a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãw. 32Nyɩ ta ɩrɛ bom na na ɩ nɩr faa lo a ɩ, a Zifʋ mɩnɛ zie bɩɩ a bɛl na bɛ ɩ Zifʋ mɩnɛ a zie bɩɩ a Naaŋmɩn Lãw-yir zie ɩ, 33mɛ̃ a lɛ a mãa tɔr za na ƴãw fãw ɩrɛ a yele za pʋɔ kɛ a nʋmɛ a nɩbɛ za zie a, mãa na bɛ bɔbr ɩ̃ tɔnɛ, ɛ bɔbr a nɩbɛ yaga zie tɔnɛ, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\