1 KORƐ̃TƖ 11

1Nyɩ cɔwrɛ mɛ̃, mɛ̃ a lɛ mãa mɩŋa na cɔwrɛ a Kɩrɩta a. 2Ɩ̃ mʋʋrɛ nyɩ na nyɩ na tɛr a ɩ̃ tɩɛrʋ a yele za pʋɔ a, ɛ maal tuur a wulu ɩ̃ na lʋɔrɩ kʋ̀ nyɩ a. 3Ɛ cɛ, ɩ̃ bɔbr a kɛ nyɩ bãw a yel ŋa pɛr vla: dɛb za zu-sob ɩ a Kɩrɩta; a pɔw zu-sob ɩ a dɛb, ɛ a Kɩrɩta zu-sob ɩ a Naaŋmɩn. 4Dɛb za na puore bɩɩ ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ ɛ 'lẽ a ʋ zu pàw a, ʋ bɛ ƴãwnɛ a ʋ zu-sob ɛ. 5Ɛ cɛ pɔw za na puore bɩɩ ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ ɛ bɛ 'lẽ bom pàw a ʋ zu a, ʋ bɛ ƴãwnɛ a ʋ zu-sob ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ɩ na mɛ̃ ʋ fɔr ɩ a zu a. 6A pɔw bɛ wa 'lẽne fãtara a, ʋ̃ʋ ƴãw bɛ põ ʋ a zu. Ɛ cɛ a zu pob bɩɩ a zu fɔrʋ wa ɩrɛ vĩ pɔw zie a, ʋ̃ʋ 'lẽ fãtara. 7Dɛb ʋl a, ʋ bɛ tɛr sɔr na 'lẽ a ʋ zu pàw ɛ; ʋ ɩ n a Naaŋmɩn ŋmaarʋ nɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ɛ a pɔw ɩ a dɛb yúor-vɩɛlʋ-danʋ. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, dɛb bɛ n'ʋ bɛ ír a pɔw pʋɔ ɩ, pɔw n'ʋ bɛ ír a dɛb pʋɔ. 9Ɛ pɔw ƴãw bɛ n'a bɛ ír a dɛb ɛ, dɛb ƴãw n'a bɛ ír a pɔw. 10Alɛ so a fɛr kɛ a pɔw ƴãw a ʋl mɩŋa nɩ-kpɛ̃ɛnʋ bãwfʋ a ʋ zũú, a malkɩ mɩnɛ ƴãw. 11Ɛ cɛ tɩɩm nɩ a Sore lãw-taa pʋɔ a, a dɛb nɩ a pɔw bɛ be za na bʋ́r taa ɩ. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ a pɔw na yi a dɛb zie a, lɛ mɩ̀ n'a a pɔw mɩ̀ dɔw a dɛb, ɛ a za yi Naaŋmɩn zie. 13Nyɩɩm tɛɛ za nyɩ jieli nyɛ̃ a: a sɛw na kɛ pɔw puore Naaŋmɩn ɛ bɛ 'lẽ a ʋ zu pàw bɩɩ? 14A yele na ɩrɛ a lɛ a, bɛ tʋ̃ɔ wule nyɩ kɛ́ dɛb na tɛr zukɔbr wowr a, bɛ ƴãwnɛ ʋ tʋɔra ɩ, 15ɛ cɛ a pɔw zie, a ɩ dɛpaalʋ ɛ? Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ kʋ̀ ʋ nɩ a zukɔbr wowr k'aa ɩ a ʋ fãtara. 16Ɛ nɩr wa cãa bɔbr k'ʋʋ ŋmɩɛr nɔkpɛn a yel ŋa ƴãw a, ʋ̃ʋ bãw k'aa tɩɩm nɩ a Naaŋmɩn Lãw-yie bɛ lɛ tɛr tub a mɩnɛ kãw a puoru yele ƴãw ɛ. 17A yel ŋa na gã zi-been baar a, a nyɩ kpaa-taa ƴãw a, ɩ̃ bɛ mʋʋrɛ nyɩ ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a sɛw na k'aa maalɛ nyɩ, ɛ cɛ a nɩ̃ɛ na sãwnɛ nyɩ bɛ dɩ vuo ɩ. 18A yel dãw-niwn sob ɩ ŋa: bɛ yel a kʋ̀ m, kɛ́ nyɩ na mɩ́ wa ɓã taa a, ɛ́ bʋ́r-taa mɩ́ be n a nyɩ cara pʋɔ, ɛ ɩ̃ tɩɛr kɛ a a ŋa bɛ na yel a, a mɩnɛ ɩ n yel-mɩŋa. 19Mɔ̃ mɩ̀, a sɛw na kɛ́ bʋ́r-taa be a nyɩ sɔgɔ, kɛ̀ bɛ tʋ̃ɔ bãw a bɛlɩ dem na sɩrɩ bɛ lɛbr pùor a nyɩ pʋɔ a. 20Nyɩ na mɩ́ wa ɓã taa a, a Sore dɩb bɛ n'ʋ nyɩ mɩ́ dɩrɛ ɩ. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dɩb daar na mɩ́ wa ta a, ŋa za mɩ́ maw na dɩ a ʋ dem, kɛ̀ kɔ̃ mɩ́ kpɩɛr kãw ɛ ƴẽn sob kuole. 22A ɩ lɛ, nyɩ dɛ bɛ tɛr yie na mɩ́ zɩ̃ a be dɩrɛ ɛ nyuur bɩɩ? Bɩɩ a Naaŋmɩn Lãw-yir ʋ nyɩ bɛ bʋɔlɛ bom, ɛ bɔbr kɛ nyɩ tʋʋr a bɛlɩ dem na bɛ tɛr bom a? Ɩ̃ pãa yel kɛ bʋnʋ kʋ̀ nyɩ a? Ɩ̃ mʋʋrɩ nyɩ bɩɩ? Towtow! A a ŋa ƴãw a, ɩ̃ bɛ mʋʋrɛ nyɩ ɛ. 23Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, yel ŋa n'ʋ ɩ̃ páw a Sore zie ɛ mɩ̀ lʋɔrɩ kʋ̀ nyɩ: a ʋlɩ tɩ̃ɩsɔw nɛ bɛ na tɩ nyɔw a Sore Yeezu tɩr a, ʋ tɩ de nɩ dipɛ̃, 24ɛ ʋ na wa pùori a Naaŋmɩn yaanɩ baar a, ʋ nyɔw ʋ na ŋma ɛ yel: «A ŋa ɩ n a ɩ̃ ƴãgan a nyɩ ƴãw, nyɩ maalɛ a a ŋa tɩɛrɛ nɩ a ɩ̃ yele.» 25A dɩb pùorí, ʋ mɩ̀ tɩ ɩ n a lɛ a koli-nyuura ƴãw yere nɩ: «A koli-nyuura ŋa ɩ n a Wõ-ta-paala na bin nɩ a ɩ̃ zɩ̃ɩ a, nyɩ mɩ́ maalɛ a a ŋa tɩɛrɛ nɩ a ɩ̃ yele, lɛn daar za nyɩ na mɩ́ wa nyuur a a.» 26Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, lɛn daar za nyɩ na mɩ́ 'wɔbr a dipɛ̃ ŋa ɛ nyuur a koli-nyuura ŋa pʋɔ divɛ̃ a, a Sore kũu n'a nyɩ mɩ́ yere gùre nɩ a ʋ waa. Dipɛ̃ nɩ divɛ̃ (11.26). 27Alɛ so, sob nɛ nãá wa 'wɔbr a Sore dipɛ̃, 'wɔbrʋ na bɛ sɛw a, ɛ nyuur a koli-nyuura pʋɔ divɛ̃, nyub na bɛ sɛw taa nɩ a, na ƴãw na ʋ mɩŋa ɩ sãwna sob a Sore ƴãgan nɩ a ʋ zɩ̃ɩ ƴãw. 28A na ɩ a ŋa a, ŋa za mɩ́ sowr ʋ tʋɔra kaa ɛ bãw 'wɔb a dipɛ̃ ŋa, ɛ nyũ a divɛ̃ a ŋa; 29bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na 'wɔbr a dipɛ̃ ɛ nyuur a koli-nyuura pʋɔ divɛ̃, ɛ bɛ tɩɛrɩ bãw k'aa Sore ƴãgan n'ʋ a, a ʋ sob bɔbr ɩ ƴɛrʋ ƴãwnɛ ʋ tʋɔra. 30Alɛ n'a so a baalbɛ nɩ a nɩ-kɔwr bɛ dɩ vuo a nyɩ pʋɔ ɩ, ɛ yaga kpi. 31Tɩmɛ mɩ́ tɩ sowri tɩ tʋɔra kaa a, bɛ kʋ̃ʋ wa tɩ maalɛ nɩ tɩ ƴɛrʋ ɛ. 32Ɛ cɛ a Sore mɩ́ maal ɩ tɩ nɩ ƴɛrʋ ɛ kpãa tɩ, kɛ́ tɩ taa wa lãw nɩ a tẽ-daa nyɛ̃ dɔwrʋ ɛ. 33A na ɩ a ŋa a, yɛbr ɩ, nyɩmɛ mɩ́ wa ɓã taa a Sore dɩb ƴãw a, nyɩ mɩ́ zɩ̃ gu taa; 34kɔ̃ wa kpɩɛr nɩr a, ʋ̃ʋ dɩ a ʋ yir, a nyɩ ɓã-taa ta mɩ́ ɩ a nyɩ dɔwrʋ ƴãw ɛ. Ɛ a yele al na cɛ a, ɩ̃ na maal a na mãa wa ta a nyɩ zie a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\