1 KORƐ̃TƖ 14

1Nyɩ bɔbr a nɔ̃wfʋ. Nyɩ mɩ̀ bɔbr a maalʋ a Vʋʋrʋ Sõw na tɩrɛ a, baa zuo a za a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ tome maalʋ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃ ʋlɩ sob na ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, nɩsaalbɛ zie bɛ n'a ʋ ƴɛrɛ ɩ, Naaŋmɩn zie n'a, nɩr za na bɛ wone a ʋ ƴɛrʋ a ƴãw. A Vʋʋrʋ Sõw mɩ́ ƴãw ʋ nɩ yã ʋ manɛ yele nɩsaal yã na kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw tɔ a. 3Ɛ cɛ sob nɛ na ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ a, ʋ ƴɛrɛ nɩ a nɩsaalbɛ zie, k'ʋʋ ɩ a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb kɛrɛ dɔwlɛ, k'ʋʋ kpaalɩ bɛ, k'ʋʋ mɔwlɩ bɛ. 4Ʋlɩ sob na ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, ʋ yõ n'ʋ nyɛrɛ a tɔnɛ, ɛ cɛ sob nɛ na ƴɛrɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ a, a lãw nɩbɛ za nɛ bɛ nyɛrɛ a tɔnɛ. 5Mãa zie a, ɩ̃ bɔbr a kɛ́ nyɩ za nãá ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, ɛ cɛ nyɩ ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ, alɛ n'a ɩ̃ nɔnɛ zuo. A sob nɛ na ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, ʋlɛ bɛ mɩ́ wa ír a pɛr a lãw nɩbɛ tʋ̃ɔ nyɛ̃ tɔnɛ a, a sob nɛ na ƴɛrɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ a zuo ʋ na. 6Yɛbr ɩ, alɛ ɩ mɛ̃ ɩ̃ wa n a nyɩ nyɛb a ƴɛrɛ ŋa, wa ta ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, bʋ̃ʋ yel-ɩra n'ʋ ɩ̃ na tɛr a nyɩ zie? A ɩ̃ ƴɛrʋ bɛ wa manɩ yel-sɔwla kãw kʋ̀ nyɩ a, ʋlɛ bɛ wa wa n bãwfʋ kãw a, bɛ ƴɛr Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ kʋ̀ nyɩ bɩɩ kʋ̀ nyɩ wulu kãw a, bʋ̃ʋ yel-ɩra n'ʋ ɩ̃ na tɛr a nyɩ zie? 7Lɛ n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a yielu bome zie. Mɛ̃ a ŋa a, a wele nɩ a korijom kɔkɛɛ bɛ wa yire dẽdẽni a, ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na bãw ʋlɩ bom a weli-pɛblɛ na pɛblɛ a, bɩɩ a korijom ŋmɩɛrɛ na ŋmɩɛr a? 8A wɩ-pɛblɛ bɛ wa pɛblɩ a wɩɛ ʋ yi vla a, ãa n'ʋ na cɔbrɩ gu a zɛbr? 9Lɛ mɩ̀ n'a a nyɩ zie. A nyɩ nʋɔr wa ƴɛrɛ ƴɛr-bie nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ bãw a, ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na bãw a nyɩ ƴɛrʋ pɛr? Nyɩ na dɛ na ƴɛrɛ bɛrɛ vuo pʋɔ. 10A ƴɛr-pɛɛ bɛ tɛr nʋɔr a tẽ-daa zu ɛ, ɛ cɛ been kãw za bɛ be be a ƴɛr-bie bɛ tɛr pɛr ɛ. 11Ɛ cɛ mãa bɛ wa wone ƴɛrʋ kãw a, ɩ̃ na ɩ n nɩ-bʋla a sob nɛ na ƴɛrɛ a zie, ɛ a sob nɛ na ƴɛrɛ a, ɩ nɩ-bʋla a ɩ̃ zie. 12Lɛ n'a, a nyɩɩm mɩ̀, nyɩ na ƴãw fãw bɔbr a Vʋʋrʋ Sõw maalʋ a, nyɩ bɔbr kɛ nyɩ kpɛ a al na sõwne a Lãw-yir mɛb ƴãw a, naalʋ zuo a za. 13Alɛ so, sob nɛ na ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, a fɛr a k'ʋʋ puore tʋ̃ɔ páw a ƴɛrʋ a ŋa pɛɛ-iru maalʋ. 14Mãa wa puore ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, a ɩ̃ tɩɛrʋ mɩ́ sɩrɩ na puore, ɛ cɛ a ɩ̃ yã bɛ ɩrɛ bom za ɩ. 15A na ɩ a ŋa a, ɩ̃ ɩ ŋmɩn? Ɩ̃ na puore nɩ nɩ a Vʋʋrʋ Sõw, ɛ mɩ̀ puore nɩ a ɩ̃ yã; ɩ̃ na yiele na nɩ a Vʋʋrʋ Sõw, ɛ mɩ̀ yiele nɩ a ɩ̃ yã. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Vʋʋrʋ Sõw yõ wa n'ʋ ƴãw fʋ puore yaanɩ puoru a, ŋmɩŋmɩn n'a a lãw pʋɔ nɩ-zawlɛ na ƴãw «Amɛn» sɔw a fʋ yaanɩ puoru, bɛ na bɛ bãw a lɛ fʋ na yere a ƴãw? 17A fʋ yaanɩ puoru saa vɩɛl yaga za a, ɛ cɛ a fʋ tɔ sob bɛ nyɛ̃ maalʋ a pʋɔ ɩ. 18Naaŋmɩn so yaanɩ, ɩ̃ na ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a zuo a nyɩ za a. 19Ɛ cɛ a lãw nɩbɛ sɔgɔ, ɩ̃ mɩ́ nyɛ̃ na ƴɛr-bie anũu na tɛr wob a nɩbɛ zie a, ɩ̃ na na ƴɛr wul ɩ bɛ a, a sa ƴɛr-bie tur pie ɩ̃ na na ƴɛr ɩ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a. 20Yɛbr ɩ, nyɩ ta tɛr bi-bi-yã a yele bãwfʋ ƴãw ɛ; nyɩ ɩ bi-biir a yel-faa maalʋ ƴãw, ɛ cɛ a yele bãwfʋ ƴãw a, nyɩ ɩ nɩ-bɛrɛ. 21Bɛ sɛb ɩ a ŋa a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ: «A Sore yel a: nɩbɛ na ƴɛrɛ ƴɛr-yoru a nɛ bɛ ɩ̃ na ƴãw bɛ ƴɛr a nɩ-bʋʋrɛ bɛ ŋa zie, nɩ-sãanbɛ nʋɔr ʋ ɩ̃ na ƴɛr ɩ a bɛ zie, ɛ a lɛ mɩ̀ a, bɛ cãa kʋ̃ bɛr wõ a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ.» 22A na ɩ a ŋa a, a ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a maalʋ bɛ ɩ bãwfʋ a Naaŋmɩn saw-dierbɛ ƴãw ɛ, ʋ ɩ n bãwfʋ a Naaŋmɩn bɛ-saw-dierbɛ ƴãw. A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ maalʋ ʋl a, ʋ bɛ ɩ bãwfʋ a Naaŋmɩn bɛ-saw-dierbɛ ƴãw ɛ, ʋ ɩ n bãwfʋ a Naaŋmɩn saw-dierbɛ ƴãw. 23Mɛ̃ a ŋa a, alɛ ɩ mɛ̃ a Lãw-yir nɩbɛ za ɓã n taa, ɛ́ bɛ za ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, a nɩ-zawlɛ bɩɩ a Naaŋmɩn bɛ-saw-dierbɛ wa kpɩɛr a, bɛ kʋ̃ tɩɛr kɛ nyɩ yarɛ na ɩ? 24Ɛ cɛ, bɛ za nɩ̃ɛ wa ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ a, ɛ Naaŋmɩn bɛ-saw-diere bɩɩ nɩ-zawla wa kpɛ a, ʋ na nyɛ̃ nɩ a ʋ sãwna bɛ za na yere a, nɩ a ʋ yele bɛ za na bãwnɛ a. 25A ʋ pʋ-tɩɛr-sɔwla na sãá na; ʋ na lo n tẽw vɔblɩ muru, ʋ na puore nɩ Naaŋmɩn nɩ ʋ tʋɔra siwru ɛ yere kɛ Naaŋmɩn sɩrɩ na be a nyɩ sɔgɔ. 26Yɛbr ɩ, a na ɩ a ŋa a, ɩ̃ ɩ ŋmɩn? Nyɩ na mɩ́ wa ɓã taa a, a nyɩ kãw na mɩ́ tʋ̃ɔ na yiele yielu, kãw tɩrɛ wulu, bɩɩ yel-sɔwla kãw, kãw ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a ɛ íre a pɛɛ; ɛ cɛ a a ŋa za a, a ɩrɛ a lãw ʋ kɛrɛ. 27Nyɩ mɩnɛ wa ƴɛrɛ ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a, bɛ ɩ nɩbɛ ayi, bɛ ta zuo nɩbɛ ata ɩ, ɛ ŋa mɩ́ ƴɛr, ɛ kʋ̀ ŋa ʋ ƴɛr, ɛ nɩr be be íre a pɛɛ. 28Nɩr bɛ wa ka be na íre a ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a pɛɛ a, a sob nɛ na ƴɛrɛ a ƴɛrʋ a ŋa a, ʋ zɩ̃ gbili a lãw pʋɔ, ʋ ƴɛrɛ nɩ ʋ tʋɔra ɛ ƴɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn. 29A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ ƴãw a, nɩbɛ ayi bɩɩ ata mɩ́ ƴɛrɛ, ɛ a ŋmaarɛ jiele a bɛ ƴɛrʋ. 30Nɩr kãw na be a lãw pʋɔ wa páw yel-sɔwla kãw bãwfʋ a, a fɛr a k'aa ʋlɩ sob na tɩ ƴɛrɛ a, ŋmãa a ʋ ƴɛrʋ bɛr. 31Nyɩ za na tʋ̃ɔ na ƴɛrɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ, ɛ cɛ, nyɩ ƴɛrɛ lɩɛrɛ taa, k'aa nɩbɛ za tʋ̃ɔ nyɛ̃ wulu nɩ mɔwlʋ. 32A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ so a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ tɩɛrʋ na ƴãw ʋ ƴɛrɛ a. 33Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn bɛ ɩ bʋnɛ-ɩrɛ Naaŋmɩn ɛ, ʋ ɩ n ƴã-ɓaarʋ Naaŋmɩn. Mɛ̃ a lɛ a na ɩrɛ a Kɩrɩta-nɩbɛ Lãw-yie za pʋɔ a, 34a pɔwbɛ, bɛ mɩ́ zɩ̃ gbili a nyɩ lãw pʋɔ: a bɛ tɛr sɔr kɛ bɛ de ƴɛrʋ a be ɩ. Mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-Wulu na bin a, a fɛr a kɛ́ bɛ mɩ́ tɛr nʋɔr-sawfʋ ɛ zɩ̃ gbili. 35Bɛlɛ wa bɔbr kɛ bɛ bãw yel kãw pɛr a, bɛ̃ɛ sowri a bɛ sɩr a yir. A bɛ sɛw kɛ pɔw ƴɛrɛ a nyɩ lãw pʋɔ ɩ. 36Nyɩɩm zie n'a a Naaŋmɩn ƴɛrʋ tĩ bɩɩ? Nyɩɩm tɛwr nɛ bɛ páw ʋ bɩɩ? 37Nɩr wa tɩɛr k'ʋʋ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ bɩɩ k'ʋʋ tɛr ɩ Vʋʋrʋ Sõw maalʋ kãw a, a fɛr a k'ʋʋ nyɛ̃ Sore nɔ-ƴãwna a sɛbrʋ a ŋa ɩ̃ na kʋ̀rɛ nyɩ a pʋɔ. 38Nɩr bɛ wa nyɛ̃ Sore nɔ-ƴãwna a pʋɔ a, a wul a kɛ Naaŋmɩn mɩ̀ bɛ bãw ʋ ɛ. 39A na ɩ lɛ a, yɛbr ɩ, nyɩ bɔbr kɛ nyɩ ɩ Naaŋmɩn ƴɛr-manbɛ, ɛ ta diwr ƴɛrʋ nɩr na bɛ wone a bɛrɛ ɩ, 40ɛ cɛ a za a, a mɩ́ ɩrɛ mɛ̃ a lɛ a na sɛw a, ɛ ta bʋ̀nɛ ɩrɛ ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\