1 KORƐ̃TƖ 15

1Yɛbr ɩ, ɩ̃ lɛb a sɩ̃wnɛ a nyɩ tɩɛrʋ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na manɩ kʋ̀ nyɩ a ƴãw, a Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa nyɩ na wõ ɛ saw de ʋ kpɛ̃w za a. 2Ʋlɛ n'ʋ na faa nyɩ, nyɩmɛ wa tɛr ʋ vla mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na wa wa man ʋ kʋ̀ nyɩ a; alɛ bɛ wa ɩ lɛ a, nyɩ nãà wa saw na de zawla. 3A wulu ŋa mãa mɩŋa na tɩ páw a, ɩ̃ de nɩ niwn lʋɔr ʋ kʋ̀ nyɩ: Kɩrɩta kpi n a tɩ yel-bebe ƴãw, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-son na tɩ yel a. 4Bɛ ũù ʋ na, ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ a bibie ata sob, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-son na yel a. 5Ʋ wul ɩ ʋ tʋɔra a Pɩɛr, al pùorí ʋ wul ʋ tʋɔra a nɩ-toni pie nɩ ayi. 6A pùorí, ʋ lɛb a wul ʋ tʋɔra yɛbr kɔbr anũu nɩ dɔwlɛ, bɛ za lãw nyɛ̃ ʋ. A bɛ yaga zie cãa na vʋʋrɛ, ɛ cɛ bɛ mɩnɛ kpi na. 7Al pùorí ʋ wul ʋ tʋɔra Zakɩ, ɛ lɛ wul ʋ tʋɔra a nɩ-toni za. 8Ʋ na wul a ʋ tʋɔra a bɛ ŋa za baar a, ʋ pãa mɩ̀ wa bɩɛr a wul ʋ tʋɔra a mãa mɩ̀, mãa na ɩ mɛ̃ bɛ dɔw mɛ̃ na ɩ̃ bɛ ta a. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ ɩ n a nɩ-toni za pʋɔ pʋrɩ woro, ɩ̃ mɩ̀ bɛ sɛw kɛ́ bɛ bʋɔlɛ mɛ̃ nɩ-tona ɩ, ɩ̃ na dɔwrɩ a Naaŋmɩn Lãw-yir a ƴãw. 10Naaŋmɩn maalʋ n'a so ɩ̃ ŋmɛ̃ a a ŋa ɩ̃ na ŋmɛ̃ a, ɛ a ʋ maalʋ a ɩ̃ zie bɛ ɩ zawla ɩ. Ɩ̃ nɩ̃ɛ na tõ zuo bɛ za: mãa bɛ n'ʋ ɛ, a Naaŋmɩn maalʋ na be a ɩ̃ zie a n'ʋ. 11A na ɩ a ŋa a, a mãa n'ʋ o, a bɛlɛ nɛ bɛ o, a yel ŋa n'ʋ tɩ hiere yere kʋ̀rɛ nyɩ, ɛ́ ʋlɛ n'ʋ nyɩ saw de. 12Tɩ hiere na kɛ a Kɩrɩta lɛb a yi a kũu pʋɔ, ŋmɩŋmɩn za n'a nyɩ mɩnɛ yere kɛ kũuni lɛ-yib bɛ ka? 13Kũuni lɛ-yib bɛ wa ka be a, a Kɩrɩta mɩ̀ bɛ lɛb yi a kũuni pʋɔ ɩ; 14ɛ a Kɩrɩta bɛ wa lɛb yi a kũu pʋɔ a, a yele tɩ na hiere yere kʋ̀rɛ nyɩ a, ɩ n zawla, ɛ a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb mɩ̀ ɩ n zawla. 15Lɛ waar mɩ̀, a nɩbɛ na nyɛ̃ tɩ na tɩ ɩ Naaŋmɩn dãsɩɛ-ziri dem, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ yel a k'ʋʋ ɩ n a Kɩrɩta lɛb yi a kũu pʋɔ, zɩ̃ k'ʋʋ bɛ ɩ a lɛ ɩ, alɛ wa ɩ sɩza n'a k'aa kũuni bɛ lɛbr yire a. 16Ɛ a kũuni bɛ wa lɛbr yire a, a Kɩrɩta mɩ̀ bɛ lɛb yi a kũu pʋɔ ɩ. 17Ɛ a Kɩrɩta bɛ wa lɛb yi a, a nyɩ Naaŋmɩn sawfʋ ɩ n zawla, ɛ́ nyɩ cãa na be a nyɩ yel-bebe pʋɔ. 18Ɛ alɛ wa ɩ a ŋa a, a bɛlɩ dem mɩ́ na saa saw de a Kɩrɩta ɛ kpi a, bɛ wɛ na. 19Tɩmɛ wa ƴãw a tɩ tɩɛrʋ a Kɩrɩta ƴãw tẽw zu ka nyɔ-vʋʋrʋ ŋa tɛwr ƴãw a, tɩ yúor ɩ we a nɩsaalbɛ za pʋɔ. 20Ɛ cɛ lɛ bɛ n'a ɩ! Kɩrɩta lɛb a yi a kũuni pʋɔ, wul k'aa bɛlɩ dem na kpi a, mɩ̀ na lɛb a yi. 21Nɩ-been na n'ʋ so a kũu be a, nɩ-been n'ʋ mɩ̀ so a kũuni-pʋɔ-lɛ-yib be. 22Mɛ̃ a lɛ a nɩsaalbɛ za na lãw nɩ a Adama kpiir a, lɛ n'a bɛ za na lãw nɩ a Kɩrɩta lɛb vʋʋrɛ, 23ŋa za a ʋ pal pʋɔ: a dãw-niwn sob n'ɩ a Kɩrɩta, al pùorí a bɛlɩ dem na na ɩ a Kɩrɩta nɩ-sori a ʋ lɛb-waa daar a. 24Al pùorí, a yele za nʋɔr na kʋ̀ na, a lɛn daar a Kɩrɩta nãà wa sãw nɩ-kpɛ̃ɛnʋ dɩb za bɛr a, sãw fãw za nɩ kpɛ̃w bʋʋrɛ za bɛr ɛ de a naalʋ kʋ̀ a Naaŋmɩn Sãà a. 25Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fɛr a k'aa Kɩrɩta dɩrɛ naalʋ ɛ gu Naaŋmɩn wa tɩ nɛb a ʋ dɔ̃ dem za bin a ʋ pile. 26A dɔ̃-sob-pɛ-baara bɛ na na sãw bɛr a, n'ɩ a kũu. 27Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yel a: «Naaŋmɩn nɛ̃ nɩ bom za bin a Kɩrɩta pile.» Ɛ cɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa: «Naaŋmɩn nɛ̃ nɩ bom za bin a Kɩrɩta pile», wule nɩ cãamɩ́ lɛ k'aa Naaŋmɩn, na nɛ̃ bom za bin a Kɩrɩta pile a, bɛ pʋɔ ɩ. 28Ɛ a Bie wa so bom za a, a Naaŋmɩn na ƴãw ʋ so bom za a, mɩ̀ na so ʋ na, lɛ n'a Naaŋmɩn na dɩrɛ naalʋ bom za zu. 29Alɛ bɛ wa ɩ a ŋa a, a bɛlɩ dem na mɩ́ ƴãw bɛ kʋ̀ bɛ a suob a kũuni ƴãw a, bʋ̃ʋ n'ʋ bɛ pãa mɩ̀ tɩɛrɛ kɛ́ bɛ na páw na? Alɛ wa ɩ sɩza n'a k'aa kũuni bɛ lɛbr yire a, bʋ̃ʋ so bɛ mɩ́ ƴãw bɛ kʋ̀ bɛ a suob a kũuni ƴãw? 30Ɛ a tɩɩm tɛɛ za, bʋ̃ʋ so a kũu mɩ́ jɩɛrɛ tɩ kʋra lɛ. 31Yɛbr ɩ, bibir za n'a ɩ̃ kpiir, a yel ŋa ɩ n sɩza, mɛ̃ a lɛ nyɩ na sɩrɩ ɩ a ɩ̃ dɛpaal-bom, mãa nɩ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na lãw taa a ƴãw a. 32Alɛ tɩ ɩ nɩsaalʋ tɛwr ƴãw n'a a, bʋ̃ʋ ƴãw n'a ɩ̃ tɩ zɛb ɩ a wɛ-dʋn a Efɛɛzɩ? A kũuni bɛ wa lɛbr yire a, mɛ̃ a lɛ a zʋkpar na yel a: «Tɩ dɩrɛ ɛ nyúur, tɩ na na kpi bio a ƴãw.» 33Nyɩ ta bɛlɛ nyɩ tʋɔra ɩ: a tu-taa na bɛ vɩɛl a, sãwnɛ nɩ a nyɔ-vʋʋr-vla bɛrɛ. 34Nyɩ ƴãw fãw lɛb bãw yã ɛ bɛr a yel-bier maalʋ. Ɩ̃ yel ƴãw nyɩ vĩ: nyɩ mɩnɛ bɛ bãw a Naaŋmɩn ɛ. 35Ɛ cɛ nɩbɛ na sowre na: «Ŋmɩŋmɩn n'a a kũuni lɛbr yire? Ƴãgã-buor ʋ bɛ mɩ́ lɛb yi n?» 36Dãbol nɛ b! A bʋ̃-bir fʋ na mɩ́ bʋ̀r a, ʋlɛ bɛ wa kpi a, ʋ na ɩ n ŋmɩn bul? 37Bʋ̃-bul bɛ n'ʋ fʋ mɩ́ bʋ̀r ɛ, bʋ̃-bir ʋ, ka-bir bɩɩ bʋ̃-kãw bir. 38Pùorí n'a Naaŋmɩn mɩ́ ɩ a bʋ̃-bir bul tɛr a ƴãgan ʋl a Naaŋmɩn na bɔbr a, bʋ̃-bʋʋrɛ ŋa za mɩ́ bul a tɛr ʋ ƴãgan. 39Ƴãgã-nɛn za be n ʋ tʋɔra: a nɩsaal ƴãgã-nɛn nɩ a dʋn dem, nɩ a lili dem nɩ a zʋmɛ dem bɛ ɩ been ɛ. 40Salom zu bome ƴãgamɛ be n be, tẽw zu bome ƴãgamɛ mɩ̀ be be, ɛ a vɩɛlʋ bɛ ɩ been. 41A mʋ̃tɔ̃w nyɩwrʋ be n ʋ tʋɔra, a cuw dem mɩ̀ be ʋ tʋɔra, ŋmar-bie dem mɩ̀ be ʋ tʋɔra, ŋmar-bir kãw mɩ́ nyɩwrɛ na zuo ʋ tɔ mɩ̀. 42Lɛ mɩ̀ n'a a ŋmɛ̃ a bɛlɩ dem na na lɛb yi a kũuni pʋɔ a zie. Ƴãgã-kpiira n'ʋ bɛ mɩ́ ũù, ɛ ʋlɛ wa lɛb yi a kũuni pʋɔ a, ʋ bɛ mɩ́ lɛ tɛr kũu daar ɛ. 43Ƴãgã-jewra n'ʋ bɛ mɩ́ ũù, ɛ ʋ lɛb yi n vɩɛlʋ. Bãbaalʋ ƴãgan n'ʋ bɛ mɩ́ ũù, ɛ ʋ lɛb yi tɛr fãw bɛ dɩ vuo ɩ. 44Nɩsaal ƴãgan tɛwr ʋ bɛ mɩ́ ũù, ɛ ʋ lɛb yi ɩ ƴãgan Naaŋmɩn Vʋʋrʋ na so a. Nɩsaal ƴãgan tɛwr na be be a, ƴãgan Vʋʋrʋ na so a mɩ̀ be n be. 45Al ƴãw n'a a Sɛb-sõw yel a ƴɛr-bie a ŋa: «A nɩsaal-dãw-niwn sob, a Adama, tɩ ɩ n bʋ̃-vʋʋra; a Adama-pɛ-baara, ɩ n Vʋʋrʋ nɩr na tɩrɛ nyɔ-vʋʋrʋ a.» 46Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ nɩr bɛ n'ɩ a dãw-niwn sob ɛ, a ʋl na ɩ nɩsaal tɛwr a n'ʋ, a Vʋʋrʋ nɩr pãa tu. 47A Nɩsaal dãw-niwn sob, bɛ na maal ɩ tẽsɔw tanɛ a, ɩ n tẽsɔw bom. A nɩsaal ayi sob ʋl yi n salom zu. 48A tẽsɔw bome ŋmɛ̃ na taa nɩ a ʋl bɛ na tɩ maal ɩ tẽsɔw tanɛ a, ɛ cɛ a salom zu bome mɩ̀ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋl na yi a salom zu a. 49Mɛ̃ a lɛ tɩ na ŋmɛ̃ taa nɩ a tẽsɔw nɩr a, lɛ n'a tɩ mɩ̀ nãá ŋmɛ̃ taa nɩ a nɩr ʋl na yi a salom zu a. 50Yel ŋa n'ʋ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ yel, yɛbr ɩ: nɩsaal na ɩ ƴãgan nɩ zɩ̃ɩ tɛwr a, kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ ɩ, ɛ́ bʋ̃ -kpiira kʋ̃ tʋ̃ɔ pʋɔ bʋ̃-bɛ-kpiira yele pʋɔ ɩ. 51Nyɩ vɛ̃ ɩ̃ yel yel-sɔwla kãw kʋ̀ nyɩ. Tɩ za bɛ kpiir ɛ, ɛ cɛ tɩ za na lɩɛb a, 52daƴẽn daadaa, tɩ na lɩɛb ɩ fɔ̃w lɛ a wɩ-pɛ-baara wa pɛblɩ a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a wɩɛ wa pɛblɩ a, a kũuni na lɛb a yi kʋ̃ lɛb kpi towtow ɛ, ɛ a tɩɩm ƴãgamɛ na lɩɛb a. 53Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fɛr a kɛ a nɩr ʋl na na wɛ a, su a nɩr ʋl na bɛ wɛrɛ a; a nɩr ʋl na na kpi a, su a nɩr ʋl na bɛ kpiir a. 54A nɩr ʋl na na wɛ a, wa su a nɩr ʋl na bɛ wɛrɛ a, ɛ a nɩr ʋl na na kpi a, su a nɩr ʋl na bɛ kpiir a, lɛ n'a a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa na tu: «Bɛ zɛb a tʋ̃ɔ a kũu pẽlẽpẽlẽ. 55Alɛ kũu u, nyɩn lowr a fʋ zɛb tʋ̃ɔ? Alɛ kũu u, a fʋ pĩi-zɛl wa mɔ̃?» 56A kũu pĩi-zɛl n'ɩ a yel-bier ɛ a yel-bier fãw n'ɩ a Mõyiir-Wulu. 57Naaŋmɩn so puoru, ʋl na ɩrɛ kɛ̀ tɩ zɛbr tʋ̃ɔnɛ, ɛ a ɩ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴãw n'a a. 58A na ɩ lɛ a, ɩ̃ yɛb-nɔnɩ ɩ, nyɩ ƴãw fãw kpɛmɛ, ɛ taa bãwnɛ damnʋ ɛ. Nyɩ kɛrɛ kʋra lɛ a Sore tome pʋɔ, ɛ bãwnɩ a, kɛ́ nyɩ bɛ hanɛ lãwnɛ nɩ a Sore zawla ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\