1 KORƐ̃TƖ 16

1A cɩɛrʋ nyɩ na cɩɛrɛ ɓanɛ taa a Kɩrɩta-nɩbɛ ƴãw a, nyɩ mɩ̀ tuur a lɛ ɩ̃ na wul a Galasi Lãw-yie a. 2Kɔsɩɛra bibir za, bom nɛ ŋa za na tʋ̃ɔ páw a ʋ yir bɛr a, ʋ mɩ́ taw ʋ bin kõkówrí, kɛ̀ bɛ ta gùre k'ɩ̃ɩ wa wa bɛ pãa cɩɛrɛ ɩ. 3Mãa wa ta a, ɩ̃ na to n a bɛlɩ dem nyɩ nãá kaa ir a, bɛ tɛr sɛb-tʋɔlɩ cen nɩ a Zeruzalɛm tɩ tɩr a nyɩ cɩɛrʋ libie. 4Alɛ wa sɛw k'aa mãa mɩŋa cen a, bɛ na páw mɛ̃ na tɩ cen. 5Ɩ̃ na tu na tɔl a Masedʋan wa a nyɩ zie; tu-tɔlʋ tɛwr a ɩ̃ na tu tɔl a be, 6ɛ a mɩnɛ kãw, ɩ̃ na kpɛ n a nyɩ zie kɔwrɩ blã; a mɩnɛ kãw mɩ̀ ɩ̃ na be n a be, a zie tɩ yi, kɛ̀ nyɩ sõw mɛ̃ ɩ̃ cãa lo a ɩ̃ sɔr. 7Ɩ̃ bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ wa tɔlɛ nyɛ̃ nyɩ nyɛb tɛwr ɛ, ɩ̃ tɩɛrɛ na k'ɩ̃ɩ be a nyɩ zie blã, a Sore wa saw a. 8Ɛ cɛ, ɩ̃ na kpɛ n a Efɛɛzɩ tɩ ta a Pãtɩkɔtɩ, 9bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ nyɛ̃ na ɩ̃ na tʋ̃ɔ tõ a ɩ̃ tome vla vla za a be, a dɔ̃ dem na saa bɛ dɩ vuo a. 10A Timote wa wa a, nyɩ ƴãw fãw tɛr ʋ vla, ʋ ta kpɩɛr a nyɩ zie nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, ʋ na tone a Sore tome mɛ̃ a mãa a ƴãw. 11A na ɩ lɛ a, nɩr za taa wa manɛ k'ʋʋ bɛ tɛr bir ɛ. Nyɩ sõw ʋ ʋ lɛb wa a ɩ̃ zie nɩ ƴã-ɓaarʋ, mãa nɩ a yɛbr gùre ʋ na. 12Ɛ a tɩ yɛb Apɔlɔsɩ ʋl a, ɩ̃ kpaal ʋ nɩ gb'aa yaga za k'ʋʋ wa a nyɩ zie ʋlɛ nɩ a yɛbr, ɛ cɛ ʋ bɛ bɔbr towtow k'ʋʋ wa a ƴɛrɛ ŋa ɩ. Ʋlɛ wa nyɛ̃ a vuo a, ʋ na wa na. 13Nyɩ bɛr gʋ̃ɔ, nyɩ kpɛmɛ a saw-deb pʋɔ, nyɩ ɩ dɛbr, nyɩ tɛr fãw. 14Nyɩ ɩrɛ bom za nɩ nɔ̃wfʋ. 15Yɛbr ɩ, ɩ̃ kpaalɛ nyɩ na: nyɩ bãwnɩ a na k'aa Sɩtefanasɩ nɩ a ʋ yir dem nɛ bɛ de niwn lɩɛbɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ a Akayi ɛ saw tõ a lãw tome. 16Lɛ so, nyɩ sawr a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ nʋɔr, nɩ a bɛlɩ dem za na lãw nɩ bɛ tone ɛ hanɛ a. 17A Sɩtefanasɩ, nɩ a Fɔrtinatisi nɩ a Akayikisi waa ɩrɛ mɛ̃ nɩ nʋ̃ɔ̀ yaga. Bɛ lɩɛrɩ nyɩ nɩ a ɩ̃ zie ka. 18Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ ɩ na mãa nɩ a nyɩɩm za bɛr tɩɛrʋ. Lɛ so, nyɩ mɩ́ nɔnɛ a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ yele. 19A Azi Lãw-yie puore nyɩ na. Akɩlasɩ nɩ Pɩrɩsɩl nɩ a Lãw-yir na mɩ́ ɓã taa a bɛ yir a, lãw nɩ nɩ a Sore puore nyɩ yaga za. 20A yɛbr za puore nyɩ na. Nyɩ nyɔw taa weri pùori taa mɛ̃ yɛbr a. 21A mãa Pol, mãa mɩŋa nũu n'ʋ sɛb a puoru ƴɛr-bie. 22Nɩr bɛ wa nɔnɛ a Sore a, ʋ ɩ nɩ-ŋmɛ̃-ƴãwna. Marana ta (Tɩ Sore e, wa!) 23A Sore Yeezu maalʋ, ʋ be a nyɩ zie. 24Ɩ̃ lãw nɩ nɩ a Yeezu Kɩrɩta nɔnɛ nyɩ za.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\