1 KORƐ̃TƖ 4

1A na ɩ lɛ a, a nɩbɛ, bɛ jɩrɛ tɩ mɛ̃ a Kɩrɩta tõ-tõ-biir na kaarɛ a Naaŋmɩn yel-sɔwlɩ zie a. 2Ɛ cɛ bom nɛ bɛ na mɩ́ bɔbr a bʋ̃-kaarbɛ zie a, ʋlɛ n'ɩ kɛ́ bɛ tone a bɛ tome vla taa lɛbr pùor ɛ. 3Mãa ƴãw a, ɩ̃ bɛ zɔrɛ a ƴɛrʋ nyɩ na na maal ɩ mɛ̃ a ɩ, bɩɩ a nɩsaalbɛ ƴɛrʋ-maalʋ ɛ. A mãa tɔr za a, ɩ̃ bɛ maalɛ nɩ ɩ̃ tʋɔra ƴɛrʋ ɛ. 4Sɩza n'a, a ɩ̃ pʋɔ bɛ tɛr yel ɛ, ɛ cɛ al ƴãw bɛ n'a ɩ̃ na yel k'ɩ̃ɩ ɩ n nɩ-mɩŋa ɩ. A sob nɛ na maalɛ nɩ mɛ̃ a ƴɛrʋ a, ʋlɛ n'ɩ a Sore. 5A na ɩ lɛ a, nyɩ ta de niwn maalɛ a ƴɛrʋ ɛ a daar bɛ ta sɛr ɛ, ɛ a Sore waa bɛ ta sɛr ɛ. Ʋlɛ n'ʋ na caalɩ bom za na sɔwlɩ be lige pʋɔ a, ɛ ɩ a nɩsaalbɛ yel-sɔwlɩ a sãá. Lɛ n'a ŋa na mɩ́ páw a danʋ na sɛw taa nɩ ʋ a, a Naaŋmɩn zie. 6Yɛbr ɩ, a nyɩ wulu ƴãw n'a ɩ̃ dãw de a yele man cɔwr ɩ mãa nɩ a Apɔlɔsɩ. Ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ man cɔwr ɩ tɩ a ŋa nyɩ tʋ̃ɔ bãw a zʋkpar ŋa pɛr: «A sɛw na kɛ́ bɛ ta mɩ́ gãw a lɛ na sɛb a bɛr ɛ.» A bɛ tɛr sɔr k'aa nyɩ kãw zɛwr ʋ tʋɔra, mɩ́ kpɛ a tɩ kãw ɛ bɛr a ƴẽn sob ɛ. 7Ãa n'ʋ ɩ fʋ zuo a fʋ taabɛ? Bʋ̃ʋ n'a fʋ tɛr ɛ a bɛ ɩ kʋ̀b a bɛ kʋ̀ b? Ɛ alɛ wa ɩ kʋ̀b a bɛ kʋ̀ b a, bʋnʋ ƴãw n'a fʋ na zɛwr ɩ fʋ tʋɔra mɛ̃ kʋ̀b bɛ n'a bɛ kʋ̀ b a? 8Mɛ̃ nyɩ taa tɩw baarɩ! Mɛ̃ nyɩ taa kpɛ naalʋ baarɩ! Nyɩ lɩɛb ɩ na-mɩnɛ baarɩ ɛ bɛr tɩ! Mɛ̃ a ŋa a ʋ? Bʋ̃ʋ pãa ɩ nyɩ bɛ sɩrɩ ɩ a na-mɩnɛ a? Tɩ mɩ̀ nãa lãw nɩ nyɩ na dɩrɛ a naalʋ. 9Sɩza n'a, a tɩɩm nɩ-toni a, a ɩ na mɛ̃ a Naaŋmɩn ɩ na tɩ pàw pùor a. Tɩ ɩ na mɛ̃ nɩbɛ bɛ na ƴãw kũu dɔwrʋ a: tɩ ɩ n nɩbɛ bɛ na wul k'aa tẽ-daa, a malkɩ mɩnɛ nɩ a nɩsaalbɛ jɩrɛ a. 10Tɩ ɩ n gẽgemi dem a Kɩrɩta ƴãw, ɛ́ nyɩɩm ɩ yã-bãwnbɛ nyɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta a; tɩ bɛ tɛr fãw ɛ, ɛ́ nyɩɩm tɛr fãw; nyɩ tɛr ɩ yúor, ɛ́ tɩɩm bɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ ɛ. 11Cãa wa tɩ tɔ a ƴɛrɛ ŋa a, kɔ̃ nɩ kʋ̃ɔ-nyuur kpɩɛr tɩ na, tɩ ɩ n ƴãgã-zawlɛ ɛ́ bɛ dɔwrɛ tɩ, tɩ ɩ n nɩ-yʋɔrɩ 12ɛ hanɛ tone nɩ a tɩ nuru. Bɛ mɩ́ tʋʋr tɩ na, ɛ́ tɩ ƴɛrɛ nɔ-vla; dɔwrɛ tɩ, ɛ́ tɩ saw de a nɩ kanyir. 13Bɛ ŋmarɛ nɩ ziri ƴãwn tɩ, ɛ́ tɩ mɔwlɛ bɛ. Cãa wa tɩ tɔ a ƴɛrɛ ŋa a, tɩ ɩ na mɛ̃ a tẽ-daa sagɛ a, nɩbɛ za tã-púo. 14Ɩ̃ bɛ sɛbr nyɩ a ŋa k'ɩ̃ɩ ƴãw nyɩ vĩ ɛ, ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ kpaalɩ nyɩ mɛ̃ ɩ̃ bi-nɔnɩ a. 15Sɩza n'a, nyɩmɛ saa na tɛr wul-wulbɛ bɛ ta tur pie a Kɩrɩta pʋɔ a, ɛ cɛ nyɩ bɛ tɛr sãà yaga ɩ. Mãa n'ʋ ɩ nyɩ lɩɛbɩ Kɩrɩta-nɩbɛ, a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na hieri kʋ̀ nyɩ a zũú. 16Lɛ so ɩ̃ zɛlɛ nyɩ: nyɩ cɔwrɛ mɛ̃. 17Al ƴãw sɩrɩ n'a ɩ̃ tõ a ɩ̃ bi-nɔna Timote, na bɛ lɛbr pùor a Sore tome pʋɔ a, a nyɩ zie; ʋ na lɛb a sɩ̃w a nyɩ tɩɛrʋ a sɛɛ al ɩ̃ na tuur a ɩ̃ Kɩrɩta-nɩr nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ a ƴãw, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na wule a a ziir za, a Lãw-yie za pʋɔ a. 18Bɛ mɩnɛ na tɩ tɩɛr k'ɩ̃ɩ kʋ̃ lɛb wa wa nyɛ̃ nyɩ a, tɩ ɩ n pɔl-ɩb bɛ dɩ vuo ɩ; 19ɛ cɛ a Sore wa saw a, ɩ̃ kʋ̃ yaa kɛ wa a nyɩ zie ɩ, ɛ a lɛn daar a, a nɩbɛ bɛ ŋa na zɛw bɛ tʋɔra a, a bɛ ƴɛrʋ tɛwr bɛ n'a ɩ̃ na bãw ɛ, ɩ̃ mɩ̀ na bãw nɩ a bɛ ɩ-ɩrɩ. 20Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn-Naalʋ bɛ ɩ ƴɛrʋ yele ɩ, ɩ-ɩrɩ yele n'a. 21Abobe sob a nyɩ bɔbr: k'ɩ̃ɩ wa a nyɩ zie nɩ dabɔl bɩɩ k'ɩ̃ɩ wa nɩ nɔ̃wfʋ nɩ su-baalʋ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\