1 KORƐ̃TƖ 7

1Ƴɛrɛ ŋa a, tɩ pãa ƴɛr a yele al nyɩ na sɛb kʋ̀ m a ƴɛrʋ. A dɛb zie a, a vɩɛl a ʋ na bɛ kul pɔw a. 2Ɛ cɛ a pɩ̃ɔ-yele zũú a, kɛ́ dɛb za mɩ́ kul ʋ pɔw, ɛ́ pɔw za kul ʋ sɩr. 3A sɩr, ʋ tone a sɩr tome a ʋ pɔw zie, ɛ a pɔw mɩ̀ tone a pɔw tome a ʋ sɩr zie. 4A pɔw bɛ n'ʋ so a ʋ mɩŋa ƴãgan ɛ, a ʋ sɩr so ʋ. Lɛ mɩ̀ n'a, a sɩr bɛ n'ʋ so a ʋ mɩŋa ƴãgan ɛ, a ʋ pɔw so ʋ. 5Nyɩ ta sɩbr taa a lãw-taa, ɛ a bɛ ɩ kɛ́ nyɩ wõ n taa ŋmãa bɛr blã lɛ ƴãw kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ pùori ɛ; al pùorí, nyɩ lɛ lãwnɛ taa, alɛ bɛ ɩ lɛ, nyɩ nãa tɛrɛ nɩ nyɩ tʋɔra guur lo a Sɩtaana bɛlʋ pʋɔ. 6A a ŋa ɩ̃ na ƴɛrɛ a, sawfʋ n'a ɩ̃ saw kʋ̀ nyɩ k'aa mɩ́ ɩ a lɛ, fɛrʋ bɛ n'a ɩ. 7Ɩ̃ bɔbr a k'aa nɩbɛ za nãa ŋmɛ̃ mɛ̃ a mãa a; ɛ cɛ a Naaŋmɩn mɩ́ kʋ̀ n ŋa za a ʋ maalʋ: ŋa mɩ́ páw nɩ maalʋ ŋa, ŋa páw maalʋ ŋa. 8Lɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na bɛ tɛr pɔwbɛ a, nɩ a pɔw-kɔbɛ, k'aa vɩɛl a kɛ́ bɛ cãa ŋmɛ̃ a bɛ ŋmɛ̃a mɛ̃ a mãa a. 9Ɛ cɛ bɛlɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɔw bɛ tʋɔra a, bɛ kul pɔwbɛ bɩɩ sɩrbɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a pɔw kulu bɩɩ a sɩr kulu sa, a pɔw vʋla bɩɩ a dɛb vʋla na na dɩrɛ fʋ a. 10A bɛl na kul taa a, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ bɛ, (ɛ cɛ mãa bɛ n'ʋ ɛ): a Sore n'ʋ: a pɔw ʋ ta yi ɛ bɛr a ʋ sɩr ɛ, 11ɛ ʋlɛ wa yi ɛ bɛr ʋ a, ʋ ta lɛ kul sɩr ɛ, bɩɩ ʋ ɩ ʋlɛ nɩ a ʋ sɩr lɛ kpɛ taa, ɛ sɩr mɩ̀ ta zawrɩ ʋ pɔw bɛr ɛ. 12A ŋmaarɛ bɛl na cɛ a zie a, ɩ̃ yere na, (mãa n'ʋ ƴɛrɛ, a Sore bɛ n'ʋ ɛ): Kɩrɩta-nɩr na tɛr pɔw na bɛ saw de a Kɩrɩta a, a pɔw wa saw lãw kpɩɛr ɩ ʋ a, ʋ ta zawr ʋ bɛr ɛ. 13Ɛ Kɩrɩta-nɩr na ɩ pɔw a, wa tɛr sɩr na bɛ saw de a Kɩrɩta a, a ʋ sɩr ŋa wa saw lãw kpɩɛr ɩ ʋ a, ʋ ta zawr ʋ bɛr ɛ. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a pɔw na ɩ Kɩrɩta-nɩr a, mɩ́ ɩ n a ʋ sɩr na bɛ saw de a Kɩrɩta a, ʋ lɩɛbɩ nɩ-sõw; ɛ a sɩr na ɩ Kɩrɩta-nɩr a, ɩ a ʋ pɔw na bɛ saw de a Kɩrɩta a, ʋ lɩɛbɩ nɩ-sõw. Alɛ bɛ tɩ ɩ a ŋa a, a nyɩ bibiir nãa ɩ n dɛwr nɩbɛ, ɛ cɛ bɛ ɩ n nɩ-son. 15A ʋl na bɛ saw de a Kɩrɩta a, wa bɔbr k'ʋʋ yi a, ʋ yi. A sɩr bɩɩ a pɔw na ɩ a Kɩrɩta-nɩr a, so nɩ ʋ tʋɔra a ka. Ƴã-ɓaarʋ pʋɔ n'a Naaŋmɩn bʋɔlɩ nyɩ kɛ́ nyɩ wa vʋʋrɛ. 16Yel-mɩŋa n'a, ŋmɩŋmɩn za n'a a fʋ̃ʋ pɔw na bãw kɛ fʋ na faa nɩ a fʋ sɩr? Bɩɩ a fʋ̃ʋ sɩr kɛ fʋ na faa nɩ a fʋ pɔw? 17A yel ŋa ƴãw bɛ wa n'a a, ŋa za, ʋ mɩ́ vʋʋrɛ tu n a lɛ a Sore na kʋ̀ ʋ a, nɩ a lɛ ʋ na tɩ ŋmɛ̃ a lɛn daar a Naaŋmɩn na bʋɔl ʋ a. A ŋa n'a ɩ̃ wule a Lãw-yie za pʋɔ kɛ́ bɛ tuur. 18A nyɩ ƴẽn sob tɩ ŋmãa nɩ yʋɔr a lɛn daar a Naaŋmɩn na bʋɔl ʋ a bɩɩ? Ʋ ta sɔwlɛ a ʋ yʋɔr-ŋmãafʋ ɛ. Kãw bɛ tɩ ŋmãa yʋɔr sɛr ɛ? Ʋ ta ƴãw bɛ ŋmãa ʋ ɛ. 19A yʋɔr-ŋmãafʋ bɛ ɩ bom ɛ, a yʋɔr-bɛ-ŋmãafʋ mɩ̀ bɛ ɩ bom ɛ. Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ sawfʋ n'a ɩ bom. 20Ŋa za, ʋ mɩ́ cãa ŋmɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ ŋmɛ̃ a lɛn daar a Naaŋmɩn na tɩ bʋɔl ʋ a. 21Fʋ tɩ ɩ n gbãgbaa a lɛn daar a Naaŋmɩn na bʋɔlɩ fʋ a bɩɩ? A ta ƴãwnɛ fʋ tɩɛrʋ ɛ. Ɛ cɛ fʋ̃ʋ wa na na tʋ̃ɔ lɩɛbɩ nɩr na so ʋ tʋɔra a, taa bɛrɛ a tɔlɛ ɩ. 22Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a gbãgbaa a Sore na bʋɔlɩ a, ʋ lɩɛb ɩ nɩr a Sore na faa ɛ so ʋ a. Lɛ mɩ̀ n'a, a sob nɛ na so ʋ tʋɔra ɛ a Sore bʋɔl ʋ a, ʋ ɩ n a Kɩrɩta gbãgbaa. 23Naaŋmɩn ya na de nyɩ: nyɩ ta lɩɛbɩ nɩsaalbɛ gbãgbaar ɛ. 24Yɛbr ɩ, ŋa za, ʋ mɩ́ be a Naaŋmɩn niŋé ŋmɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ ŋmɛ̃ a lɛn daar a Naaŋmɩn na bʋɔl ʋ a. 25A bɛlɩ dem na bɛ kul taa a, ɩ̃ bɛ tɛr wulu na yi a Sore zie a, na yel kɛ́ bɛ tuur ɛ. Lɛ mãa na nyɛ̃ a n'a ɩ̃ yere, mãa nɩsaal na sɛwnɩ kɛ́ nɩbɛ ta bʋnɛ nɩ mɛ̃ a Sore su-ɓaarʋ zũú a. 26A ƴɛrɛ ŋa kpɩɛrʋ zũú, mãa tɩɛr k'aa vɩɛl a, kɛ ŋa za mɩ́ ŋmɛ̃ a lɛ ʋ na ŋmɛ̃ a. 27Fʋ kul ɩ pɔw ɩ? Taa bɛrɛ ʋ ɛ. Fʋ bɛ kul pɔw ɛ? Ta bɔbr pɔw ɛ. 28Ɛ cɛ fʋ̃ʋ wa kul pɔw a, fʋ bɛ maalɩ yel-bier ɛ. Ɛ pɔwsɩrale wa kul sɩr a, ʋ bɛ maalɩ yel-bier ɛ. Ɛ cɛ a bɛl na kul taa a, bɛ na páw nɩ kpɩɛrʋ yaga, ɛ alɛ n'a ɩ̃ bɔbr kɛ́ nyɩ ta páw ɛ. 29Yɛbr ɩ, yel ŋa n'ʋ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ yel: a nɩdaar bɛ cãa zãá ɩ. Dɩ̃a na ta a, a pɔw-tɛrbɛ, bɛ ɩ mɛ̃ bɛ bɛ tɛr pɔwbɛ a, 30a bɛlɩ dem na kone a, bɛ ɩ mɛ̃ bɛ bɛ kone a, a bɛlɩ dem na cɩlɛ a, bɛ ɩ mɛ̃ bɛ bɛ cɩlɛ a, a bɛlɩ dem na daar bome a, bɛ ɩ mɛ̃ bɛ bɛ tɛr bom a, 31bɛlɩ dem na nyɛrɛ tɔnɛ nɩ a tẽw ŋa bome a, bɛ ɩ mɛ̃ bɛ bɛ nyɛrɛ tɔnɛ a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽ-daa ŋa ŋmɛ̃a tɔlɛ na. 32Ɩ̃ bɔbr a kɛ nyɩ nãa ta tɛr niw-sʋba kãw za ɩ. Dɛb na bɛ kul pɔw a, a Sore yele tɩɛrʋ n'a ʋ mɩ́ tɛr, ʋ mɩ́ bɔbr a k'ʋʋ ɩrɛ a pɛlɩ a Sore pʋɔ. 33Ɛ cɛ a dɛb ʋl na kul a pɔw a, a tẽ-daa zu yele tɩɛrʋ n'a ʋ mɩ́ tɛr: ʋ mɩ́ bɔbr ɩ lɛ ʋ na na ɩrɛ a nʋmɛ a ʋ pɔw zie a, 34lɛ n'a a ʋ tɩɛrʋ dɛ mɩ́ põ. Lɛ mɩ̀ n'a, pɔw na bɛ kul sɩr a, bɩɩ a pɔwsɩrale a, a Sore yele tɩɛrʋ n'a ʋ mɩ́ tɛr. Ʋ mɩ́ bɔbr a k'aa Sore so ʋ, a ʋ ƴãgan pʋɔ nɩ a ʋ tɩɛrʋ pʋɔ. Ɛ cɛ a pɔw na kul sɩr a, a tẽ-daa zu yele tɩɛrʋ n'a mɩ́ be a ʋ zie: ʋ mɩ́ bɔbr a k'ʋʋ ɩrɛ a nʋmɛ a ʋ sɩr zie. 35A nyɩ vla ƴãw n'a ɩ̃ yere a a ŋa, bɛra pʋɔ bɛ n'a ɩ̃ ƴãwnɛ nyɩ ɛ, ɩ̃ nɩ̃ɛ na bɔbr kɛ́ nyɩ ɩrɛ bom na vɩɛl sɛwnɩ ƴãwfʋ a, kɛ́ nyɩ lãw nɩ a Sore ta bãw taw-taa kãw za ɩ. 36Pɔl-bile wa nyɛ̃ ʋ sãwnɛ a ʋ ƴãwnɩ-yúor pʋɔ, ʋ na kʋ̃ kul ʋ a, a pɔw vʋla wa kpɩɛr ʋ tɩ zuo, ɛ ʋ bãw k'aa tɩ sɛw na kɛ bɛ kul taa a, bɛ̃ɛ kul bɛ taa mɛ̃ a lɛ ʋ na bɔbr a. Ʋ bɛ maalɛ yel-bier ɛ. 37Ɛ cɛ, nɩr fɛrʋ kãw za na bɛ be ʋ zie, ɛ ʋ tɩɛr ʋ pʋɔ k'ʋʋ bɛ be za na kul pɔw a, ʋlɛ na na tu a lɛ ʋ na bɔbr a, ɛ yel a ʋ tɩɛrʋ pʋɔ k'ʋʋ kʋ̃ lãw nɩ a ʋ ƴãwnɩ-yúor a, ʋ maal ɩ vla. 38A na ɩ lɛ a, nɩr na kul a ʋ ƴãwnɩ-yúor a, maal ɩ vla, ɛ nɩr na bɛ kul ʋ a, maal ɩ vla zuo lɛ. 39A pɔw be n a ʋ sɩr ƴãw lɛn daar za a ʋ sɩr na vʋʋrɛ a. A ʋ sɩr wa kpi a, ʋ so nɩ ʋ tʋɔra na tʋ̃ɔ kul sob nɛ ʋ na bɔbr a, ɛ cɛ a sob nɛ a, ʋ ɩ Kɩrɩta-nɩr. 40Ɛ cɛ mãa zie a, ʋlɛ wa be be mɛ̃ a lɛ ʋ na ŋmɛ̃ a, ʋ na wone nɩ nʋ̃ɔ̀ zuo. Ɩ̃ tɩɛr bãw k'ɩ̃ɩ mɩ̀ tɛr ɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\