1 KORƐ̃TƖ 9

1Ɩ̃ bɛ so ɩ̃ tʋɔra bɩɩ? Ɩ̃ bɛ ɩ nɩ-tona bɩɩ? Ɩ̃ bɛ nyɛ̃ a Yeezu tɩ Sore ɩ? Nyɩmɛ bɛ nɛ bɛ ɩ a ton ɩ̃ na tõ a Sore pʋɔ a ɩ? 2Bɛ mɩnɛ zie mãa bɛ wa ɩ nɩ-tona a, a nyɩɩm zie ʋl a, ɩ̃ ɩ ʋ na. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ na lãw nɩ a Sore a, nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a ɩ̃ nɩ-tona tome bãwfʋ. 3A ŋa n'a ɩ̃ na ƴɛrɛ, k'ɩ̃ɩ wul a ɩ̃ yel-mɩŋa a bɛlɩ dem na manɛ a ɩ̃ sãwna a zie: 4tɩ bɛ tɛr sɔr na dɩrɛ ɛ nyuur a tɩ tome zũú bɩɩ? 5Tɩ bɛ tɛr sɔr na tɛr pɔw na ɩ Kɩrɩta-nɩr a, ʋ bɩɛlɛ tɩ mɛ̃ a lɛ a nɩ-toni ŋmaarɛ, a Sore yɛbr nɩ a Pɩɛr na ɩrɛ a bɩɩ? 6Mãa yõ nɩ a Banabasɩ, tɩmɛ nɛ bɛ bɛ tɛr sɔr na bɛr a tome ɩ? 7Ãa n'ʋ dãw de ʋ mɩŋa libie tone nɩ sojarɩ tome? Ãa n'ʋ dãw sɛl divɛ̃-tɩɛ ɛ ciir a wɔ̃mɛ? Bɩɩ ãa n'ʋ dãw arɛ nɩ dʋn ɛ a dʋn bʋrʋ bɛ guole ʋ? 8Yele na caarɩ a nɩsaal nyɔ-vʋʋrʋ tɛwr a n'a ɩ̃ yere e? A Wulu tɔr za mɩ̀ bɛ yere a lɛn tɔr za ɩ? 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb ɩ a Mõyiir-Wulu pʋɔ kɛ: «A naab na varɛ a ci a, fʋ kʋ̃ 'lẽ a ʋ nʋɔr pàw ɛ.» A Naaŋmɩn nɔ̃w tɩɛrɛ nɩ nĩi yele bɩɩ? 10Tɩɩm ƴãw bɛ n'a ʋ sɩrɩ ƴɛrɛ ɩ? Sɩza n'a, tɩɩm ƴãw n'a bɛ sɛb a a ŋa; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fɛr a kɛ a ka-kʋɔra kʋɔr tɩɛrɛ nɩ k'ʋʋ nãa cɛ na, ɛ ci-varɛ varɛ tɩɛrɛ nɩ k'ʋʋ nãa páw a na. 11Tɩmɛ wa bʋ̀r a Vʋʋrʋ Sõw bʋ̃-bʋʋrɛ a nyɩ pʋɔ a, ɛ wa de a nyɩ bʋ̃-tɛrɩ a, bɔ-zuo n'a bɩɩ? 12Bɛ mɩnɛ wa tɛr sɔr na ɩrɛ a lɛ a nyɩ zu, bʋ̃ʋ n'ʋ so tɩɩm kʋ̃ nɩ̃ɛ ɩrɛ a lɛ zuo lɛ? Ɛ cɛ tɩ bɛ ɩ a a ŋa tɩ na tɩ tɛr sɔr na ɩrɛ a ɩ. Tɩ nɩ̃ɛ na saw de bom za, kɛ́ yel za ta piw a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀ ɛ. 13Nyɩ bɛ bãw k'aa bɛlɩ dem na tone a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ n'ʋ guole bɛ ɩ? Ɛ a bɛlɩ dem na tone a bawr-maal-kuur zu tome a, bɛ pʋɔ nɩ a bawr-maal-kuur zu de-kʋb bome pʋɔ ɩ? 14Lɛ mɩ̀ n'a, a Sore yel ɩ a bɛlɩ dem na hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a, kɛ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ton guole bɛ. 15Ɛ cɛ mãa a, a a ŋa za ɩ̃ na tɩ tɛr sɔr nãa ɩrɛ a, ɩ̃ bɛ ɩ a towtow ɛ, ɛ mɩ̀ bɛ lɛ sɛbr a a ŋa k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ ɩrɛ a ɩ. Mãa nɩ̃ɛ kpi a, alɛ sa. Nɩr bɛ be na faa a nyʋʋr bom ŋa a ɩ̃ zie ɩ. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yel-nʋ̃ɔ̀ ɩ̃ na hiere a, a bɛ ɩ yúor ɩ̃ bɔbr ɛ, fɛrʋ ton n'ʋ. Baw-bio sob nɛ m, mãa bɛ wa hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a. 17Mãa mɩŋa tɩ n'ʋ nɔnɛ tone a ton ŋa a, ɩ̃ tɩ tɛr ɩ sɔr nãa páwr sã-ya. Ɛ cɛ ʋlɛ wa ɩ fɛrʋ ton a, ʋ ɩ n ton bɛ kʋ̀ m. 18A na ɩ lɛ a, a ɩ̃ sã-ya pãa n'ɩ buor a? Ʋlɛ n'ɩ k'ɩ̃ɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ a nɩbɛ zawla lɛ, ɛ bɛr a tɔnɛ al za ɩ̃ na tɛr sɔr nãa páwr a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru pʋɔ a. 19Mãa na so ɩ̃ tʋɔra bɛ ɩ nɩr za gbãgbaa a, ɩ̃ saw na lɩɛbɩ nɩbɛ za gbãgbaa, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ páw a bɛ bɛrʋ zie kʋ̀ a Kɩrɩta. 20A Zifʋ mɩnɛ zie a, ɩ̃ mɩ́ ɩrɛ na mɛ̃ Zifʋ a, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ páw a Zifʋ mɩnɛ; a bɛlɩ dem a Wulu na fɛrɛ a zie, ɩ̃ mɩ́ ɩrɛ na mɛ̃ a Wulu fɛrɛ mɛ̃ na, ɛ cɛ a Wulu bɛ fɛrɛ mɛ̃ ɩ, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ páw a bɛlɩ dem a Wulu na fɛrɛ a. 21A bɛlɩ dem na bɛ bãw a Mõyiir-Wulu a zie a, ɩ̃ mɩ́ ɩrɛ na mɛ̃ a bɛl a, k'ɩ̃ɩ páw a bɛlɩ dem na bɛ bãw a Mõyiir-Wulu a, zɩ̃ kɛ ɩ̃ bɛ ɩ nɩr na bɛ bãw a Naaŋmɩn-Wulu a ɩ, Kɩrɩta na n'ʋ ɩ a ɩ̃ wulu a ƴãw. 22Ɩ̃ mɩ́ lɩɛb ɩ bãbaal a bãbaalbɛ zie, k'ɩ̃ɩ páw a bãbaalbɛ. Ɩ̃ mɩ́ lɩɛb ɩ bom za a bɛ za zie, kɛ alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, mãa tʋ̃ɔ faa bɛ mɩnɛ. 23A Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴãw n'a ɩ̃ ɩrɛ a a ŋa, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ pʋɔ a ʋ maalʋ pʋɔ. 24Nyɩ bɛ bãw k'aa bɛlɩ dem na mɩ́ dãwnɛ taa a dɩɛnʋ zie a, bɛ za nɛ bɛ mɩ́ zɔrɛ, ɛ cɛ been yõ n'ʋ mɩ́ wa páw a zɔ-tʋ̃ɔfʋ bom ɛ? A na ɩ a ŋa a, nyɩ zɔrɛ zɔba na na ɩ nyɩ páw a zɔ-tʋ̃ɔfʋ sã-ya a. 25A dɩ̃ɛ-dɩɛnbɛ za mɩ́ ƴãw nɩ a bɛ ƴãgan dɔwrʋ yaga; dɛpaal-kpa-wʋɔ na mɩ́ wɛ a ƴãw n'a bɛ mɩ́ ɩrɛ a lɛ, ɛ cɛ tɩɩm a, dɛpaal-kpa-wʋɔ na bɛ tɛr nãa wɛ a ƴãw n'a. 26A na ɩ a ŋa a, a ŋa n'a mãa zɔrɛ: ɩ̃ bɛ bʋnɛ zɔrɛ ɩ; ɛ a ŋa n'a ɩ̃ ŋmɩɛr a cɔrɛ: ɩ̃ bɛ ŋmɩɛr vuo pʋɔ ɩ. 27Ɛ cɛ ɩ̃ 'wɔnɛ nɩ a ɩ̃ ƴãgan ɛ dɔwrɛ ʋ, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ so ʋ, k'ɩ̃ɩ taa wa mab hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ a nɩbɛ, ɛ́ bɛ nyɛ̃ ɩ̃ bɛ sɛwnɩ ʋ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\