1 ZÃ 2

1Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ sɛbr nyɩ nɩ a a ŋa kɛ́ nyɩ taa maalɛ yel-bier ɛ, ɛ cɛ nɩr wa ɩ mɛ̃ ʋ maal ɩ yel-bier a, tɩ tɛr ɩ nɩr a Sãà zie ʋ mɩ́ ƴɛr faa tɩ, ʋlɛ n'ɩ a Yeezu Kɩrɩta na ɩ nɩ-mɩŋa a. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ de nɩ ʋ tʋɔra maal ɩ bawr, kɛ́ Naaŋmɩn tʋ̃ɔ dɩ a tɩ yel-bebe suur kʋ̀ tɩ. Ɛ cɛ tɩɩm yõ yel-bebe bɛ n'a ɩ, a nɩsaalbɛ za dem mɩ̀ n'a. 3Ɛ a ŋa n'a tɩ nyɛ̃ kɛ́ tɩ bãw nɩ a Naaŋmɩn: tɩmɛ wa sawr a ʋ nɛ-ƴãwnɩ a. 4Sob nɛ na yere: «Ɩ̃ bãw ʋ na», ɛ bɛ sawr a ʋ nɛ-ƴãwnɩ a, ʋ ɩ n zir-ŋmarɛ, ɛ a yel-mɩŋa bɛ be a ʋ zie ɩ. 5Ɛ cɛ sob nɛ na sawr dier a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a, a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ mɩ́ sɩrɩ na vɩɛl ʋ za a ʋ sob zie. A ŋa n'a tɩ na tʋ̃ɔ mɩ́ bãw kɛ tɩ lãw nɩ nɩ a Naaŋmɩn. 6Sob nɛ na yel k'ʋʋ lãw nɩ nɩ a Naaŋmɩn a, a fɛr a k'ʋʋ vʋʋrɛ mɛ̃ a lɛ a Yeezu na dãw vʋʋrɩ a. 7Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna na ɩ paala a bɛ n'ʋ ɩ̃ sɛbr kʋ̀rɛ nyɩ ɛ, a nɔ-kʋra ʋl nyɩ na tɛr a pɛr tib daar a n'ʋ, a nɔ-kʋra ŋa ɩ n a ƴɛrʋ nyɩ na tɩ wõ a. 8Ɛ cɛ Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna na ɩ paala n'ʋ ɩ̃ sɛbr kʋ̀rɛ nyɩ, ɛ a ʋ yel-mɩŋa sãá nɩ a Kɩrɩta zie nɩ a nyɩ zie mɩ̀. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a lige tɔlɛ na, ɛ a cãa tɔr za caalɛ baarɩ. 9Ʋlɩ sob na yere k'ʋʋ be n cãa pʋɔ ɛ hɩ̃ɛn a ʋ yɛb a, cãa na be a lige pʋɔ. 10Sob nɛ na nɔnɛ a ʋ yɛb a, be n cãa pʋɔ ɛ bom za bɛ be a ʋ zie na ɩ k'ʋ lo ɩ. 11Ɛ cɛ sob nɛ na hɩ̃ɛn a ʋ yɛb a, be n lige pʋɔ; ʋ cere nɩ lige pʋɔ ɛ bɛ bãw be ʋ na cere a ɩ, a lige na ɩ ʋ zɔ̃w a ƴãw. 12Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ sɛbr nyɩ na kɛ́ Naaŋmɩn dɩ n a nyɩ yel-bebe suur kʋ̀ nyɩ a Yeezu yúor ƴãw. 13Sãà mɩnɛ ɛ, ɩ̃ sɛbr nyɩ na kɛ́ nyɩ bãw nɩ a sob nɛ na be a pɛr tib daar za a. Pɔl-bili i, ɩ̃ sɛbr nyɩ na kɛ́ nyɩ zɛb a tʋ̃ɔ a Faalʋ-sob. 14Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ bãw nɩ a Sãà. Sãà mɩnɛ ɛ, ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ bãw nɩ a sob nɛ na be a pɛr tib daar za a. Pɔl-bili i, ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ kpɛmɛ na ɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ be a nyɩ zie, nyɩ zɛb a tʋ̃ɔ a Faalʋ-sob. 15Nyɩ ta nɔnɛ a tẽ-daa nɩ a tẽ-daa zu bome ɩ, nɩr wa nɔnɛ a tẽ-daa a, ʋ bɛ mɩ́ tɛr a Naaŋmɩn Sãà nɔ̃wfʋ ɛ. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bom za a tẽ-daa na so a: a nɩsaal pʋ-tɩɛrʋ bʋ̃-bɔbrɩ na bɛ vɩɛl a, bom fʋ na mɩ́ nyɛ̃ a mimir zaalɛ a, a pɔl-ɩb a tɛ̀rá pʋɔ, a a ŋa za bɛ yire a Naaŋmɩn Sãà zie ɩ, a tẽ-daa zie n'a a yire. 17A tẽ-daa tɔlɛ na, ʋlɛ nɩ a ʋ bome a nɩsaalbɛ na mɩ́ bɔbr a, ɛ cɛ sob nɛ na maalɛ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ a, mɩ́ be n be kʋra lɛ. 18Ɩ̃ bibiir i, a yele za baarʋ pɩɛl a. Nyɩ wõ na bɛ yel kɛ Kɩrɩta dɔ̃ sob waar a. Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, Kɩrɩta dɔ̃-dem yaga be n ka. A ŋa n'a tɩ bãw k'aa yele za baarʋ daar ta na. 19A nɩbɛ bɛ ŋa yi n a tɩ zie, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ ɩ a tɩ nɩbɛ ɩ. Bɛlɛ tɩ sɩrɩ ɩ a tɩ nɩbɛ a, bɛ nãa tɩ cãa na be a tɩ zie. Ɛ cɛ bɛ yi na zaa a tɩ pʋɔ, k'aa ɩ cãa kɛ́ bɛ been kãw za bɛ tɩ ɩ a tɩ nɩr ɛ. 20A nyɩɩm a, nyɩ páw nɩ a Vʋʋrʋ Sõw a Kɩrɩta na kʋ̀ nyɩ a, lɛ n'a nyɩ za bãw a yel-mɩŋa. 21Ɩ̃ bɛ sɛb nyɩ kɛ́ nyɩ bɛ bãw a yel-mɩŋa ɩ, ɩ̃ sɛb nyɩ na kɛ́ nyɩ bãw ʋ na, nɩ kɛ bom za na ɩ ziri a, bɛ yire yel-mɩŋa pʋɔ ɩ. 22Ãa n'ɩ a zir-ŋmarɛ, ʋ bɛ ɩ a sob nɛ na yere k'aa Yeezu bɛ ɩ a Kɩrɩta a? A Kɩrɩta dɔ̃ sob ɩ a ŋa: ʋ na zawrɛ a Sãà nɩ a Bie za a. 23Sob nɛ za na zawrɛ a Bie a, mɩ̀ bɛ tɛr a Sãà ɩ. Ɛ sob nɛ za na saw a Bie a, mɩ̀ tɛr ɩ a Sãà. 24A na ɩ a ŋa a, nyɩ maal tɛr a ƴɛrʋ nyɩ na wõ a pɛr tib daar za a. A ʋlɩ bom nɛ nyɩ na wõ a pɛr tib daar za wa be a nyɩ zie a, a nyɩɩm mɩ̀, nyɩ na lãwnɩ nɩ a Bie nɩ a Sãà. 25Ɛ a ʋlɩ bom nɛ a Kɩrɩta na yel k'ʋʋ na kʋ̀ tɩ na a, n'ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 26A a ŋa n'a ɩ̃ yel k'ɩ̃ɩ sɛb kʋ̀ nyɩ caar ɩ a bɛlɩ dem na mɩ́ bɔbr kɛ bɛ tuli nyɩ a. 27A nyɩɩm a, a Vʋʋrʋ Sõw nyɩ na páw a Kɩrɩta zie a, ʋ be n a nyɩ zie, ɛ́ nyɩ bɛ gu kɛ nɩr kãw za wule nyɩ ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Vʋʋrʋ wule nyɩ nɩ bom za: ʋ wule nyɩ nɩ a yel-mɩŋa, ziri bɛ n'a ʋ wule nyɩ ɛ, lɛ so nyɩ ɩrɛ a lɛ ʋ na wul nyɩ a: nyɩ lãw nɩ a Kɩrɩta. 28Ɩ̃ bibiir i, a ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ lãwnɩ nɩ a Kɩrɩta, kɛ ʋlɛ wa sãá a, tɩɩm ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ, ɛ ta nyɛ̃ vĩ ar zãá nɩ ʋ, a ʋ waa daar ɛ. 29Nyɩ na bãwnɩ a k'aa Kɩrɩta ɩ n nɩ-mɩŋa a, nyɩ saw kɛ sob nɛ za mɩ̀ na tuur a mɩnʋ sɔr a, ɩ n Naaŋmɩn bʋ̃-dɔwra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\