1 TIMOTE 5

1Dɛb-nyãw wa sãw a, ta yere ʋ tanɛ nɩ ʋ ɛ, ɛ cɛ kpaalɛ ʋ mɛ̃ fʋ sãà n'ʋ a. Ɩrɛ a pɔl-bili zie mɛ̃ yɛbr nɛ bɛ a, 2a pɔw-bɛrɛ zie mɛ̃ mã mɩnɛ a, a pɔwsɩrali zie mɛ̃ yeepuuli a, nɩ tɩɛr-vɩɛlɩ tɛwr. 3Ƴãwnɛ a pɔw-kɔbɛ, a bɛl na sɩrɩ bɛ tɛr nɩr a. 4Pɔw-kʋɔr wa tɛr bibiir bɩɩ yãn a, bɛlɛ nɛ bɛ a fɛrɛ kɛ́ bɛ de niwn tɛr a Naaŋmɩn bɛ na ƴãwnɛ a ɩ-ɩrɩ, a bɛ mɩŋa yir ƴãw, ɛ maalɩ a bɛ dɔwrbɛ yaa a san. A ŋa n'a sɩrɩ vɩɛl a Naaŋmɩn zie. 5Ɛ a pɔw-kʋɔr ʋl na sɩrɩ ɩ a pɔw-kʋɔr a, a ʋl na cɛ be ʋ yõ tẽtẽ a, ʋ ƴãw nɩ a ʋ tɩɛrʋ za a Naaŋmɩn ƴãw, ɛ ƴãw fãw lɔbr nuru puore mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za zɛlɛ nɩ a ʋ sõwfʋ. 6Ɛ cɛ a ʋl na tɩɛrɛ a nʋ̃ɔ̀ wob tɛwr a, ʋlɛ saa cãa vʋʋrɛ a, ʋʋ kpi na. 7A yele a ŋa n'a a fɛr kɛ fʋ kpaalɛ bɛ, bɛ ta tɛr sãwna bɛ yere ɩ. 8Nɩr bɛ wa kaarɛ a ʋ nɩbɛ zie a, baa zuo a za a bɛl na kpɩɛr a ʋ yir pʋɔ a, ʋ zawr ɩ a Naaŋmɩn-saw-deb bɛr, ʋ kpɛ n faa zuo sob nɛ na bɛ tɛr a Naaŋmɩn-saw-deb a. 9Pɔw-kʋɔr na bɛ tɛr yome lɩz'a ata nɩ dɔwlɛ, ɛ kul dɛb been a, a bɛ tɛr sɔr kɛ́ bɛ sɛb a ʋ yúor ƴãw a pɔw-kɔbɛ pʋɔ ɩ. 10A fɛr a kɛ bɛ bãw ʋ, a ʋ ɩ-vɩɛlɩ zũú: ʋ na guoli bibiir a, ʋ na kaa sãanbɛ zie a, ʋ na pɛw a Kɩrɩta-nɩbɛ gbɛɛ a, ʋ na mɔwlɩ a bɛlɩ dem na be kpɩɛrʋ pʋɔ a, ʋ na ƴãw fãw tu ɩ-vɩɛlɩ za pùor a. 11Ɛ a pɔw-kɔ-pɔ́lɛ́ a, ta ƴãw bɛ a pɔw-kɔbɛ lãw pʋɔ ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dɛb vʋla na mɩ́ wa taw bɛ zãá nɩ a Kɩrɩta a, bɛ mɩ́ bɔbr ɩ sɩr lɛb-kulu, 12a ŋa n'a bɛ mɩ́ ɩ ƴãw a ƴɛrʋ-maalʋ lo a bɛ zu, bɛ na sãw a bɛ nɔ-dãw-niwn sob bɛ na ƴãw a bɛr a. 13Ɛ lɛ waar mɩ̀, bɛ na bɛ tɛr yel-ɩra a, bɛ mɩ́ zɔrɛ na cɔlɛ a nɩbɛ yie. A bɛ kaar mɛ̃ yel-ɩra yõ n'a bɛ bɛ tɛr ɛ, bɛ nɔnɛ nɩ ƴɛrʋ ƴãw pʋɔ, nɩ yele na bɛ jɩrɛ bɛ a, ɛ bʋnɛ ƴɛrɛ sãsara lɛ. 14A na ɩ a ŋa a, ɩ̃ bɔbr a kɛ a pɔw-kɔ-pɔ́lɛ́ mɩ́ lɛb kul sɩrbɛ dɔw bibiir, kɛ́ bɛ kaarɛ a bɛ yir zie, a tɩ dɔ̃ dem ta tʋ̃ɔ nyɛ̃ yel-faa kãw za yel ɛ. 15Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ mɩnɛ be n be tu a Sɩtaana bɔr baarɩ. 16Pɔw na saw de Naaŋmɩn a, wa tɛr pɔw-kɔbɛ a ʋ nɩbɛ pʋɔ a, ʋ sõwne bɛ, a Lãw-yir ta so a bɛ kaafʋ ɛ, lɛ n'a a Lãw-yir na tʋ̃ɔ sõwne a bɛl na sɩrɩ ɩ a pɔw-kɔbɛ a. 17A nɩ-kore na tone a nɩ-kpɛ̃ɛnʋ tome vla a, sɛwnɩ nɩ ƴãwfʋ gb'a ayi, baa zuo a za, a bɛl na hanɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ƴãw nɩ a wulu ƴãw a. 18A Sɛb-sõw yel a: «A naab na varɛ a fʋ ci a, fʋ kʋ̃ 'lẽ a ʋ nʋɔr pàw ɛ», nɩ kɛ: «A tõ-tõ-bie sɛwnɩ nɩ a ʋ sã-ya.» A naab na varɛ a ci a (5.18). 19Nɩbɛ ayi bɩɩ ata bɛ wa dɩ nɩ-kʋra sãwna dãsɩɛ a, fʋ̃ʋ taa sawr dier kɛ́ sɩza n'a ɩ. 20Mɩ́ yel a sãwna dem sãwna a nɩbɛ za niŋé, kɛ́ a bɛl na cɛ a, tʋ̃ɔ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ. 21Ɩ̃ zɛlɛ fʋ nɩ yãayãa a Naaŋmɩn nɩ a Kɩrɩta Yeezu niŋé, lãw nɩ a malkɩ mɩnɛ a Naaŋmɩn na kaa ir a niŋé, tuur a nɛɛ a ŋa za ɛ ta owre a tub pʋɔ, maalɛ bɛ mɩnɛ ɛ sãwnɛ bɛ mɩnɛ a fʋ ɩ-ɩrɩ pʋɔ ɩ. 22Ta zɛ̃zɛ̃ ír nuru dɔwlɩ nɩr kãw za zu kʋ̀ ʋ tõ-nʋɔr kãw a Lãw-yir pʋɔ ɩ, ta pʋɔ fʋ tɔ yel-bebe pʋɔ ɩ. Ɛ a fʋ̃ʋ mɩŋa a, ƴãw fãw tɛr a fʋ vɩɛlʋ. 23Ta cãa nyuur kʋ̃ɔ tɛwr ɛ. Mɩ́ nyũ divɛ̃ blã, a fʋ pʋ-'wɔbɛ nɩ fʋ na bɛ mɩ́ yaa kɛ lo bàalʋ a ƴãw. 24Nɩbɛ bɛ mɩnɛ be n be a bɛ yel-bebe mɩ́ sãá cãàmɩ́, ɛ́ bɛ bɛ maal ɩ bɛ a ƴɛrʋ sɛr ɛ; ɛ bɛ mɩnɛ a, a ƴɛrʋ maalʋ pùorí n'a a bɛ yel-bebe mɩ́ sãá cãàmɩ́. 25Lɛ mɩ̀ n'a, a ɩ-vɩɛlɩ mɩ́ sãá nɩ cãàmɩ́, ɛ a al na saa bɛ mɩ́ sãá sɛr a, kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔwlɩ gã ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\